Gosu

Tác giả: Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo
Dịch giả: LHMANGA
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 17-04-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Gosu chương 86 14-04-2018 03:31:14 Tải xuống
Gosu chương 85 14-04-2018 03:30:41 Tải xuống
Gosu chương 84 14-04-2018 05:26:46 Tải xuống
Gosu chương 83 14-04-2018 03:30:22 Tải xuống
Gosu chương 82 14-04-2018 03:29:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Gosu chương 0 14-04-2018 03:08:21 Tải xuống
Gosu chương 1 14-04-2018 03:09:02 Tải xuống
Gosu chương 2 14-04-2018 03:08:56 Tải xuống
Gosu chương 3 14-04-2018 05:26:23 Tải xuống
Gosu chương 4 14-04-2018 05:26:07 Tải xuống
Gosu chương 5 14-04-2018 03:10:32 Tải xuống
Gosu chương 6 14-04-2018 03:09:58 Tải xuống
Gosu chương 7 14-04-2018 03:10:10 Tải xuống
Gosu chương 8 14-04-2018 03:11:04 Tải xuống
Gosu chương 9 14-04-2018 03:11:00 Tải xuống
Gosu chương 10 14-04-2018 03:12:15 Tải xuống
Gosu chương 11 14-04-2018 03:12:40 Tải xuống
Gosu chương 12 14-04-2018 03:12:15 Tải xuống
Gosu chương 13 14-04-2018 03:13:06 Tải xuống
Gosu chương 14 14-04-2018 03:13:16 Tải xuống
Gosu chương 15 14-04-2018 03:14:07 Tải xuống
Gosu chương 16 15-04-2018 14:42:36 Tải xuống
Gosu chương 17 14-04-2018 03:14:59 Tải xuống
Gosu chương 18 14-04-2018 03:14:17 Tải xuống
Gosu chương 19 14-04-2018 03:13:40 Tải xuống
Gosu chương 20 14-04-2018 03:14:05 Tải xuống
Gosu chương 21 14-04-2018 08:20:41 Tải xuống
Gosu chương 22 14-04-2018 03:15:01 Tải xuống
Gosu chương 23 14-04-2018 03:15:29 Tải xuống
Gosu chương 24 14-04-2018 03:15:26 Tải xuống
Gosu chương 25 14-04-2018 08:21:01 Tải xuống
Gosu chương 26 14-04-2018 03:15:35 Tải xuống
Gosu chương 27 14-04-2018 03:17:55 Tải xuống
Gosu chương 28 14-04-2018 03:16:17 Tải xuống
Gosu chương 29 14-04-2018 03:18:41 Tải xuống
Gosu chương 30 14-04-2018 03:16:24 Tải xuống
Gosu chương 31 14-04-2018 03:18:53 Tải xuống
Gosu chương 32 14-04-2018 05:26:42 Tải xuống
Gosu chương 33 14-04-2018 05:26:36 Tải xuống
Gosu chương 34 14-04-2018 03:18:16 Tải xuống
Gosu chương 35 14-04-2018 03:18:08 Tải xuống
Gosu chương 36 14-04-2018 03:18:16 Tải xuống
Gosu chương 37 14-04-2018 08:22:17 Tải xuống
Gosu chương 38 14-04-2018 05:26:45 Tải xuống
Gosu chương 39 14-04-2018 03:19:39 Tải xuống
Gosu chương 40 14-04-2018 03:19:50 Tải xuống
Gosu chương 41 16-04-2018 09:57:41 Tải xuống
Gosu chương 42 14-04-2018 03:19:16 Tải xuống
Gosu chương 43 14-04-2018 08:21:39 Tải xuống
Gosu chương 44 14-04-2018 08:22:17 Tải xuống
Gosu chương 45 14-04-2018 03:19:53 Tải xuống
Gosu chương 46 15-04-2018 14:42:51 Tải xuống
Gosu chương 47 14-04-2018 03:21:05 Tải xuống
Gosu chương 48 14-04-2018 03:20:21 Tải xuống
Gosu chương 49 16-04-2018 06:00:21 Tải xuống
Gosu chương 50 14-04-2018 03:22:00 Tải xuống
Gosu chương 51 14-04-2018 03:20:45 Tải xuống
Gosu chương 52 14-04-2018 03:20:41 Tải xuống
Gosu chương 53 14-04-2018 03:20:47 Tải xuống
Gosu chương 54 14-04-2018 03:21:05 Tải xuống
Gosu chương 55 14-04-2018 03:21:37 Tải xuống
Gosu chương 56 14-04-2018 03:21:48 Tải xuống
Gosu chương 57 14-04-2018 03:22:10 Tải xuống
Gosu chương 58 14-04-2018 03:22:04 Tải xuống
Gosu chương 59 14-04-2018 03:22:47 Tải xuống
Gosu chương 60 14-04-2018 03:22:59 Tải xuống
Gosu chương 61 14-04-2018 03:23:14 Tải xuống
Gosu chương 62 14-04-2018 03:23:23 Tải xuống
Gosu chương 63 14-04-2018 03:23:41 Tải xuống
Gosu chương 64 14-04-2018 03:23:48 Tải xuống
Gosu chương 65 14-04-2018 03:24:13 Tải xuống
Gosu chương 66 14-04-2018 03:24:22 Tải xuống
Gosu chương 67 14-04-2018 03:24:29 Tải xuống
Gosu chương 68 14-04-2018 03:24:55 Tải xuống
Gosu chương 69 14-04-2018 03:24:59 Tải xuống
Gosu chương 70 14-04-2018 03:25:18 Tải xuống
Gosu chương 71 14-04-2018 03:25:39 Tải xuống
Gosu chương 72 14-04-2018 03:28:40 Tải xuống
Gosu chương 73 14-04-2018 03:26:24 Tải xuống
Gosu chương 74 14-04-2018 03:27:05 Tải xuống
Gosu chương 75 14-04-2018 03:27:01 Tải xuống
Gosu chương 76 14-04-2018 03:27:23 Tải xuống
Gosu chương 77 14-04-2018 03:27:39 Tải xuống
Gosu chương 78 14-04-2018 03:28:04 Tải xuống
Gosu chương 79 14-04-2018 03:28:43 Tải xuống
Gosu chương 80 14-04-2018 03:29:07 Tải xuống
Gosu chương 81 14-04-2018 03:29:18 Tải xuống
Gosu chương 82 14-04-2018 03:29:41 Tải xuống
Gosu chương 83 14-04-2018 03:30:22 Tải xuống
Gosu chương 84 14-04-2018 05:26:46 Tải xuống
Gosu chương 85 14-04-2018 03:30:41 Tải xuống
Gosu chương 86 14-04-2018 03:31:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh