Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Romance , Shoujo , Smut , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trình Nhất Nặc bị hãm hại tiến vào phòng của người lạ trong khách sạn, bị hắn kéo lên giường ... còn muốn cô làm thuốc giải tình dược ...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 82 08-06-2019 10:05:53 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2019 07:41:04 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2019 07:35:11 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2019 07:34:58 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2019 07:31:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-06-2021 13:40:50 Tải xuống
Chapter 2 01-05-2019 21:07:32 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 19:39:29 Tải xuống
Chapter 4 01-05-2019 21:10:27 Tải xuống
Chapter 5 01-05-2019 21:12:20 Tải xuống
Chapter 6 02-05-2019 00:23:08 Tải xuống
Chapter 7 02-05-2019 00:23:17 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:39:34 Tải xuống
Chapter 9 20-05-2019 08:53:24 Tải xuống
Chapter 10 26-05-2019 14:36:46 Tải xuống
Chapter 11 09-09-2019 05:30:39 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2019 05:30:06 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2019 05:29:55 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2019 05:29:17 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2019 05:40:37 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2019 05:43:45 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2019 05:45:04 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2019 05:46:55 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2019 05:48:45 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2019 05:50:22 Tải xuống
Chapter 21 07-05-2019 12:05:56 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2019 05:53:28 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2019 05:56:36 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2019 05:58:34 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2019 06:00:19 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2019 06:02:43 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2019 06:05:05 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2019 06:07:38 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2019 06:09:53 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2019 06:12:07 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2019 06:13:31 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2019 06:15:27 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2019 06:17:30 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2019 06:19:57 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2019 06:21:35 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2019 06:23:26 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2019 06:24:56 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2019 06:26:19 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2019 06:28:19 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2019 06:30:21 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2019 06:32:28 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2019 06:33:45 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2019 06:35:22 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2019 06:37:07 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2019 06:38:40 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 19:40:13 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2019 06:43:34 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2019 06:43:42 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2019 06:46:46 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2019 06:46:54 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 19:40:18 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 19:40:20 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 19:40:20 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2019 06:52:18 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2019 06:52:28 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2019 06:54:40 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2019 06:54:52 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2019 06:56:56 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2019 06:57:05 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 19:40:28 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 19:40:28 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2019 07:01:46 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2019 07:01:50 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2019 07:05:34 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2019 07:07:07 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2019 07:10:13 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2019 07:10:19 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 19:40:35 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2019 07:16:10 Tải xuống
Chapter 70 09-09-2019 07:16:19 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2019 07:19:35 Tải xuống
Chapter 72 09-09-2019 07:19:42 Tải xuống
Chapter 73 09-09-2019 07:23:04 Tải xuống
Chapter 74 09-09-2019 07:23:11 Tải xuống
Chapter 75 09-09-2019 07:27:46 Tải xuống
Chapter 76 09-09-2019 07:27:55 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2019 07:31:09 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2019 07:31:18 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2019 07:34:58 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2019 07:35:11 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2019 07:41:04 Tải xuống
Chapter 82 08-06-2019 10:05:53 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh