Haikyuu!!

Tác giả: Furudate Haruichi
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Haikyuu chap 136 14-04-2018 00:57:09 Tải xuống
Haikyuu chap 135 14-04-2018 00:56:37 Tải xuống
Haikyuu chap 134 14-04-2018 00:56:57 Tải xuống
Haikyuu chap 133 14-04-2018 00:56:32 Tải xuống
Haikyuu chap 132 14-04-2018 00:56:44 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Haikyuu!! - chap 115 14-04-2018 01:23:05 Tải xuống
Haikyuu!! - chap 116 15-04-2018 07:43:44 Tải xuống
Haikyuu!! - chap 117 15-04-2018 07:43:27 Tải xuống
Haikyuu!! - chap 118 14-04-2018 01:22:43 Tải xuống
Haikyuu!! - chap 119 14-04-2018 01:23:44 Tải xuống
Haikyuu!! - chap 120 15-04-2018 19:21:15 Tải xuống
Haikyuu!! - chap 121 15-04-2018 07:43:18 Tải xuống
Haikyuu!! - chap 122 14-04-2018 01:23:48 Tải xuống
Haikyuu!! chap 0 14-04-2018 00:18:40 Tải xuống
Haikyuu!! chap 1 14-04-2018 01:21:44 Tải xuống
Haikyuu!! chap 2 14-04-2018 00:18:35 Tải xuống
Haikyuu!! chap 3 15-04-2018 10:38:15 Tải xuống
Haikyuu!! chap 4 14-04-2018 00:18:29 Tải xuống
Haikyuu!! chap 5 14-04-2018 00:18:59 Tải xuống
Haikyuu!! chap 6 15-04-2018 07:42:56 Tải xuống
Haikyuu!! chap 7 14-04-2018 00:19:45 Tải xuống
Haikyuu!! chap 8 14-04-2018 00:19:40 Tải xuống
Haikyuu!! chap 9 14-04-2018 00:19:37 Tải xuống
Haikyuu!! chap 10 14-04-2018 00:20:03 Tải xuống
Haikyuu!! chap 11 14-04-2018 00:20:29 Tải xuống
Haikyuu!! chap 12 14-04-2018 00:20:42 Tải xuống
Haikyuu!! chap 13 14-04-2018 01:22:56 Tải xuống
Haikyuu!! chap 14 14-04-2018 00:21:57 Tải xuống
Haikyuu!! chap 15 14-04-2018 00:22:05 Tải xuống
Haikyuu!! chap 16 14-04-2018 00:22:21 Tải xuống
Haikyuu!! chap 17 14-04-2018 00:23:12 Tải xuống
Haikyuu!! chap 18 14-04-2018 00:23:09 Tải xuống
Haikyuu!! chap 19 14-04-2018 00:23:08 Tải xuống
Haikyuu!! chap 20 14-04-2018 00:23:16 Tải xuống
Haikyuu!! chap 21 14-04-2018 00:23:26 Tải xuống
Haikyuu!! chap 22 14-04-2018 00:23:32 Tải xuống
Haikyuu!! chap 22.5 14-04-2018 00:23:34 Tải xuống
Haikyuu!! chap 23 14-04-2018 00:24:13 Tải xuống
Haikyuu!! chap 24 14-04-2018 00:24:21 Tải xuống
Haikyuu!! chap 25 14-04-2018 00:24:29 Tải xuống
Haikyuu!! chap 26 14-04-2018 00:24:45 Tải xuống
Haikyuu!! chap 27 14-04-2018 00:25:29 Tải xuống
Haikyuu!! chap 28 14-04-2018 00:26:02 Tải xuống
Haikyuu!! chap 29 14-04-2018 00:25:46 Tải xuống
Haikyuu!! chap 30 14-04-2018 00:26:07 Tải xuống
Haikyuu!! chap 31 14-04-2018 00:25:54 Tải xuống
Haikyuu!! chap 32 14-04-2018 00:26:15 Tải xuống
Haikyuu!! chap 33 14-04-2018 00:26:44 Tải xuống
Haikyuu!! chap 34 14-04-2018 00:26:46 Tải xuống
Haikyuu!! chap 35 14-04-2018 00:26:58 Tải xuống
Haikyuu!! chap 36 14-04-2018 00:28:02 Tải xuống
Haikyuu!! chap 37 14-04-2018 00:27:42 Tải xuống
Haikyuu!! chap 38 14-04-2018 00:27:32 Tải xuống
Haikyuu!! chap 39 14-04-2018 00:28:08 Tải xuống
Haikyuu!! chap 40 14-04-2018 00:28:28 Tải xuống
Haikyuu!! chap 41 14-04-2018 00:28:58 Tải xuống
Haikyuu!! chap 42 14-04-2018 00:29:35 Tải xuống
Haikyuu!! chap 43 14-04-2018 00:30:00 Tải xuống
Haikyuu!! chap 43.5 14-04-2018 00:29:33 Tải xuống
Haikyuu!! chap 44 14-04-2018 00:29:46 Tải xuống
Haikyuu!! chap 45 14-04-2018 00:29:55 Tải xuống
Haikyuu!! chap 46 14-04-2018 00:30:22 Tải xuống
Haikyuu!! chap 47 14-04-2018 00:30:30 Tải xuống
Haikyuu!! chap 48 14-04-2018 00:30:44 Tải xuống
Haikyuu!! chap 49 14-04-2018 00:31:03 Tải xuống
Haikyuu!! chap 50 14-04-2018 00:31:02 Tải xuống
Haikyuu!! chap 51 14-04-2018 00:31:16 Tải xuống
Haikyuu!! chap 52 14-04-2018 00:31:59 Tải xuống
Haikyuu!! chap 53 14-04-2018 00:32:37 Tải xuống
Haikyuu!! chap 54 14-04-2018 00:32:42 Tải xuống
Haikyuu!! chap 55 14-04-2018 00:33:41 Tải xuống
Haikyuu!! chap 56 14-04-2018 00:33:17 Tải xuống
Haikyuu!! chap 57 14-04-2018 00:33:22 Tải xuống
Haikyuu!! chap 58 14-04-2018 00:33:41 Tải xuống
Haikyuu!! chap 59 14-04-2018 00:34:40 Tải xuống
Haikyuu!! chap 60 14-04-2018 00:34:11 Tải xuống
Haikyuu!! chap 61 14-04-2018 00:34:25 Tải xuống
Haikyuu!! chap 62 14-04-2018 00:34:40 Tải xuống
Haikyuu!! chap 63 14-04-2018 00:35:29 Tải xuống
Haikyuu!! chap 64 14-04-2018 00:35:24 Tải xuống
Haikyuu!! chap 65 14-04-2018 00:36:30 Tải xuống
Haikyuu!! chap 66 14-04-2018 00:36:47 Tải xuống
Haikyuu!! chap 67 14-04-2018 00:36:40 Tải xuống
Haikyuu!! chap 68 14-04-2018 00:36:22 Tải xuống
Haikyuu!! chap 69 14-04-2018 00:36:37 Tải xuống
Haikyuu!! chap 70 14-04-2018 00:36:48 Tải xuống
Haikyuu!! chap 71 14-04-2018 00:37:21 Tải xuống
Haikyuu!! chap 72 14-04-2018 00:37:22 Tải xuống
Haikyuu!! chap 73 14-04-2018 01:22:11 Tải xuống
Haikyuu!! chap 74 14-04-2018 00:37:53 Tải xuống
Haikyuu!! chap 75 14-04-2018 00:38:19 Tải xuống
Haikyuu!! chap 76 14-04-2018 00:38:32 Tải xuống
Haikyuu!! chap 77 14-04-2018 00:38:52 Tải xuống
Haikyuu!! chap 78 14-04-2018 00:39:23 Tải xuống
Haikyuu!! chap 79 14-04-2018 00:39:18 Tải xuống
Haikyuu!! chap 80 14-04-2018 00:39:38 Tải xuống
Haikyuu!! chap 81 14-04-2018 00:39:53 Tải xuống
Haikyuu!! chap 82 14-04-2018 00:40:42 Tải xuống
Haikyuu!! chap 83 14-04-2018 00:40:48 Tải xuống
Haikyuu!! chap 84 14-04-2018 00:41:28 Tải xuống
Haikyuu!! chap 85 14-04-2018 00:41:37 Tải xuống
Haikyuu!! chap 86 14-04-2018 00:41:54 Tải xuống
Haikyuu!! chap 87 14-04-2018 00:42:41 Tải xuống
Haikyuu!! chap 88 14-04-2018 00:42:46 Tải xuống
Haikyuu!! chap 89 14-04-2018 00:42:49 Tải xuống
Haikyuu!! chap 90 14-04-2018 00:43:32 Tải xuống
Haikyuu!! chap 91 14-04-2018 00:43:48 Tải xuống
Haikyuu!! chap 92 14-04-2018 00:44:07 Tải xuống
Haikyuu!! chap 93 14-04-2018 00:44:12 Tải xuống
Haikyuu!! chap 94 14-04-2018 00:44:37 Tải xuống
Haikyuu!! chap 95 14-04-2018 00:45:10 Tải xuống
Haikyuu!! chap 96 14-04-2018 00:45:41 Tải xuống
Haikyuu!! chap 97 14-04-2018 00:45:53 Tải xuống
Haikyuu!! chap 98 14-04-2018 00:45:30 Tải xuống
Haikyuu!! chap 107 14-04-2018 00:46:54 Tải xuống
Haikyuu!! chap 108 14-04-2018 00:47:48 Tải xuống
Haikyuu!! chap 109 14-04-2018 00:47:38 Tải xuống
Haikyuu!! chap 110 14-04-2018 00:47:55 Tải xuống
Haikyuu!! chap 111 14-04-2018 00:48:11 Tải xuống
Haikyuu!! chap 112 14-04-2018 00:48:46 Tải xuống
Haikyuu!! chap 113 14-04-2018 01:22:37 Tải xuống
Haikyuu!! chap 114 15-04-2018 07:43:21 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 99 14-04-2018 00:45:37 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 100 14-04-2018 00:45:46 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 101 14-04-2018 00:46:32 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 102 14-04-2018 00:46:14 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 103 15-04-2018 07:43:22 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 104 14-04-2018 00:47:11 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 105 14-04-2018 00:46:29 Tải xuống
Haikyuu!! chapter 106 14-04-2018 00:47:14 Tải xuống
Haikyuu chap 123 14-04-2018 00:54:41 Tải xuống
Haikyuu chap 124 14-04-2018 00:54:37 Tải xuống
Haikyuu chap 125 14-04-2018 00:54:40 Tải xuống
Haikyuu chap 126 14-04-2018 00:54:34 Tải xuống
Haikyuu chap 127 14-04-2018 00:54:45 Tải xuống
Haikyuu chap 128 14-04-2018 00:54:41 Tải xuống
Haikyuu chap 129 14-04-2018 00:54:49 Tải xuống
Haikyuu chap 130 14-04-2018 00:56:00 Tải xuống
Haikyuu chap 131 14-04-2018 00:57:13 Tải xuống
Haikyuu chap 132 14-04-2018 00:56:44 Tải xuống
Haikyuu chap 133 14-04-2018 00:56:32 Tải xuống
Haikyuu chap 134 14-04-2018 00:56:57 Tải xuống
Haikyuu chap 135 14-04-2018 00:56:37 Tải xuống
Haikyuu chap 136 14-04-2018 00:57:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh