I Am a Hero

Tác giả: HANAZAWA Kengo
Dịch giả: Deathplace Team
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 09-11-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
I am a hero chap 116 03-04-2018 09:53:14 Tải xuống
I am a hero chap 115 03-04-2018 09:51:55 Tải xuống
I am a hero chap 114 03-04-2018 09:52:39 Tải xuống
I am a hero chap 113 03-04-2018 09:51:45 Tải xuống
I am a hero chap 112 03-04-2018 09:52:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chap 1 08-06-2018 05:41:05 Tải xuống
Chap 2 08-06-2018 05:41:47 Tải xuống
Chap 3 08-06-2018 05:41:39 Tải xuống
Chap 4 08-06-2018 05:42:27 Tải xuống
Chap 5 08-06-2018 05:42:41 Tải xuống
Chap 6 08-06-2018 05:43:18 Tải xuống
Chap 7 08-06-2018 05:43:34 Tải xuống
Chap 8 08-06-2018 05:44:16 Tải xuống
Chap 9 08-06-2018 05:44:31 Tải xuống
Chap 10 08-06-2018 05:45:04 Tải xuống
Chap 11 08-06-2018 05:45:41 Tải xuống
Chap 12 08-06-2018 05:46:15 Tải xuống
Chap 13 08-06-2018 05:46:29 Tải xuống
Chap 14 08-06-2018 05:47:09 Tải xuống
Chap 15 08-06-2018 05:47:40 Tải xuống
Chap 16 08-06-2018 05:48:09 Tải xuống
Chap 17 08-06-2018 05:48:52 Tải xuống
Chap 18 08-06-2018 05:49:32 Tải xuống
Chap 19 08-06-2018 05:49:51 Tải xuống
Chap 20 08-06-2018 05:50:32 Tải xuống
Chap 21 08-06-2018 05:50:27 Tải xuống
Chap 22 08-06-2018 05:51:09 Tải xuống
Chap 23 08-06-2018 05:52:33 Tải xuống
Chap 24 08-06-2018 05:53:19 Tải xuống
Chap 25 08-06-2018 05:53:24 Tải xuống
Chap 26 08-06-2018 05:53:37 Tải xuống
Chap 27 08-06-2018 05:53:56 Tải xuống
Chap 28 08-06-2018 05:54:10 Tải xuống
Chap 29 08-06-2018 05:54:32 Tải xuống
Chap 30 08-06-2018 05:55:14 Tải xuống
Chap 31 08-06-2018 05:55:48 Tải xuống
Chap 32 08-06-2018 05:56:33 Tải xuống
Chap 33 08-06-2018 05:56:53 Tải xuống
Chap 34 08-06-2018 05:57:43 Tải xuống
Chap 35 08-06-2018 05:57:57 Tải xuống
Chap 36 08-06-2018 05:58:58 Tải xuống
Chap 37 08-06-2018 05:59:11 Tải xuống
Chap 38 08-06-2018 06:00:12 Tải xuống
Chap 39 08-06-2018 06:00:37 Tải xuống
Chap 40 08-06-2018 06:01:21 Tải xuống
Chap 41 08-06-2018 06:01:20 Tải xuống
Chap 42 08-06-2018 06:01:58 Tải xuống
Chap 43 08-06-2018 06:02:11 Tải xuống
Chap 44 08-06-2018 06:02:57 Tải xuống
Chap 45 08-06-2018 06:02:50 Tải xuống
Chap 46 08-06-2018 06:03:51 Tải xuống
Chap 47 08-06-2018 06:04:00 Tải xuống
Chap 48 08-06-2018 06:04:56 Tải xuống
Chap 49 08-06-2018 06:06:57 Tải xuống
Chap 50 08-06-2018 06:05:32 Tải xuống
Chap 51 08-06-2018 06:05:35 Tải xuống
Chap 52 08-06-2018 06:08:46 Tải xuống
Chap 53 08-06-2018 06:08:55 Tải xuống
Chap 54 08-06-2018 06:09:50 Tải xuống
Chap 55 08-06-2018 06:10:48 Tải xuống
Chap 56 08-06-2018 06:09:37 Tải xuống
Chap 57 08-06-2018 06:09:37 Tải xuống
Chap 58 08-06-2018 06:10:22 Tải xuống
Chap 59 08-06-2018 06:10:29 Tải xuống
Chap 60 08-06-2018 06:13:06 Tải xuống
Chap 61 08-06-2018 06:13:45 Tải xuống
Chap 62 08-06-2018 06:14:14 Tải xuống
Chap 63 08-06-2018 06:15:15 Tải xuống
Chap 64 08-06-2018 06:16:07 Tải xuống
Chap 65 08-06-2018 06:16:11 Tải xuống
Chap 66 08-06-2018 06:16:49 Tải xuống
Chap 67 08-06-2018 06:15:11 Tải xuống
Chap 68 08-06-2018 06:15:48 Tải xuống
Chap 69 08-06-2018 06:18:33 Tải xuống
Chap 70 08-06-2018 06:16:41 Tải xuống
Chap 71 08-06-2018 06:16:17 Tải xuống
Chap 72 08-06-2018 06:16:24 Tải xuống
Chap 73 08-06-2018 06:16:37 Tải xuống
Chap 74 08-06-2018 06:17:15 Tải xuống
Chap 75 08-06-2018 06:17:23 Tải xuống
Chap 76 08-06-2018 06:17:38 Tải xuống
Chap 77 08-06-2018 06:18:42 Tải xuống
Chap 78 08-06-2018 06:19:05 Tải xuống
Chap 79 08-06-2018 06:19:19 Tải xuống
Chap 80 08-06-2018 06:19:59 Tải xuống
Chap 81 08-06-2018 06:20:50 Tải xuống
Chap 82 08-06-2018 06:21:32 Tải xuống
Chap 83 08-06-2018 06:21:37 Tải xuống
Chap 84 08-06-2018 06:22:16 Tải xuống
Chap 85 08-06-2018 06:22:45 Tải xuống
Chap 86 08-06-2018 06:23:21 Tải xuống
Chap 87 08-06-2018 06:23:37 Tải xuống
Chap 88 08-06-2018 06:24:11 Tải xuống
Chap 89 08-06-2018 06:24:34 Tải xuống
Chap 90 08-06-2018 06:25:07 Tải xuống
Chap 91 08-06-2018 06:25:35 Tải xuống
Chap 92 08-06-2018 06:26:07 Tải xuống
Chap 93 08-06-2018 06:26:32 Tải xuống
Chap 94 08-06-2018 06:27:08 Tải xuống
Chap 95 08-06-2018 06:27:29 Tải xuống
Chap 96 08-06-2018 06:28:00 Tải xuống
Chap 97 08-06-2018 06:28:32 Tải xuống
Chap 98 08-06-2018 06:29:10 Tải xuống
Chap 99 08-06-2018 06:29:32 Tải xuống
Chap 100 08-06-2018 06:30:04 Tải xuống
Chap 101 08-06-2018 06:30:31 Tải xuống
Chap 102 08-06-2018 06:31:07 Tải xuống
Chap 103 08-06-2018 06:31:33 Tải xuống
Chap 104 08-06-2018 06:32:04 Tải xuống
Chap 105 08-06-2018 06:32:35 Tải xuống
Chap 106 08-06-2018 06:33:14 Tải xuống
Chap 107 08-06-2018 06:33:41 Tải xuống
Chap 108 08-06-2018 06:34:28 Tải xuống
Chap 109 08-06-2018 06:34:50 Tải xuống
Chap 110 08-06-2018 06:35:30 Tải xuống
Chap 111 08-06-2018 06:38:15 Tải xuống
Chap 112 08-06-2018 06:41:32 Tải xuống
Chap 113 08-06-2018 06:41:33 Tải xuống
Chap 114 08-06-2018 06:42:57 Tải xuống
Chap 115 08-06-2018 06:40:17 Tải xuống
Chap 116 08-06-2018 06:39:27 Tải xuống
Chap 117 03-04-2018 09:53:04 Tải xuống
Chap 118 03-04-2018 09:51:50 Tải xuống
Chap 119 03-04-2018 09:52:27 Tải xuống
Chap 120 03-04-2018 09:52:02 Tải xuống
Chap 121 03-04-2018 09:52:21 Tải xuống
Chap 122 03-04-2018 09:52:07 Tải xuống
Chap 123 31-05-2018 04:30:19 Tải xuống
Chap 124 31-05-2018 04:31:01 Tải xuống
Chap 125 31-05-2018 04:30:54 Tải xuống
Chap 126 31-05-2018 04:31:27 Tải xuống
Chap 127 31-05-2018 04:31:31 Tải xuống
Chap 128 31-05-2018 04:32:02 Tải xuống
Chap 129 31-05-2018 04:32:22 Tải xuống
Chap 130 31-05-2018 04:32:51 Tải xuống
Chap 131 31-05-2018 04:33:28 Tải xuống
Chap 132 02-06-2018 04:26:33 Tải xuống
Chap 133 02-06-2018 04:29:06 Tải xuống
Chap 134 02-06-2018 04:27:33 Tải xuống
Chap 135 04-06-2018 04:25:44 Tải xuống
Chap 136 04-06-2018 04:25:37 Tải xuống
Chap 137 04-06-2018 04:26:03 Tải xuống
Chap 138 04-06-2018 04:26:43 Tải xuống
Chap 139 06-06-2018 05:58:58 Tải xuống
Chap 140 06-06-2018 06:00:02 Tải xuống
Chap 141 06-06-2018 06:00:28 Tải xuống
Chap 142 08-06-2018 06:40:29 Tải xuống
Chap 143 08-06-2018 06:40:55 Tải xuống
Chap 144 08-06-2018 06:41:03 Tải xuống
Chap 145 12-06-2018 05:43:32 Tải xuống
Chap 146 14-06-2018 05:39:39 Tải xuống
Chap 147 16-06-2018 05:37:38 Tải xuống
Chap 148 18-06-2018 05:42:39 Tải xuống
Chap 149 18-06-2018 05:43:15 Tải xuống
Chap 150 20-06-2018 05:38:42 Tải xuống
Chap 151 30-06-2018 06:06:46 Tải xuống
Chap 152 04-07-2018 06:34:48 Tải xuống
Chap 153 10-07-2018 06:43:48 Tải xuống
Chap 154 24-07-2018 07:13:56 Tải xuống
Chap 155 26-07-2018 07:22:16 Tải xuống
Chap 156 26-07-2018 07:21:46 Tải xuống
Chap 157 28-07-2018 07:27:17 Tải xuống
Chap 158 28-07-2018 07:28:11 Tải xuống
Chap 159 28-07-2018 07:28:34 Tải xuống
Chap 160 30-07-2018 07:35:14 Tải xuống
Chap 161 30-07-2018 07:35:56 Tải xuống
Chap 162 01-08-2018 10:24:50 Tải xuống
Chap 163 01-08-2018 10:25:35 Tải xuống
Chap 164 03-08-2018 10:41:55 Tải xuống
Chap 165 03-08-2018 10:42:56 Tải xuống
Chap 166 05-08-2018 11:19:54 Tải xuống
Chap 167 05-08-2018 11:20:56 Tải xuống
Chap 168 09-08-2018 11:48:15 Tải xuống
Chap 169 09-08-2018 11:49:14 Tải xuống
Chap 170 09-08-2018 11:49:07 Tải xuống
Chap 171 11-08-2018 12:04:55 Tải xuống
Chap 172 13-08-2018 12:16:49 Tải xuống
Chap 173 15-08-2018 12:24:33 Tải xuống
Chap 174 17-08-2018 12:35:39 Tải xuống
Chap 175 21-08-2018 12:55:43 Tải xuống
Chap 176 25-08-2018 22:24:53 Tải xuống
Chap 177 27-08-2018 22:51:50 Tải xuống
Chap 178 04-09-2018 23:39:12 Tải xuống
Chap 179 06-09-2018 23:52:49 Tải xuống
Chap 180 15-09-2018 03:50:39 Tải xuống
Chap 181 21-09-2018 07:54:38 Tải xuống
Chap 182 23-09-2018 08:05:35 Tải xuống
Chap 183 01-10-2018 12:41:39 Tải xuống
Chap 184 01-10-2018 12:42:21 Tải xuống
Chap 185 01-10-2018 12:42:48 Tải xuống
Chap 186 07-10-2018 13:41:38 Tải xuống
Chap 187 11-10-2018 14:06:44 Tải xuống
Chap 188 21-10-2018 15:07:36 Tải xuống
Chap 189 21-10-2018 15:08:02 Tải xuống
Chap 190 29-10-2018 18:06:22 Tải xuống
Chap 191 31-10-2018 21:46:44 Tải xuống
Chap 192 31-10-2018 21:48:05 Tải xuống
Chap 193 05-11-2018 16:34:51 Tải xuống
Chap 194 07-11-2018 16:52:21 Tải xuống
Chap 195 07-11-2018 16:53:19 Tải xuống
Chap 196 09-11-2018 17:15:46 Tải xuống
Chap 197 09-11-2018 17:16:36 Tải xuống
I am a hero chap 1 17-04-2018 10:18:54 Tải xuống
I am a hero chap 2 17-04-2018 10:19:29 Tải xuống
I am a hero chap 3 17-04-2018 10:18:32 Tải xuống
I am a hero chap 4 17-04-2018 10:19:23 Tải xuống
I am a hero chap 5 17-04-2018 10:18:35 Tải xuống
I am a hero chap 6 17-04-2018 10:19:03 Tải xuống
I am a hero chap 7 17-04-2018 10:19:37 Tải xuống
I am a hero chap 8 17-04-2018 10:19:22 Tải xuống
I am a hero chap 9 17-04-2018 10:19:04 Tải xuống
I am a hero chap 10 17-04-2018 10:19:07 Tải xuống
I am a hero chap 11 17-04-2018 10:19:29 Tải xuống
I am a hero chap 12 17-04-2018 10:20:08 Tải xuống
I am a hero chap 13 17-04-2018 10:19:43 Tải xuống
I am a hero chap 14 17-04-2018 10:19:20 Tải xuống
I am a hero chap 15 17-04-2018 10:19:36 Tải xuống
I am a hero chap 16 17-04-2018 10:19:32 Tải xuống
I am a hero chap 17 17-04-2018 10:20:32 Tải xuống
I am a hero chap 18 17-04-2018 10:19:36 Tải xuống
I am a hero chap 19 17-04-2018 10:19:45 Tải xuống
I am a hero chap 20 17-04-2018 10:20:28 Tải xuống
I am a hero chap 21 17-04-2018 10:20:01 Tải xuống
I am a hero chap 22 17-04-2018 10:20:43 Tải xuống
I am a hero chap 23 17-04-2018 10:20:04 Tải xuống
I am a hero chap 24 17-04-2018 10:20:40 Tải xuống
I am a hero chap 25 17-04-2018 10:20:15 Tải xuống
I am a hero chap 26 17-04-2018 10:20:15 Tải xuống
I am a hero chap 27 17-04-2018 10:21:00 Tải xuống
I am a hero chap 28 17-04-2018 10:21:34 Tải xuống
I am a hero chap 29 17-04-2018 10:20:46 Tải xuống
I am a hero chap 30 17-04-2018 10:20:43 Tải xuống
I am a hero chap 31 17-04-2018 10:21:06 Tải xuống
I am a hero chap 32 17-04-2018 10:21:53 Tải xuống
I am a hero chap 33 17-04-2018 10:22:18 Tải xuống
I am a hero chap 34 17-04-2018 10:21:08 Tải xuống
I am a hero chap 35 17-04-2018 10:21:14 Tải xuống
I am a hero chap 36 17-04-2018 10:21:35 Tải xuống
I am a hero chap 37 17-04-2018 10:21:37 Tải xuống
I am a hero chap 38 17-04-2018 10:22:47 Tải xuống
I am a hero chap 39 17-04-2018 10:21:43 Tải xuống
I am a hero chap 40 17-04-2018 10:21:57 Tải xuống
I am a hero chap 41 17-04-2018 10:21:48 Tải xuống
I am a hero chap 42 17-04-2018 10:22:21 Tải xuống
I am a hero chap 43 17-04-2018 10:22:45 Tải xuống
I am a hero chap 44 17-04-2018 10:22:50 Tải xuống
I am a hero chap 45 17-04-2018 10:22:20 Tải xuống
I am a hero chap 46 17-04-2018 10:23:40 Tải xuống
I am a hero chap 47 17-04-2018 10:23:30 Tải xuống
I am a hero chap 48 17-04-2018 10:23:22 Tải xuống
I am a hero chap 49 17-04-2018 10:22:51 Tải xuống
I am a hero chap 50 17-04-2018 10:23:53 Tải xuống
I am a hero chap 51 17-04-2018 10:23:41 Tải xuống
I am a hero chap 52 17-04-2018 10:23:52 Tải xuống
I am a hero chap 53 17-04-2018 10:23:29 Tải xuống
I am a hero chap 54 17-04-2018 10:24:11 Tải xuống
I am a hero chap 55 17-04-2018 10:24:02 Tải xuống
I am a hero chap 56 17-04-2018 10:23:55 Tải xuống
I am a hero chap 57 17-04-2018 10:24:24 Tải xuống
I am a hero chap 58 17-04-2018 10:24:18 Tải xuống
I am a hero chap 59 17-04-2018 10:24:40 Tải xuống
I am a hero chap 60 17-04-2018 10:24:03 Tải xuống
I am a hero chap 61 17-04-2018 10:24:02 Tải xuống
I am a hero chap 62 17-04-2018 10:24:35 Tải xuống
I am a hero chap 63 17-04-2018 10:24:09 Tải xuống
I am a hero chap 64 17-04-2018 10:24:57 Tải xuống
I am a hero chap 65 17-04-2018 10:25:09 Tải xuống
I am a hero chap 66 17-04-2018 10:25:09 Tải xuống
I am a hero chap 67 17-04-2018 10:25:29 Tải xuống
I am a hero chap 68 17-04-2018 10:25:47 Tải xuống
I am a hero chap 69 17-04-2018 10:25:55 Tải xuống
I am a hero chap 70 17-04-2018 10:26:10 Tải xuống
I am a hero chap 71 17-04-2018 10:26:02 Tải xuống
I am a hero chap 72 17-04-2018 10:26:26 Tải xuống
I am a hero chap 73 17-04-2018 10:26:28 Tải xuống
I am a hero chap 74 17-04-2018 10:27:23 Tải xuống
I am a hero chap 75 17-04-2018 10:26:10 Tải xuống
I am a hero chap 76 17-04-2018 10:27:08 Tải xuống
I am a hero chap 77 17-04-2018 10:27:08 Tải xuống
I am a hero chap 78: 17-04-2018 10:26:42 Tải xuống
I am a hero chap 79: 17-04-2018 10:26:38 Tải xuống
I am a hero chap 80: 17-04-2018 10:27:08 Tải xuống
I am a hero chap 81: 17-04-2018 10:27:58 Tải xuống
I am a hero chap 82: 17-04-2018 10:26:44 Tải xuống
I am a hero chap 83: 17-04-2018 10:27:14 Tải xuống
I am a hero chap 84: 17-04-2018 10:27:32 Tải xuống
I am a hero chap 85: 17-04-2018 10:27:41 Tải xuống
I am a hero chap 86: 17-04-2018 10:27:33 Tải xuống
I am a hero chap 87: 17-04-2018 10:27:24 Tải xuống
I am a hero chap 88: 17-04-2018 10:27:25 Tải xuống
I am a hero chap 89: 17-04-2018 10:27:53 Tải xuống
I am a hero chap 90: 17-04-2018 10:27:33 Tải xuống
I am a hero chap 91: 17-04-2018 10:27:34 Tải xuống
I am a hero chap 92: 17-04-2018 10:28:27 Tải xuống
I am a hero chap 93: 17-04-2018 10:28:21 Tải xuống
I am a hero chap 94: 17-04-2018 10:28:51 Tải xuống
I am a hero chap 95: 17-04-2018 10:28:41 Tải xuống
I am a hero chap 96: 17-04-2018 10:28:24 Tải xuống
I am a hero chap 97: 17-04-2018 10:29:09 Tải xuống
I am a hero chap 98: 17-04-2018 10:28:28 Tải xuống
I am a hero chap 99: 17-04-2018 10:29:27 Tải xuống
I am a hero chap 100: 17-04-2018 10:28:43 Tải xuống
I am a hero chap 101: 03-04-2018 09:49:51 Tải xuống
I am a hero chap 102: 03-04-2018 09:50:13 Tải xuống
I am a hero chap 103: 03-04-2018 09:51:06 Tải xuống
I am a hero chap 104: 03-04-2018 09:50:18 Tải xuống
I am a hero chap 105: 03-04-2018 09:51:04 Tải xuống
I am a hero chap 106: 03-04-2018 09:50:48 Tải xuống
I am a hero chap 107: 03-04-2018 09:50:51 Tải xuống
I am a hero chap 108: 03-04-2018 09:51:07 Tải xuống
I am a hero chap 109: 03-04-2018 09:52:05 Tải xuống
I am a hero chap 110: 03-04-2018 09:51:18 Tải xuống
I am a hero chap 111 03-04-2018 09:51:36 Tải xuống
I am a hero chap 112 03-04-2018 09:52:27 Tải xuống
I am a hero chap 113 03-04-2018 09:51:45 Tải xuống
I am a hero chap 114 03-04-2018 09:52:39 Tải xuống
I am a hero chap 115 03-04-2018 09:51:55 Tải xuống
I am a hero chap 116 03-04-2018 09:53:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh