Loading...

Luyện Ngục Trọng Sinh

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Fantasy , Horror , Manhua , Mystery , Shounen , Supernatural , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 12-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 192 12-01-2019 12:44:06 Tải xuống
Chapter 191 04-01-2019 09:56:05 Tải xuống
Chapter 190 20-12-2018 11:10:32 Tải xuống
Chapter 189 18-12-2018 04:58:33 Tải xuống
Chapter 188 17-12-2018 13:10:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-05-2019 10:27:22 Tải xuống
Chapter 2 28-11-2018 20:03:47 Tải xuống
Chapter 3 28-11-2018 20:03:49 Tải xuống
Chapter 4 28-11-2018 20:03:51 Tải xuống
Chapter 5 28-11-2018 20:03:53 Tải xuống
Chapter 6 28-11-2018 20:03:55 Tải xuống
Chapter 7 28-11-2018 20:03:57 Tải xuống
Chapter 8 28-11-2018 20:03:59 Tải xuống
Chapter 9 28-11-2018 20:04:02 Tải xuống
Chapter 10 30-04-2019 09:14:24 Tải xuống
Chapter 11 28-11-2018 20:04:07 Tải xuống
Chapter 12 28-11-2018 20:04:09 Tải xuống
Chapter 13 28-11-2018 20:04:11 Tải xuống
Chapter 14 28-11-2018 20:04:13 Tải xuống
Chapter 15 28-11-2018 20:04:15 Tải xuống
Chapter 16 28-11-2018 20:04:17 Tải xuống
Chapter 17 28-11-2018 20:04:19 Tải xuống
Chapter 18 28-11-2018 20:04:21 Tải xuống
Chapter 19 28-11-2018 20:04:23 Tải xuống
Chapter 20 28-11-2018 20:04:25 Tải xuống
Chapter 21 28-11-2018 20:04:27 Tải xuống
Chapter 22 28-11-2018 20:04:29 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2018 20:04:31 Tải xuống
Chapter 24 28-11-2018 20:04:33 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2018 20:04:35 Tải xuống
Chapter 26 28-11-2018 20:04:37 Tải xuống
Chapter 27 28-11-2018 20:04:39 Tải xuống
Chapter 28 28-11-2018 20:04:41 Tải xuống
Chapter 29 28-11-2018 20:04:43 Tải xuống
Chapter 30 28-11-2018 20:04:45 Tải xuống
Chapter 31 28-11-2018 20:04:47 Tải xuống
Chapter 32 28-11-2018 20:04:49 Tải xuống
Chapter 33 28-11-2018 20:04:51 Tải xuống
Chapter 34 28-11-2018 20:04:53 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2018 20:04:55 Tải xuống
Chapter 36 28-11-2018 20:04:57 Tải xuống
Chapter 37 28-11-2018 20:04:59 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2018 20:05:02 Tải xuống
Chapter 39 28-11-2018 20:05:04 Tải xuống
Chapter 40 28-11-2018 20:05:06 Tải xuống
Chapter 41 28-11-2018 20:05:08 Tải xuống
Chapter 42 28-11-2018 20:05:10 Tải xuống
Chapter 43 28-11-2018 20:05:12 Tải xuống
Chapter 44 28-11-2018 20:05:14 Tải xuống
Chapter 45 28-11-2018 20:05:16 Tải xuống
Chapter 46 28-11-2018 20:05:18 Tải xuống
Chapter 47 28-11-2018 20:05:20 Tải xuống
Chapter 48 28-11-2018 20:05:22 Tải xuống
Chapter 49 28-11-2018 20:05:24 Tải xuống
Chapter 50 28-11-2018 20:05:26 Tải xuống
Chapter 51 28-11-2018 20:05:28 Tải xuống
Chapter 52 28-11-2018 20:05:31 Tải xuống
Chapter 53 28-11-2018 20:05:32 Tải xuống
Chapter 54 28-11-2018 20:05:34 Tải xuống
Chapter 55 28-11-2018 20:05:36 Tải xuống
Chapter 56 28-11-2018 20:05:38 Tải xuống
Chapter 57 28-11-2018 20:05:40 Tải xuống
Chapter 58 28-11-2018 20:05:42 Tải xuống
Chapter 59 28-11-2018 20:05:44 Tải xuống
Chapter 60 28-11-2018 20:05:47 Tải xuống
Chapter 61 28-11-2018 20:05:48 Tải xuống
Chapter 62 28-11-2018 20:05:51 Tải xuống
Chapter 63 28-11-2018 20:05:52 Tải xuống
Chapter 64 28-11-2018 20:05:54 Tải xuống
Chapter 65 28-11-2018 20:05:56 Tải xuống
Chapter 66 28-11-2018 20:05:58 Tải xuống
Chapter 67 28-11-2018 20:06:03 Tải xuống
Chapter 68 28-11-2018 20:06:04 Tải xuống
Chapter 69 28-11-2018 20:06:06 Tải xuống
Chapter 70 28-11-2018 20:06:08 Tải xuống
Chapter 71 28-11-2018 20:06:10 Tải xuống
Chapter 72 28-11-2018 20:06:12 Tải xuống
Chapter 73 28-11-2018 20:06:14 Tải xuống
Chapter 74 28-11-2018 20:06:16 Tải xuống
Chapter 75 28-11-2018 20:06:18 Tải xuống
Chapter 76 28-11-2018 20:06:20 Tải xuống
Chapter 77 28-11-2018 20:06:22 Tải xuống
Chapter 78 28-11-2018 20:06:24 Tải xuống
Chapter 79 28-11-2018 20:06:26 Tải xuống
Chapter 80 28-11-2018 20:06:28 Tải xuống
Chapter 81 28-11-2018 20:06:30 Tải xuống
Chapter 82 28-11-2018 20:06:32 Tải xuống
Chapter 83 28-11-2018 20:06:34 Tải xuống
Chapter 84 28-11-2018 20:06:36 Tải xuống
Chapter 85 28-11-2018 20:06:38 Tải xuống
Chapter 86 28-11-2018 20:06:40 Tải xuống
Chapter 87 28-11-2018 20:06:42 Tải xuống
Chapter 88 28-11-2018 20:06:44 Tải xuống
Chapter 89 28-11-2018 20:06:46 Tải xuống
Chapter 90 28-11-2018 20:06:48 Tải xuống
Chapter 91 28-11-2018 20:06:50 Tải xuống
Chapter 92 28-11-2018 20:06:52 Tải xuống
Chapter 93 28-11-2018 20:06:54 Tải xuống
Chapter 94 28-11-2018 20:06:56 Tải xuống
Chapter 95 28-11-2018 20:06:58 Tải xuống
Chapter 96 28-11-2018 20:07:01 Tải xuống
Chapter 97 28-11-2018 20:07:04 Tải xuống
Chapter 98 28-11-2018 20:07:06 Tải xuống
Chapter 99 28-11-2018 20:07:08 Tải xuống
Chapter 100 28-11-2018 20:07:10 Tải xuống
Chapter 101 28-11-2018 20:07:12 Tải xuống
Chapter 102 28-11-2018 20:07:14 Tải xuống
Chapter 103 28-11-2018 20:07:16 Tải xuống
Chapter 104 26-03-2019 00:17:02 Tải xuống
Chapter 105 28-11-2018 20:07:20 Tải xuống
Chapter 106 28-11-2018 20:07:22 Tải xuống
Chapter 107 28-11-2018 20:07:24 Tải xuống
Chapter 108 28-11-2018 20:07:26 Tải xuống
Chapter 109 28-11-2018 20:07:28 Tải xuống
Chapter 110 28-11-2018 20:07:30 Tải xuống
Chapter 111 28-11-2018 20:07:32 Tải xuống
Chapter 112 28-11-2018 20:07:34 Tải xuống
Chapter 113 28-11-2018 20:07:36 Tải xuống
Chapter 114 28-11-2018 20:07:38 Tải xuống
Chapter 115 28-11-2018 20:07:40 Tải xuống
Chapter 116 28-11-2018 20:07:42 Tải xuống
Chapter 117 28-11-2018 20:07:44 Tải xuống
Chapter 118 28-11-2018 20:07:46 Tải xuống
Chapter 119 28-11-2018 20:07:48 Tải xuống
Chapter 120 28-11-2018 20:07:50 Tải xuống
Chapter 121 28-11-2018 20:07:52 Tải xuống
Chapter 122 28-11-2018 20:07:54 Tải xuống
Chapter 123 28-11-2018 20:07:56 Tải xuống
Chapter 124 28-11-2018 20:07:58 Tải xuống
Chapter 125 28-11-2018 20:08:01 Tải xuống
Chapter 126 28-11-2018 20:08:05 Tải xuống
Chapter 127 28-11-2018 20:08:07 Tải xuống
Chapter 128 28-11-2018 20:08:09 Tải xuống
Chapter 129 28-11-2018 20:08:11 Tải xuống
Chapter 130 28-11-2018 20:08:13 Tải xuống
Chapter 131 28-11-2018 20:08:15 Tải xuống
Chapter 132 28-11-2018 20:08:17 Tải xuống
Chapter 133 28-11-2018 20:08:19 Tải xuống
Chapter 134 28-11-2018 20:08:21 Tải xuống
Chapter 135 28-11-2018 20:08:23 Tải xuống
Chapter 136 28-11-2018 20:08:25 Tải xuống
Chapter 137 28-11-2018 20:08:27 Tải xuống
Chapter 138 28-11-2018 20:08:29 Tải xuống
Chapter 139 28-11-2018 20:08:31 Tải xuống
Chapter 140 28-11-2018 20:08:33 Tải xuống
Chapter 141 28-11-2018 20:08:35 Tải xuống
Chapter 142 28-11-2018 20:08:37 Tải xuống
Chapter 143 28-11-2018 20:08:39 Tải xuống
Chapter 144 28-11-2018 20:08:41 Tải xuống
Chapter 145 28-11-2018 20:08:43 Tải xuống
Chapter 146 28-11-2018 20:08:45 Tải xuống
Chapter 147 28-11-2018 20:08:47 Tải xuống
Chapter 148 28-11-2018 20:08:49 Tải xuống
Chapter 149 28-11-2018 20:08:51 Tải xuống
Chapter 150 28-11-2018 20:08:53 Tải xuống
Chapter 151 28-11-2018 20:08:55 Tải xuống
Chapter 152 28-11-2018 20:08:57 Tải xuống
Chapter 153 28-11-2018 20:08:59 Tải xuống
Chapter 154 28-11-2018 20:09:02 Tải xuống
Chapter 155 28-11-2018 20:09:04 Tải xuống
Chapter 156 28-11-2018 20:09:06 Tải xuống
Chapter 157 28-11-2018 20:09:08 Tải xuống
Chapter 158 28-11-2018 20:09:10 Tải xuống
Chapter 159 28-11-2018 20:09:12 Tải xuống
Chapter 160 28-11-2018 20:09:14 Tải xuống
Chapter 161 28-11-2018 20:09:16 Tải xuống
Chapter 162 28-11-2018 20:09:18 Tải xuống
Chapter 163 28-11-2018 20:09:20 Tải xuống
Chapter 164 28-11-2018 20:09:22 Tải xuống
Chapter 165 28-11-2018 20:09:24 Tải xuống
Chapter 166 28-11-2018 20:09:26 Tải xuống
Chapter 167 28-11-2018 20:09:28 Tải xuống
Chapter 168 28-11-2018 20:09:30 Tải xuống
Chapter 169 28-11-2018 20:09:32 Tải xuống
Chapter 170 28-11-2018 20:09:34 Tải xuống
Chapter 171 28-11-2018 20:09:36 Tải xuống
Chapter 172 28-11-2018 20:09:38 Tải xuống
Chapter 173 28-11-2018 20:09:40 Tải xuống
Chapter 174 28-11-2018 20:09:42 Tải xuống
Chapter 175 28-11-2018 20:09:44 Tải xuống
Chapter 176 28-11-2018 20:09:46 Tải xuống
Chapter 177 03-12-2018 22:07:06 Tải xuống
Chapter 178 03-12-2018 23:32:29 Tải xuống
Chapter 179 04-12-2018 00:15:55 Tải xuống
Chapter 180 04-12-2018 00:21:22 Tải xuống
Chapter 181 04-12-2018 01:18:52 Tải xuống
Chapter 182 04-12-2018 09:40:12 Tải xuống
Chapter 183 05-12-2018 12:52:13 Tải xuống
Chapter 184 06-12-2018 09:52:22 Tải xuống
Chapter 185 08-12-2018 04:18:32 Tải xuống
Chapter 186 12-12-2018 12:06:35 Tải xuống
Chapter 187 13-12-2018 06:06:37 Tải xuống
Chapter 188 17-12-2018 13:10:35 Tải xuống
Chapter 189 18-12-2018 04:58:33 Tải xuống
Chapter 190 20-12-2018 11:10:32 Tải xuống
Chapter 191 04-01-2019 09:56:05 Tải xuống
Chapter 192 12-01-2019 12:44:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh