Huyền Thoại Thánh Long

Tác giả: HAZUKI Shinobu
Dịch giả: UpTruyen
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Huyền Thoại Thánh Long tập 1.1 03-04-2018 03:34:29 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 1.2 03-04-2018 03:33:06 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 1.3 03-04-2018 03:34:46 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 1.4 03-04-2018 03:35:48 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 2.1 03-04-2018 03:33:23 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 2.2 03-04-2018 03:33:33 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 2.3 03-04-2018 03:35:31 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 2.4 03-04-2018 03:33:15 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 3.1 03-04-2018 03:35:43 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 3.2 03-04-2018 03:35:50 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 3.3 03-04-2018 03:36:13 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 3.4 03-04-2018 03:36:14 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 4.1 03-04-2018 03:36:24 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 4.2 03-04-2018 03:37:14 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 4.3 03-04-2018 03:35:35 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 4.4 03-04-2018 03:37:17 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 5.1 03-04-2018 03:38:01 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 5.2 03-04-2018 03:35:53 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 5.3 03-04-2018 03:37:41 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 5.4 03-04-2018 03:38:00 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 6.1 03-04-2018 03:38:25 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 6.2 03-04-2018 03:37:39 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 6.3 03-04-2018 03:38:18 Tải xuống
Huyền Thoại Thánh Long tập 6.4 03-04-2018 03:36:35 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh