Đường Dần tại Dị Giới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Harem , Manhua , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 2020 04-04-2021 13:02:56 Tải xuống
Chapter 547: Phân chi 29-03-2020 15:36:43 Tải xuống
Chapter 547 04-09-2020 11:24:44 Tải xuống
Chapter 546: Thế nhược thủy hỏa 3 04-09-2020 06:26:07 Tải xuống
Chapter 546 04-04-2021 13:02:56 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 07-01-2019 05:36:12 Tải xuống
Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới 07-01-2019 05:36:15 Tải xuống
Chapter 3 29-05-2019 17:20:17 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 17:22:13 Tải xuống
Chapter 5 08-04-2019 23:14:54 Tải xuống
Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả 07-01-2019 05:36:27 Tải xuống
Chapter 7 02-04-2019 19:01:56 Tải xuống
Chapter 8 08-04-2019 23:14:59 Tải xuống
Chapter 9 08-04-2019 23:15:01 Tải xuống
Chapter 10 08-05-2019 21:14:02 Tải xuống
Chapter 11 07-01-2019 05:36:42 Tải xuống
Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A 07-01-2019 05:36:44 Tải xuống
Chapter 13 24-09-2019 17:41:06 Tải xuống
Chapter 14 09-05-2019 07:05:56 Tải xuống
Chapter 15 29-05-2019 17:40:20 Tải xuống
Chapter 16 29-05-2019 17:42:26 Tải xuống
Chapter 17 29-05-2019 17:44:00 Tải xuống
Chapter 18 29-05-2019 17:44:53 Tải xuống
Chapter 19 08-05-2019 21:14:07 Tải xuống
Chapter 19.5 07-01-2019 05:37:08 Tải xuống
Chapter 20: Ảnh Sát B 07-01-2019 05:37:12 Tải xuống
Chapter 21: Giao bộ 07-01-2019 05:37:15 Tải xuống
Chapter 22: Đồng Môn 07-01-2019 05:37:18 Tải xuống
Chapter 23: Chuyển nguy thành an 07-01-2019 05:37:21 Tải xuống
Chapter 24: Dưỡng thương 07-01-2019 05:37:24 Tải xuống
Chapter 25: Thành phòng 07-01-2019 05:37:27 Tải xuống
Chapter 26: Linh Ba 07-01-2019 05:37:30 Tải xuống
Chapter 27: Đối quyết 07-01-2019 05:37:32 Tải xuống
Chapter 28: Phá Địch 07-01-2019 05:37:36 Tải xuống
Chapter 29: Hồi Diêm Thành 07-01-2019 05:37:38 Tải xuống
Chapter 30: Tuyển chọn 07-01-2019 05:37:42 Tải xuống
Chapter 31: Phó Hội 1 07-01-2019 05:37:44 Tải xuống
Chapter 32: Phó Hội 2 07-01-2019 05:37:48 Tải xuống
Chapter 33: Song Đao 1 07-01-2019 05:37:51 Tải xuống
Chapter 34: Song Đao 1 11-03-2020 13:16:26 Tải xuống
Chapter 34: Song Đao 2 07-01-2019 05:37:53 Tải xuống
Chapter 34: Thế nhược thủy hỏa 29-03-2020 15:24:12 Tải xuống
Chapter 35: Song Đao 2 07-01-2019 05:37:57 Tải xuống
Chapter 36: Luyện binh 1 07-01-2019 05:37:59 Tải xuống
Chapter 37: Luyện binh 2 07-01-2019 05:38:02 Tải xuống
Chapter 38: Giải vây 1 07-01-2019 05:38:06 Tải xuống
Chapter 39: Giải vây 2 07-01-2019 05:38:08 Tải xuống
Chapter 40: Áp chế 1 07-01-2019 05:38:11 Tải xuống
Chapter 41: Áp chế 2 27-09-2019 01:49:54 Tải xuống
Chapter 42: Nhiệm vụ đặc biệt 07-01-2019 05:38:18 Tải xuống
Chapter 43: Nhiệm vụ đặc biệt 2 08-05-2019 19:11:02 Tải xuống
Chapter 44: Bá Quan 1 08-05-2019 21:04:26 Tải xuống
Chapter 45: Bá Quan 2 07-01-2019 05:38:27 Tải xuống
Chapter 46: Công chúa giá đáo 07-01-2019 05:38:30 Tải xuống
Chapter 47: Công chúa giá đáo 2 17-04-2019 22:20:21 Tải xuống
Chapter 48: Đoàn Nhu 1 07-01-2019 05:38:35 Tải xuống
Chapter 49: Đoàn Nhu 2 07-01-2019 05:38:38 Tải xuống
Chapter 50: Uyển Thành ám sát 09-05-2019 00:04:46 Tải xuống
Chapter 51: Uyển Thành ám sát 2 17-04-2019 22:24:21 Tải xuống
Chapter 52 07-01-2019 05:38:47 Tải xuống
Chapter 53 08-05-2019 20:04:17 Tải xuống
Chapter 54 08-05-2019 04:42:41 Tải xuống
Chapter 55: Mong yên chuyện 1 07-01-2019 05:38:57 Tải xuống
Chapter 56 17-04-2019 22:28:52 Tải xuống
Chapter 57 07-01-2019 05:39:02 Tải xuống
Chapter 58 07-01-2019 05:39:06 Tải xuống
Chapter 59: Ngụy kế 2 07-01-2019 05:39:09 Tải xuống
Chapter 60: Ngụy kế 3 07-01-2019 05:39:12 Tải xuống
Chapter 61: Biệt ly 1 07-01-2019 05:39:15 Tải xuống
Chapter 62 07-01-2019 05:39:17 Tải xuống
Chapter 63 07-01-2019 05:39:20 Tải xuống
Chapter 64 07-01-2019 05:39:24 Tải xuống
Chapter 65: Huyện Bình Nguyên 2 07-01-2019 05:39:27 Tải xuống
Chapter 66 07-01-2019 05:39:30 Tải xuống
Chapter 67 07-01-2019 05:39:33 Tải xuống
Chapter 68 07-01-2019 05:39:36 Tải xuống
Chapter 69 07-01-2019 05:39:38 Tải xuống
Chapter 70 07-01-2019 05:39:41 Tải xuống
Chapter 71 07-01-2019 05:39:44 Tải xuống
Chapter 72 07-01-2019 05:39:47 Tải xuống
Chapter 73 07-01-2019 05:39:51 Tải xuống
Chapter 74 07-01-2019 05:39:53 Tải xuống
Chapter 75 07-01-2019 05:39:56 Tải xuống
Chapter 76: Thu phục 07-01-2019 05:39:59 Tải xuống
Chapter 77: Thu phục 2 07-01-2019 05:40:03 Tải xuống
Chapter 78: Thu phục 3 07-01-2019 05:40:05 Tải xuống
Chapter 79: Sơ chiến Man binh 07-01-2019 05:40:09 Tải xuống
Chapter 80: Sơ chiến Man binh 2 07-01-2019 05:40:11 Tải xuống
Chapter 81: Sơ chiến Man binh 3 07-01-2019 05:40:14 Tải xuống
Chapter 82: Tiêu Mộ Thanh 07-01-2019 05:40:18 Tải xuống
Chapter 83: Tiêu Mộ Thanh 2 07-01-2019 05:40:21 Tải xuống
Chapter 84: Tiêu Mộ Thanh 3 07-01-2019 05:40:24 Tải xuống
Chapter 85 07-01-2019 05:40:27 Tải xuống
Chapter 86: Đầu quân 2 07-01-2019 05:40:30 Tải xuống
Chapter 87 07-01-2019 05:40:33 Tải xuống
Chapter 88: Đại chiến sắp đến 07-01-2019 05:40:35 Tải xuống
Chapter 89: Đại chiến sắp đến 2 07-01-2019 05:40:38 Tải xuống
Chapter 90 07-01-2019 05:40:41 Tải xuống
Chapter 91 07-01-2019 05:40:45 Tải xuống
Chapter 92: Công Thành Chiến 2 07-01-2019 05:40:47 Tải xuống
Chapter 93: Công Thành Chiến 3 07-01-2019 05:40:50 Tải xuống
Chapter 94: Khế ước Tử vong 1 07-01-2019 05:40:53 Tải xuống
Chapter 95: Khế ước Tử Vong 2 07-01-2019 05:40:56 Tải xuống
Chapter 96 07-01-2019 05:40:59 Tải xuống
Chapter 97: Đại thắng 1 07-01-2019 05:41:02 Tải xuống
Chapter 98: Đại thắng 2 07-01-2019 05:41:05 Tải xuống
Chapter 99: Đại thắng 3 07-01-2019 05:41:08 Tải xuống
Chapter 100: Hoành Thành phong ba 07-01-2019 05:41:11 Tải xuống
Chapter 101: Hoành Thành phong ba 2 07-01-2019 05:41:14 Tải xuống
Chapter 102 07-01-2019 05:41:18 Tải xuống
Chapter 103: Chỉnh trị 30-07-2019 23:55:37 Tải xuống
Chapter 104: Chỉnh trị 2 07-01-2019 05:41:23 Tải xuống
Chapter 105: Chỉnh trị 3 07-01-2019 05:41:26 Tải xuống
Chapter 106: Anh hùng cứu mỹ 1 07-01-2019 05:41:30 Tải xuống
Chapter 107: Anh hùng cứu mỹ 2 07-01-2019 05:41:36 Tải xuống
Chapter 108: Anh hùng cứu mỹ 3 28-11-2018 22:07:16 Tải xuống
Chapter 109: Phạm Mẫn 1 07-01-2019 05:41:39 Tải xuống
Chapter 110: Phạm Mẫn 2 07-01-2019 05:41:42 Tải xuống
Chapter 111: Phạm Mẫn 3 07-01-2019 05:41:44 Tải xuống
Chapter 112: Thú Vương Trấn 1 07-01-2019 05:41:47 Tải xuống
Chapter 113: Thú Vương Trấn 2 07-01-2019 05:41:50 Tải xuống
Chapter 114: Thú Vương Trấn 3 07-01-2019 05:41:53 Tải xuống
Chapter 115: Nghịch chuyển 07-01-2019 05:41:56 Tải xuống
Chapter 116: Nghịch chuyển 2 07-01-2019 05:41:59 Tải xuống
Chapter 117: Nghịch chuyển 3 07-01-2019 05:42:02 Tải xuống
Chapter 118: Sơn vũ dục lai 07-01-2019 05:42:05 Tải xuống
Chapter 119: Sơn vũ dục lai 2 07-01-2019 05:42:08 Tải xuống
Chapter 120: Sơn vũ dục lai 3 07-01-2019 05:42:11 Tải xuống
Chapter 121: Vây Ngụy cứu Triệu 07-01-2019 05:42:14 Tải xuống
Chapter 122: Vây Nguyj cứu Triệu 2 07-01-2019 05:42:17 Tải xuống
Chapter 123: Vây Ngụy cứu Triệu 3 07-01-2019 05:42:20 Tải xuống
Chapter 124: Binh lâm thành hạ 07-01-2019 05:42:23 Tải xuống
Chapter 125: Binh lâm thành hạ 2 07-01-2019 05:42:27 Tải xuống
Chapter 126: Binh lâm thành hạ 3 07-01-2019 05:42:29 Tải xuống
Chapter 127: Nghị hòa 1 07-01-2019 05:42:32 Tải xuống
Chapter 128: Nghị hòa 2 07-01-2019 05:42:36 Tải xuống
Chapter 129: Nghị hòa 3 07-01-2019 05:42:40 Tải xuống
Chapter 130: Hi sinh 07-01-2019 05:42:41 Tải xuống
Chapter 131: Hi sinh 2 07-01-2019 05:42:44 Tải xuống
Chapter 132: Hi sinh 2 07-01-2019 05:42:48 Tải xuống
Chapter 133: Thượng Quan Nguyên Nhượng 07-01-2019 05:42:50 Tải xuống
Chapter 134: Thượng Quan Nguyên Nhượng 2 07-01-2019 05:42:56 Tải xuống
Chapter 135: Thượng Quan Nguyên Nhượng 3 07-01-2019 05:42:56 Tải xuống
Chapter 136: Súc thế đợi phát 07-01-2019 05:43:00 Tải xuống
Chapter 137: Súc thế đợi phát 2 07-01-2019 05:43:02 Tải xuống
Chapter 138: Súc thế đợi phát 3 09-05-2019 00:04:47 Tải xuống
Chapter 139: Vì ai lưu luyến 07-01-2019 05:43:09 Tải xuống
Chapter 140: Vì ai lưu luyến 2 07-01-2019 05:43:12 Tải xuống
Chapter 141: Vì ai lưu luyến 3 07-01-2019 05:43:14 Tải xuống
Chapter 142: Phản biến 07-01-2019 05:43:18 Tải xuống
Chapter 143: Phản biến 2 07-01-2019 05:43:21 Tải xuống
Chapter 144: Phản biến 3 07-01-2019 05:43:24 Tải xuống
Chapter 145: Cao thăng 08-07-2019 16:48:35 Tải xuống
Chapter 146: Cao thăng 2 07-01-2019 05:43:30 Tải xuống
Chapter 147: Cao thăng 3 07-01-2019 05:43:32 Tải xuống
Chapter 148: Nguy cơ nhất phát 07-01-2019 05:43:36 Tải xuống
Chapter 149: Nguy cơ nhất phát 2 07-01-2019 05:43:39 Tải xuống
Chapter 150: Nguy cơ nhất phát 3 07-01-2019 05:43:42 Tải xuống
Chapter 151: Yêu Thú Vương 07-01-2019 05:43:45 Tải xuống
Chapter 152: Vạn Thú chi Linh 2 07-01-2019 05:43:48 Tải xuống
Chapter 153: Vạn Thú chi Linh 3 07-01-2019 05:43:50 Tải xuống
Chapter 154: Long 07-01-2019 05:43:53 Tải xuống
Chapter 155: Long 2 07-01-2019 05:43:57 Tải xuống
Chapter 156: Long 3 07-01-2019 05:44:00 Tải xuống
Chapter 157: Giác Đấu Sĩ 07-01-2019 05:44:02 Tải xuống
Chapter 158: Giác Đấu Sĩ 2 07-01-2019 05:44:06 Tải xuống
Chapter 159: Giác đấu sĩ 3 07-01-2019 05:44:09 Tải xuống
Chapter 160: Dạ tập 07-01-2019 05:44:11 Tải xuống
Chapter 161: Dạ tập 2 07-01-2019 05:44:14 Tải xuống
Chapter 162: Dạ tập 3 07-01-2019 05:44:18 Tải xuống
Chapter 163: Phục diệt 07-01-2019 05:44:21 Tải xuống
Chapter 164: Phục diệt 2 19-06-2019 15:39:51 Tải xuống
Chapter 165: Phục diệt 3 07-01-2019 05:44:26 Tải xuống
Chapter 166: Quyết tâm 07-01-2019 05:44:30 Tải xuống
Chapter 167: Quyết tâm 2 07-01-2019 05:44:32 Tải xuống
Chapter 168: Quyết tâm 3 07-01-2019 05:44:36 Tải xuống
Chapter 169: Trở lại Diêm Thành 07-01-2019 05:44:39 Tải xuống
Chapter 170: Trở lại Diêm Thành 2 07-01-2019 05:44:42 Tải xuống
Chapter 171: Trở lại Diêm Thành 3 07-01-2019 05:44:44 Tải xuống
Chapter 172: Kế hoạch 07-01-2019 05:44:47 Tải xuống
Chapter 173: Kế hoạch 2 07-01-2019 05:44:51 Tải xuống
Chapter 174: Kế hoạch 3 07-01-2019 05:44:54 Tải xuống
Chapter 175: Thiêu đốt linh hồn 07-01-2019 05:44:57 Tải xuống
Chapter 176: Thiêu đốt linh hồn 2 07-01-2019 05:44:59 Tải xuống
Chapter 177: Thiêu đốt linh hồn 3 07-01-2019 05:45:03 Tải xuống
Chapter 178: Vũ Mị 07-01-2019 05:45:05 Tải xuống
Chapter 179: Vũ Mị 2 07-01-2019 05:45:09 Tải xuống
Chapter 180: Vũ Mị 3 07-01-2019 05:45:11 Tải xuống
Chapter 181: Vong mệnh uyên ương 07-01-2019 05:45:15 Tải xuống
Chapter 182: Vong mệnh uyên ương 2 07-01-2019 05:45:18 Tải xuống
Chapter 183: Vong mệnh uyên ương 3 07-01-2019 05:45:20 Tải xuống
Chapter 184: Nguồn họa 07-01-2019 05:45:23 Tải xuống
Chapter 185: Nguồn họa 2 07-01-2019 05:45:26 Tải xuống
Chapter 186: Nguồn họa 3 01-10-2019 18:37:05 Tải xuống
Chapter 187: Chiêu binh mãi mã 07-01-2019 05:45:32 Tải xuống
Chapter 188: Chiêu binh mãi mãi 2 07-01-2019 05:45:36 Tải xuống
Chapter 189: Chiêu binh mãi mã 3 07-01-2019 05:45:39 Tải xuống
Chapter 190: Cạm bẫy 07-01-2019 05:45:42 Tải xuống
Chapter 191: Cạm bẫy 2 07-01-2019 05:45:45 Tải xuống
Chapter 192: Cạm bẫy 3 07-01-2019 05:45:48 Tải xuống
Chapter 193: Công Kiên Chiến 07-01-2019 05:45:50 Tải xuống
Chapter 194: Công Kiên Chiến 2 07-01-2019 05:45:53 Tải xuống
Chapter 195: Công Kiên Chiến 2 07-01-2019 05:45:56 Tải xuống
Chapter 196: Bày mưu tính kế 07-01-2019 05:46:00 Tải xuống
Chapter 197: Bày mưu tính kế 2 07-01-2019 05:46:02 Tải xuống
Chapter 198: Bài mưu tính kế 3 07-01-2019 05:46:06 Tải xuống
Chapter 199: Âm Lôi 1 07-01-2019 05:46:09 Tải xuống
Chapter 200: Âm Lôi 2 07-01-2019 05:46:12 Tải xuống
Chapter 201: Âm Lôi 3 07-01-2019 05:46:15 Tải xuống
Chapter 202: Tiềm nhập 08-05-2019 21:14:12 Tải xuống
Chapter 203: Tiềm nhập 2 08-05-2019 21:04:24 Tải xuống
Chapter 204: Tiềm nhập 3 09-05-2019 00:04:44 Tải xuống
Chapter 205: Cấp cứu tạm thời 12-04-2019 14:16:01 Tải xuống
Chapter 206: Cấp cứu tạm thời 2 08-05-2019 21:14:14 Tải xuống
Chapter 207: Cấp cứu tạm thời 3 01-10-2019 22:00:44 Tải xuống
Chapter 208: Tù binh 01-10-2019 22:02:37 Tải xuống
Chapter 209: Tù binh 2 08-05-2019 19:11:17 Tải xuống
Chapter 210: Tù binh 3 01-10-2019 22:04:58 Tải xuống
Chapter 211: Thỏa hiệp 01-10-2019 22:07:09 Tải xuống
Chapter 212: Thỏa hiệp 2 08-05-2019 19:11:21 Tải xuống
Chapter 213: Thỏa hiệp 3 07-01-2019 05:46:51 Tải xuống
Chapter 214: Trận chiến quyết tử 08-05-2019 21:04:22 Tải xuống
Chapter 215: Trận chiến quyết tử 2 08-05-2019 21:14:23 Tải xuống
Chapter 216: Trận chiến quyết tử 3 09-05-2019 07:05:41 Tải xuống
Chapter 217: Dừng chiến 07-01-2019 05:47:03 Tải xuống
Chapter 218: Dừng chiến 2 07-01-2019 05:47:08 Tải xuống
Chapter 219: Dừng chiến 3 07-01-2019 05:47:09 Tải xuống
Chapter 220: Kỳ độc 07-01-2019 05:47:12 Tải xuống
Chapter 221: Kỳ độc 2 07-01-2019 05:47:15 Tải xuống
Chapter 222: Kỳ độc 3 07-01-2019 05:47:18 Tải xuống
Chapter 223: Đình chiến 07-01-2019 05:47:21 Tải xuống
Chapter 224: Đình chiến 2 07-01-2019 05:47:24 Tải xuống
Chapter 225: Đình chiến 3 07-01-2019 05:47:29 Tải xuống
Chapter 226: Bí mật Linh Võ 07-01-2019 05:47:31 Tải xuống
Chapter 227: Bí mật Linh Võ 2 07-01-2019 05:47:33 Tải xuống
Chapter 228: Bí mật Linh Võ 3 07-01-2019 05:47:36 Tải xuống
Chapter 229: Khách quê người 07-01-2019 05:47:39 Tải xuống
Chapter 230: Khách quê người 2 06-06-2019 22:29:05 Tải xuống
Chapter 231: Khách quê người 3 07-01-2019 05:47:45 Tải xuống
Chapter 232: Sắp đặt 07-01-2019 05:47:48 Tải xuống
Chapter 233: Sắp đặt 2 07-01-2019 05:47:51 Tải xuống
Chapter 234: Sắp đặt 3 07-01-2019 05:47:54 Tải xuống
Chapter 235: Hoang Mạc Cuồng Đồ 14-07-2019 15:30:06 Tải xuống
Chapter 236: Hoang Mạc Cuồng Đồ 2 07-01-2019 05:48:00 Tải xuống
Chapter 237: Hoang Mạc Cuồng Đồ 3 14-07-2019 15:32:02 Tải xuống
Chapter 238: Chém giết 14-07-2019 15:32:59 Tải xuống
Chapter 239: Chém giết 2 14-07-2019 15:34:08 Tải xuống
Chapter 240: Chém giết 3 14-07-2019 15:35:48 Tải xuống
Chapter 241: Nước Đỗ Cơ 14-07-2019 15:37:55 Tải xuống
Chapter 242 14-07-2019 15:40:20 Tải xuống
Chapter 242: Nước Đỗ Cơ 2 14-07-2019 15:43:02 Tải xuống
Chapter 243: Nước Đỗ Cơ 3 14-07-2019 15:43:26 Tải xuống
Chapter 244: Ôn Nhu Hương 14-07-2019 15:45:21 Tải xuống
Chapter 245: Ôn Nhu Hương 2 14-07-2019 15:47:51 Tải xuống
Chapter 246: Ôn Nhu Hương 3 14-07-2019 15:50:41 Tải xuống
Chapter 247: Không Thành 14-07-2019 15:51:32 Tải xuống
Chapter 248: Không Thành 2 14-07-2019 15:54:17 Tải xuống
Chapter 249: Không thành 3 14-07-2019 15:55:59 Tải xuống
Chapter 250: Khổ chiến Ký Thành 14-07-2019 16:53:32 Tải xuống
Chapter 251: Khổ chiến Ký Thành 14-07-2019 16:56:11 Tải xuống
Chapter 252: Khổ chiến Ký Thành 14-07-2019 16:58:32 Tải xuống
Chapter 253: Chiến hỏa liên thiên 14-07-2019 16:59:56 Tải xuống
Chapter 254: Chiến hỏa liên thiên 2 14-07-2019 17:01:23 Tải xuống
Chapter 255: Chiến hỏa liên thiên 3 14-07-2019 17:02:45 Tải xuống
Chapter 256: Nhất phu đương quan 14-07-2019 17:15:53 Tải xuống
Chapter 257: Nhất phu đương quan 2 14-07-2019 17:18:18 Tải xuống
Chapter 258: Thừa Thắng Truy Kích 14-07-2019 17:19:54 Tải xuống
Chapter 259: Thừa Thắng Truy Kích 2 14-07-2019 17:20:30 Tải xuống
Chapter 259: Thừa Thắng Truy Kích 2 14-07-2019 17:21:40 Tải xuống
Chapter 260: Thừa Thắng Truy Kích 3 14-07-2019 17:21:51 Tải xuống
Chapter 261: Đường Sơ 14-07-2019 17:24:31 Tải xuống
Chapter 262: Đường Sơ 2 14-07-2019 17:27:05 Tải xuống
Chapter 263: Đường Sơ 3 14-07-2019 17:29:06 Tải xuống
Chapter 264 14-07-2019 17:30:14 Tải xuống
Chapter 264: Nội ứng ngoại hợp 14-07-2019 17:32:39 Tải xuống
Chapter 265: Nội ứng ngoại hợp 2 14-07-2019 17:33:03 Tải xuống
Chapter 266: Nội ứng ngoại hợp 3 14-07-2019 17:38:15 Tải xuống
Chapter 267 14-07-2019 17:42:53 Tải xuống
Chapter 267: Phản biến 14-07-2019 17:44:35 Tải xuống
Chapter 268: Hoàn Thắng Phong Bắc 14-07-2019 17:45:41 Tải xuống
Chapter 268: Phản biến 2 14-07-2019 17:47:50 Tải xuống
Chapter 269: Phản biến 3 14-07-2019 17:48:11 Tải xuống
Chapter 270: Hoàn Thắng Phong Bắc 14-07-2019 17:51:02 Tải xuống
Chapter 271: Hoàn Thắng Phong Bắc 2 14-07-2019 17:52:39 Tải xuống
Chapter 272: Hoàn Thắng Phong Bắc 3 14-07-2019 17:54:08 Tải xuống
Chapter 273: Nỗi lo bất trắc 14-07-2019 19:08:00 Tải xuống
Chapter 273: Nỗi lo bất trắc 2 14-07-2019 19:10:08 Tải xuống
Chapter 274 14-07-2019 19:41:14 Tải xuống
Chapter 274: Nỗi lo bất trắc 2 14-07-2019 19:42:20 Tải xuống
Chapter 275: Nỗi lo bất trắc 3 14-07-2019 19:42:59 Tải xuống
Chapter 276: Chuyến đi nước Mạc 14-07-2019 19:43:20 Tải xuống
Chapter 277: Chuyến đi nước Mạc 2 14-07-2019 19:48:14 Tải xuống
Chapter 278: Chuyến đi nước Mạc 3 14-07-2019 19:50:08 Tải xuống
Chapter 279: Bàn việc đêm khuya 14-07-2019 19:52:59 Tải xuống
Chapter 280: Bảo hổ lột da 14-07-2019 19:56:14 Tải xuống
Chapter 281: Bảo hổ lột da 2 14-07-2019 20:00:30 Tải xuống
Chapter 282: Bảo hổ lột da 3 14-07-2019 20:02:22 Tải xuống
Chapter 283: Tử Anh 14-07-2019 20:03:59 Tải xuống
Chapter 284: Tử Anh 2 14-07-2019 20:06:32 Tải xuống
Chapter 285: Tử Anh 3 14-07-2019 20:08:06 Tải xuống
Chapter 286: Binh bại như núi đổ 14-07-2019 20:09:59 Tải xuống
Chapter 287: Bình bại như núi đổ 2 14-07-2019 20:10:42 Tải xuống
Chapter 288: Bình bại như núi đổ 3 14-07-2019 20:11:41 Tải xuống
Chapter 289: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 21-07-2019 08:13:07 Tải xuống
Chapter 290: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 2 25-07-2019 11:17:39 Tải xuống
Chapter 291: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 3 30-07-2019 10:09:35 Tải xuống
Chapter 292: Dạ tập Hổ Nha 02-08-2019 09:18:48 Tải xuống
Chapter 293: Dạ tập Hổ Nha 04-08-2019 11:24:46 Tải xuống
Chapter 293: Dạ tập Hổ Nha 2 08-08-2019 07:19:00 Tải xuống
Chapter 294: Dạ tập Hổ Nha 3 08-08-2019 07:19:03 Tải xuống
Chapter 295: Thiên Ưng Quân 13-08-2019 07:18:43 Tải xuống
Chapter 296: Thiên Ưng Quân 2 16-08-2019 08:30:41 Tải xuống
Chapter 297: Thiên Ưng Quân 3 19-08-2019 16:06:37 Tải xuống
Chapter 298: Ngăn cản quân Ninh 26-08-2019 14:48:26 Tải xuống
Chapter 299: Ngăn cản quân Ninh 31-08-2019 03:12:06 Tải xuống
Chapter 299: Ngăn cản quân Ninh 2 04-04-2021 13:07:59 Tải xuống
Chapter 300: Ngăn cản quân Ninh 3 31-08-2019 11:00:07 Tải xuống
Chapter 301: Đại chiến Diêm Thành 04-04-2021 13:07:35 Tải xuống
Chapter 302: Đại chiến Diêm Thành 2 08-09-2019 08:42:09 Tải xuống
Chapter 303: Đại chiến Diêm Thành 3 13-09-2019 17:54:32 Tải xuống
Chapter 304: Tương kế tựu kế 1 22-09-2019 19:36:40 Tải xuống
Chapter 305: Tương kế tựu kế 2 04-10-2019 01:11:14 Tải xuống
Chapter 306: Tương kế tựu kế 3 04-10-2019 01:10:46 Tải xuống
Chapter 307: Hồn hề An hề 1 08-10-2019 22:25:53 Tải xuống
Chapter 308: Hồn hề An hề 2 16-10-2019 18:31:15 Tải xuống
Chapter 309: Hồn hề An hề 3 04-04-2021 13:07:28 Tải xuống
Chapter 310: Vương Tọa Máu 1 26-10-2019 22:44:15 Tải xuống
Chapter 311: Vương Tọa Máu 2 02-11-2019 20:25:16 Tải xuống
Chapter 312: Vương Tọa Máu 3 13-11-2019 11:19:31 Tải xuống
Chapter 313 20-11-2019 23:27:19 Tải xuống
Chapter 313: Kỳ Lộ 1 20-11-2019 23:25:49 Tải xuống
Chapter 314: Kỳ Lộ 2 01-12-2019 13:18:49 Tải xuống
Chapter 315 18-12-2019 21:19:12 Tải xuống
Chapter 315: Kỳ lộ 3 18-12-2019 23:24:47 Tải xuống
Chapter 316: Can Qua Chinh Chiến 25-12-2019 13:19:12 Tải xuống
Chapter 316: Kỳ lộ 3 18-12-2019 21:37:13 Tải xuống
Chapter 317: Can Qua Chinh Chiến 2 25-12-2019 13:18:42 Tải xuống
Chapter 318: Can Qua Chinh Chiến 3 26-12-2019 17:49:45 Tải xuống
Chapter 319: Sơ chiến Cao Xuyên 27-12-2019 20:57:41 Tải xuống
Chapter 320: Sơ chiến Cao Xuyên 2 05-01-2020 00:39:10 Tải xuống
Chapter 321: Sơ chiến Cao Xuyên 3 13-01-2020 11:43:41 Tải xuống
Chapter 322: Ám Tiễn 1 15-01-2020 15:36:10 Tải xuống
Chapter 323: Ám Tiễn 2 22-01-2020 08:32:09 Tải xuống
Chapter 324: Ám Tiễn 3 24-01-2020 12:07:46 Tải xuống
Chapter 325 18-12-2019 21:36:41 Tải xuống
Chapter 325: Kỳ lộ 3 18-12-2019 21:00:44 Tải xuống
Chapter 325: Thanh và Độc 13-02-2020 10:49:41 Tải xuống
Chapter 326: Thanh và Độc 2 13-02-2020 10:49:14 Tải xuống
Chapter 327: Thanh và Độc 3 13-02-2020 12:07:40 Tải xuống
Chapter 328: Phán Thủy 27-02-2020 13:33:10 Tải xuống
Chapter 329: Phán Thủy 2 27-02-2020 13:32:39 Tải xuống
Chapter 329: Phán Thủy 2 04-04-2021 13:07:28 Tải xuống
Chapter 330: Phán Thủy 3 27-02-2020 13:32:10 Tải xuống
Chapter 341: Qua sông 02-03-2020 11:36:07 Tải xuống
Chapter 342: Qua sông 2 03-03-2020 20:19:11 Tải xuống
Chapter 343: Qua sông 3 29-03-2020 15:28:10 Tải xuống
Chapter 344: Thế nhược thủy hỏa 09-05-2020 13:09:07 Tải xuống
Chapter 345: Thế nhược thủy hỏa 2 29-03-2020 15:27:44 Tải xuống
Chapter 346: Thế nhược thủy hỏa 3 29-03-2020 15:27:12 Tải xuống
Chapter 347: Phân chi 29-03-2020 15:26:42 Tải xuống
Chapter 348: Phân chi 2 03-04-2020 09:37:10 Tải xuống
Chapter 349: Phân chi 3 09-05-2020 13:08:36 Tải xuống
Chapter 350: Tốc chiến tốc quyết 09-05-2020 13:08:10 Tải xuống
Chapter 351: Tốc chiến tốc quyết 2 09-05-2020 13:07:36 Tải xuống
Chapter 352: Tốc chiến tốc quyết 3 09-05-2020 13:07:20 Tải xuống
Chapter 353: Giang Phàm 09-05-2020 13:06:56 Tải xuống
Chapter 354: Giang Phàm 2 14-05-2020 15:36:53 Tải xuống
Chapter 355: Giang Phàm 3 27-05-2020 16:07:06 Tải xuống
Chapter 356: Chỉnh trang 27-05-2020 16:06:36 Tải xuống
Chapter 357: Chỉnh trang 2 02-06-2020 21:25:07 Tải xuống
Chapter 358: Chỉnh trang 3 02-06-2020 21:24:37 Tải xuống
Chapter 359: Quyết đấu sơ nghênh 05-06-2020 11:12:36 Tải xuống
Chapter 360: Quyết đấu sơ nghênh 2 15-06-2020 17:33:48 Tải xuống
Chapter 361: Quyết đấu sơ nghênh 3 15-06-2020 17:53:07 Tải xuống
Chapter 362: Thanh gươm phục thù 15-06-2020 17:18:54 Tải xuống
Chapter 363: Thanh gươm phục thù 2 15-06-2020 17:16:42 Tải xuống
Chapter 364: Thanh gươm phục thù 3 22-06-2020 15:43:41 Tải xuống
Chapter 365: Âm mưu Thần Trì 22-06-2020 15:43:08 Tải xuống
Chapter 366: Âm mưu Thần Trì 2 22-06-2020 15:42:37 Tải xuống
Chapter 367: Âm mưu Thần Trì 3 22-06-2020 15:42:06 Tải xuống
Chapter 368: Chung Thiên 29-06-2020 16:45:41 Tải xuống
Chapter 369: Chung Thiên 2 26-07-2020 11:12:07 Tải xuống
Chapter 370: Chung Thiên 3 29-07-2020 10:42:14 Tải xuống
Chapter 371 01-08-2020 12:43:10 Tải xuống
Chapter 372 02-08-2020 16:18:44 Tải xuống
Chapter 373 04-08-2020 15:24:36 Tải xuống
Chapter 374 06-08-2020 10:18:10 Tải xuống
Chapter 375 11-08-2020 09:07:41 Tải xuống
Chapter 376 26-08-2020 09:36:58 Tải xuống
Chapter 377 20-08-2020 17:22:02 Tải xuống
Chapter 378 22-08-2020 17:49:07 Tải xuống
Chapter 379 23-08-2020 16:35:08 Tải xuống
Chapter 380 02-09-2020 09:46:44 Tải xuống
Chapter 381 02-09-2020 09:57:09 Tải xuống
Chapter 382 02-09-2020 09:45:40 Tải xuống
Chapter 383 02-09-2020 09:55:43 Tải xuống
Chapter 384 02-09-2020 09:55:15 Tải xuống
Chapter 385 02-09-2020 09:43:57 Tải xuống
Chapter 386 02-09-2020 09:43:17 Tải xuống
Chapter 387 02-09-2020 09:53:44 Tải xuống
Chapter 387: Phán Thủy 17-02-2020 16:19:08 Tải xuống
Chapter 388 02-09-2020 09:53:12 Tải xuống
Chapter 389 04-09-2020 03:02:11 Tải xuống
Chapter 390 04-09-2020 02:43:45 Tải xuống
Chapter 391 04-09-2020 02:43:13 Tải xuống
Chapter 392 04-09-2020 02:42:40 Tải xuống
Chapter 425: Thanh và Độc 31-01-2020 09:32:40 Tải xuống
Chapter 426: Thanh và Độc 2 06-02-2020 21:14:41 Tải xuống
Chapter 443 04-04-2021 13:04:27 Tải xuống
Chapter 443: Qua sông 3 04-09-2020 05:55:32 Tải xuống
Chapter 444 04-04-2021 13:16:43 Tải xuống
Chapter 444: Thế nhược thủy hỏa 04-09-2020 07:00:09 Tải xuống
Chapter 445 04-04-2021 13:04:18 Tải xuống
Chapter 445: Thế nhược thủy hỏa 2 04-09-2020 06:04:39 Tải xuống
Chapter 446 04-04-2021 13:03:12 Tải xuống
Chapter 447 04-04-2021 13:03:12 Tải xuống
Chapter 543: Qua sông 3 11-03-2020 13:07:32 Tải xuống
Chapter 546 04-04-2021 13:02:56 Tải xuống
Chapter 546: Thế nhược thủy hỏa 3 04-09-2020 06:26:07 Tải xuống
Chapter 547 04-09-2020 11:24:44 Tải xuống
Chapter 547: Phân chi 29-03-2020 15:36:43 Tải xuống
Chapter 2020 04-04-2021 13:02:56 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh