Loading...

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 26-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 133 27-11-2019 00:10:50 Tải xuống
Chapter 132 23-11-2019 22:50:23 Tải xuống
Chapter 131 22-11-2019 19:14:13 Tải xuống
Chapter 130 14-11-2019 14:37:02 Tải xuống
Chapter 129 13-11-2019 14:39:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-01-2019 07:42:09 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 07:42:11 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 07:42:15 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 07:42:21 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 07:42:23 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 07:42:23 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 07:42:27 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 07:42:29 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 07:42:33 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 07:42:36 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 07:42:38 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 07:42:41 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 07:42:44 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 07:42:48 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 07:42:50 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 07:42:54 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 07:42:57 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 07:43:00 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 07:43:03 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 07:43:06 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 07:43:09 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 07:43:12 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 07:43:15 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 07:43:19 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 07:43:21 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 07:43:24 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 07:43:27 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 07:43:30 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 07:43:33 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 07:43:37 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 07:43:39 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 07:43:42 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 07:43:45 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 07:43:48 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 07:43:51 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 07:43:54 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 07:43:57 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 07:44:01 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 07:44:03 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 07:44:06 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 07:44:09 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 07:44:12 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 07:44:15 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 07:44:18 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 07:44:21 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 07:44:24 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 07:44:27 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 07:44:30 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 07:44:33 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 07:44:36 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 07:44:39 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 07:44:42 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 07:44:45 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 07:44:48 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 07:44:51 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 07:44:54 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 07:44:57 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 07:45:00 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 07:45:03 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 07:45:06 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 07:45:09 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 07:45:12 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 07:45:15 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 07:45:18 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 07:45:22 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 07:45:24 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 07:45:27 Tải xuống
Chapter 68 05-01-2019 07:45:30 Tải xuống
Chapter 69 05-01-2019 07:45:33 Tải xuống
Chapter 70 05-01-2019 07:45:36 Tải xuống
Chapter 71 05-01-2019 07:45:39 Tải xuống
Chapter 72 05-01-2019 07:45:42 Tải xuống
Chapter 73 05-01-2019 07:45:45 Tải xuống
Chapter 74 05-01-2019 07:45:48 Tải xuống
Chapter 75 05-01-2019 07:45:51 Tải xuống
Chapter 76 05-01-2019 07:45:54 Tải xuống
Chapter 77 05-01-2019 07:45:57 Tải xuống
Chapter 78 05-01-2019 07:46:00 Tải xuống
Chapter 79 05-01-2019 07:46:03 Tải xuống
Chapter 80 05-01-2019 07:46:07 Tải xuống
Chapter 81 05-01-2019 07:46:10 Tải xuống
Chapter 82 05-01-2019 07:46:13 Tải xuống
Chapter 83 05-01-2019 07:46:16 Tải xuống
Chapter 84 05-01-2019 07:46:18 Tải xuống
Chapter 85 05-01-2019 07:46:22 Tải xuống
Chapter 86 05-01-2019 07:46:25 Tải xuống
Chapter 87 05-01-2019 07:46:27 Tải xuống
Chapter 88 05-01-2019 07:46:31 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2019 07:46:33 Tải xuống
Chapter 90 05-01-2019 07:46:36 Tải xuống
Chapter 91 05-01-2019 07:46:40 Tải xuống
Chapter 92 05-01-2019 07:46:42 Tải xuống
Chapter 93 05-01-2019 07:46:45 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 07:46:49 Tải xuống
Chapter 95 05-01-2019 07:46:51 Tải xuống
Chapter 96 05-01-2019 07:46:54 Tải xuống
Chapter 97 05-01-2019 07:46:57 Tải xuống
Chapter 98 05-01-2019 07:47:01 Tải xuống
Chapter 99 05-01-2019 07:47:03 Tải xuống
Chapter 100 05-01-2019 07:47:06 Tải xuống
Chapter 101 05-01-2019 07:47:09 Tải xuống
Chapter 102 05-01-2019 07:47:12 Tải xuống
Chapter 103 05-01-2019 07:47:15 Tải xuống
Chapter 104 05-01-2019 07:47:19 Tải xuống
Chapter 105 05-01-2019 07:47:21 Tải xuống
Chapter 106 05-01-2019 07:47:24 Tải xuống
Chapter 107 05-01-2019 07:47:27 Tải xuống
Chapter 108 07-01-2019 17:04:06 Tải xuống
Chapter 109 11-01-2019 01:50:07 Tải xuống
Chapter 110 05-02-2019 13:32:24 Tải xuống
Chapter 111 05-02-2019 13:32:29 Tải xuống
Chapter 112 05-02-2019 13:32:36 Tải xuống
Chapter 113 05-02-2019 13:32:41 Tải xuống
Chapter 114 23-02-2019 21:02:39 Tải xuống
Chapter 115 22-02-2019 20:18:11 Tải xuống
Chapter 116 25-02-2019 20:00:15 Tải xuống
Chapter 117 18-04-2019 07:58:02 Tải xuống
Chapter 118 29-08-2019 11:48:12 Tải xuống
Chapter 119 31-08-2019 18:12:09 Tải xuống
Chapter 120 07-09-2019 14:12:13 Tải xuống
Chapter 121 10-09-2019 15:36:11 Tải xuống
Chapter 122 13-09-2019 12:42:13 Tải xuống
Chapter 123 23-09-2019 13:48:10 Tải xuống
Chapter 124 04-10-2019 00:49:14 Tải xuống
Chapter 125 05-10-2019 15:24:47 Tải xuống
Chapter 126 07-10-2019 17:42:45 Tải xuống
Chapter 127 30-10-2019 18:48:47 Tải xuống
Chapter 128 31-10-2019 20:18:50 Tải xuống
Chapter 129 13-11-2019 14:39:43 Tải xuống
Chapter 130 14-11-2019 14:37:02 Tải xuống
Chapter 131 22-11-2019 19:14:13 Tải xuống
Chapter 132 23-11-2019 22:50:23 Tải xuống
Chapter 133 27-11-2019 00:10:50 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh