Đế Vương Trắc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 09-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hay lém ^^
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 234 09-04-2021 23:00:42 Tải xuống
Chapter 233 05-04-2021 18:16:58 Tải xuống
Chapter 232 02-04-2021 14:43:05 Tải xuống
Chapter 231 02-04-2021 05:20:50 Tải xuống
Chapter 230 02-04-2021 16:20:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 23-09-2020 03:56:25 Tải xuống
Chapter 2 23-09-2020 03:55:53 Tải xuống
Chapter 3 23-09-2020 03:55:53 Tải xuống
Chapter 4 23-09-2020 03:55:42 Tải xuống
Chapter 5 23-09-2020 03:55:09 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 04:25:06 Tải xuống
Chapter 7 23-09-2020 03:55:08 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 04:25:12 Tải xuống
Chapter 9 23-09-2020 03:54:11 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 04:25:19 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 04:25:22 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 04:25:24 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 04:25:27 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 04:25:30 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 04:25:33 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 04:25:36 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 04:25:38 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 04:25:42 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 04:25:45 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 04:25:48 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 04:25:51 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 04:25:54 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 04:25:57 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 04:26:00 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 04:26:03 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 04:26:07 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 04:26:10 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 04:26:12 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 04:26:16 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 04:26:19 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 04:26:22 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 04:26:25 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 04:26:27 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 04:26:31 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 04:26:34 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 04:26:37 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 04:26:40 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 04:26:43 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 04:26:46 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 04:26:49 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 04:26:52 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 04:26:56 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 04:26:58 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 04:27:02 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 04:27:04 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 04:27:06 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 04:27:09 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 04:27:13 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 04:27:16 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 04:27:19 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 04:27:22 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 04:27:25 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 04:27:28 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 04:27:31 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 04:27:34 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 04:27:37 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 04:27:40 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 04:27:43 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 04:27:46 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 04:27:48 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 04:27:52 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 04:27:55 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 04:27:58 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 04:28:01 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 04:28:04 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 04:28:07 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 04:28:10 Tải xuống
Chapter 68 05-01-2019 04:28:13 Tải xuống
Chapter 69 05-01-2019 04:28:16 Tải xuống
Chapter 69.5 05-01-2019 04:28:18 Tải xuống
Chapter 70 05-01-2019 04:28:22 Tải xuống
Chapter 70.5 05-01-2019 04:28:25 Tải xuống
Chapter 71 05-01-2019 04:28:28 Tải xuống
Chapter 72 05-01-2019 04:28:31 Tải xuống
Chapter 73 05-01-2019 04:28:34 Tải xuống
Chapter 74 05-01-2019 04:28:37 Tải xuống
Chapter 75 05-01-2019 04:28:40 Tải xuống
Chapter 76 05-01-2019 04:28:43 Tải xuống
Chapter 77 05-01-2019 04:28:46 Tải xuống
Chapter 78 05-01-2019 04:28:51 Tải xuống
Chapter 79 05-01-2019 04:28:52 Tải xuống
Chapter 80 05-01-2019 04:28:55 Tải xuống
Chapter 81 05-01-2019 04:28:58 Tải xuống
Chapter 82 05-01-2019 04:29:01 Tải xuống
Chapter 83 05-01-2019 04:29:04 Tải xuống
Chapter 84 05-01-2019 04:29:07 Tải xuống
Chapter 85 05-01-2019 04:29:11 Tải xuống
Chapter 86 05-01-2019 04:29:14 Tải xuống
Chapter 87 05-01-2019 04:29:16 Tải xuống
Chapter 88 05-01-2019 04:29:19 Tải xuống
Chapter 88.5 05-01-2019 04:29:23 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2019 04:29:25 Tải xuống
Chapter 89.5 05-01-2019 04:29:28 Tải xuống
Chapter 90 05-01-2019 04:29:31 Tải xuống
Chapter 91 05-01-2019 04:29:34 Tải xuống
Chapter 92 05-01-2019 04:29:37 Tải xuống
Chapter 93 05-01-2019 04:29:40 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 04:29:43 Tải xuống
Chapter 94.5 05-01-2019 04:29:45 Tải xuống
Chapter 95 05-01-2019 04:29:49 Tải xuống
Chapter 96 05-01-2019 04:29:52 Tải xuống
Chapter 96.5 05-01-2019 04:29:54 Tải xuống
Chapter 97 05-01-2019 04:29:58 Tải xuống
Chapter 98 05-01-2019 04:30:00 Tải xuống
Chapter 99 05-01-2019 04:30:03 Tải xuống
Chapter 99.5 23-01-2019 03:00:14 Tải xuống
Chapter 100 23-01-2019 01:40:14 Tải xuống
Chapter 101 06-02-2019 08:38:13 Tải xuống
Chapter 102 06-02-2019 08:38:20 Tải xuống
Chapter 103 06-02-2019 08:38:25 Tải xuống
Chapter 104 06-02-2019 08:38:31 Tải xuống
Chapter 104.5 06-02-2019 08:38:36 Tải xuống
Chapter 105 06-02-2019 08:38:44 Tải xuống
Chapter 106 06-02-2019 08:38:49 Tải xuống
Chapter 107 15-02-2019 02:03:36 Tải xuống
Chapter 108 08-04-2019 12:17:52 Tải xuống
Chapter 109 08-04-2019 12:17:55 Tải xuống
Chapter 110 08-04-2019 12:18:32 Tải xuống
Chapter 111 08-04-2019 12:18:41 Tải xuống
Chapter 112 08-04-2019 12:19:56 Tải xuống
Chapter 113 23-09-2020 03:53:38 Tải xuống
Chapter 114 23-09-2020 03:53:30 Tải xuống
Chapter 115 23-09-2020 03:53:19 Tải xuống
Chapter 116 23-09-2020 03:53:19 Tải xuống
Chapter 117 23-09-2020 04:07:29 Tải xuống
Chapter 118 23-09-2020 03:53:08 Tải xuống
Chapter 118.1 23-09-2020 03:52:52 Tải xuống
Chapter 118.2 23-09-2020 03:52:51 Tải xuống
Chapter 118.3 23-09-2020 04:03:44 Tải xuống
Chapter 118.4 23-09-2020 03:52:09 Tải xuống
Chapter 118.5 23-09-2020 03:52:07 Tải xuống
Chapter 118.6 23-09-2020 03:51:28 Tải xuống
Chapter 118.7 23-09-2020 03:50:50 Tải xuống
Chapter 118.8 23-09-2020 03:50:43 Tải xuống
Chapter 118.9 23-09-2020 03:50:35 Tải xuống
Chapter 119 23-09-2020 04:01:01 Tải xuống
Chapter 119.1 23-09-2020 03:50:05 Tải xuống
Chapter 119.2 23-09-2020 03:49:55 Tải xuống
Chapter 119.3 23-09-2020 03:49:28 Tải xuống
Chapter 119.4 23-09-2020 04:01:04 Tải xuống
Chapter 119.5 23-09-2020 03:48:58 Tải xuống
Chapter 120 23-09-2020 03:48:56 Tải xuống
Chapter 121 23-09-2020 03:48:10 Tải xuống
Chapter 122 23-09-2020 04:00:45 Tải xuống
Chapter 123 23-09-2020 03:47:35 Tải xuống
Chapter 124 23-09-2020 03:47:34 Tải xuống
Chapter 125 23-09-2020 04:09:27 Tải xuống
Chapter 126 23-09-2020 03:47:01 Tải xuống
Chapter 127 23-09-2020 03:46:59 Tải xuống
Chapter 128 23-09-2020 03:46:32 Tải xuống
Chapter 129 23-09-2020 03:45:58 Tải xuống
Chapter 130 23-09-2020 03:45:52 Tải xuống
Chapter 131 23-09-2020 03:45:58 Tải xuống
Chapter 132 23-09-2020 03:45:45 Tải xuống
Chapter 133 23-09-2020 03:45:35 Tải xuống
Chapter 134 23-09-2020 03:45:17 Tải xuống
Chapter 135 23-09-2020 03:45:17 Tải xuống
Chapter 136 23-09-2020 03:57:15 Tải xuống
Chapter 137 23-09-2020 03:44:40 Tải xuống
Chapter 138 23-09-2020 03:44:42 Tải xuống
Chapter 139 23-09-2020 03:44:23 Tải xuống
Chapter 140 23-09-2020 03:44:23 Tải xuống
Chapter 141 23-09-2020 04:07:32 Tải xuống
Chapter 142 23-09-2020 03:43:59 Tải xuống
Chapter 143 23-09-2020 04:07:11 Tải xuống
Chapter 144 23-09-2020 03:43:47 Tải xuống
Chapter 145 23-09-2020 03:43:48 Tải xuống
Chapter 146 23-09-2020 03:43:12 Tải xuống
Chapter 147 23-09-2020 03:43:11 Tải xuống
Chapter 148 23-09-2020 04:07:10 Tải xuống
Chapter 149 23-09-2020 03:54:20 Tải xuống
Chapter 150 23-09-2020 03:42:04 Tải xuống
Chapter 151 23-09-2020 03:41:57 Tải xuống
Chapter 152 23-09-2020 03:41:56 Tải xuống
Chapter 153 23-09-2020 03:41:35 Tải xuống
Chapter 154 23-09-2020 03:41:34 Tải xuống
Chapter 155 23-09-2020 03:41:22 Tải xuống
Chapter 156 23-09-2020 03:51:58 Tải xuống
Chapter 157 23-09-2020 03:40:49 Tải xuống
Chapter 158 23-09-2020 03:40:49 Tải xuống
Chapter 159 23-09-2020 03:40:37 Tải xuống
Chapter 160 23-09-2020 03:40:37 Tải xuống
Chapter 161 23-09-2020 03:51:58 Tải xuống
Chapter 162 23-09-2020 03:39:18 Tải xuống
Chapter 163 23-09-2020 03:51:58 Tải xuống
Chapter 164 23-09-2020 03:38:46 Tải xuống
Chapter 165 23-09-2020 03:38:27 Tải xuống
Chapter 166 23-09-2020 03:38:27 Tải xuống
Chapter 167 23-09-2020 03:38:27 Tải xuống
Chapter 168 23-09-2020 03:38:08 Tải xuống
Chapter 169 23-09-2020 03:37:46 Tải xuống
Chapter 170 23-09-2020 03:37:46 Tải xuống
Chapter 171 23-09-2020 03:37:46 Tải xuống
Chapter 172 23-09-2020 03:37:32 Tải xuống
Chapter 173 23-09-2020 03:37:32 Tải xuống
Chapter 174 23-09-2020 03:37:03 Tải xuống
Chapter 175 23-09-2020 03:48:31 Tải xuống
Chapter 176 23-09-2020 03:35:35 Tải xuống
Chapter 177 23-09-2020 03:35:27 Tải xuống
Chapter 178 23-09-2020 03:35:35 Tải xuống
Chapter 179 23-09-2020 03:35:19 Tải xuống
Chapter 180 23-09-2020 03:35:19 Tải xuống
Chapter 181 23-09-2020 03:45:35 Tải xuống
Chapter 182 23-09-2020 03:34:17 Tải xuống
Chapter 183 23-09-2020 03:34:09 Tải xuống
Chapter 184 23-09-2020 03:34:09 Tải xuống
Chapter 185 23-09-2020 03:33:07 Tải xuống
Chapter 186 23-09-2020 03:33:12 Tải xuống
Chapter 187 23-09-2020 03:33:13 Tải xuống
Chapter 188 29-09-2020 21:48:42 Tải xuống
Chapter 189 22-09-2020 18:40:14 Tải xuống
Chapter 190 22-09-2020 19:03:36 Tải xuống
Chapter 191 24-09-2020 13:24:23 Tải xuống
Chapter 192 29-09-2020 21:48:38 Tải xuống
Chapter 193 01-10-2020 23:00:24 Tải xuống
Chapter 193.5 04-10-2020 11:54:18 Tải xuống
Chapter 194 01-12-2020 20:09:58 Tải xuống
Chapter 195 01-12-2020 20:09:50 Tải xuống
Chapter 196 01-12-2020 20:09:50 Tải xuống
Chapter 197 01-12-2020 20:09:43 Tải xuống
Chapter 198 01-12-2020 20:09:42 Tải xuống
Chapter 199 01-12-2020 20:09:34 Tải xuống
Chapter 199.5 01-12-2020 20:09:35 Tải xuống
Chapter 199.6 01-12-2020 20:09:27 Tải xuống
Chapter 200 01-12-2020 20:09:21 Tải xuống
Chapter 201 01-12-2020 20:09:23 Tải xuống
Chapter 202 01-12-2020 20:09:15 Tải xuống
Chapter 203 01-12-2020 20:09:13 Tải xuống
Chapter 204 01-12-2020 20:09:04 Tải xuống
Chapter 205 01-12-2020 20:09:00 Tải xuống
Chapter 206 01-12-2020 20:08:55 Tải xuống
Chapter 207 01-12-2020 20:08:54 Tải xuống
Chapter 208 01-12-2020 20:08:47 Tải xuống
Chapter 209 01-12-2020 20:08:46 Tải xuống
Chapter 210 01-12-2020 05:08:49 Tải xuống
Chapter 211 04-12-2020 20:30:25 Tải xuống
Chapter 212 07-12-2020 21:06:18 Tải xuống
Chapter 213 27-12-2020 20:24:26 Tải xuống
Chapter 213.5 30-12-2020 11:06:27 Tải xuống
Chapter 214 30-12-2020 19:24:25 Tải xuống
Chapter 215 03-01-2021 13:30:17 Tải xuống
Chapter 216 07-01-2021 05:09:20 Tải xuống
Chapter 217 14-01-2021 05:40:02 Tải xuống
Chapter 218 17-01-2021 21:37:23 Tải xuống
Chapter 219 22-01-2021 22:48:48 Tải xuống
Chapter 220 22-01-2021 22:48:39 Tải xuống
Chapter 221 31-01-2021 13:42:47 Tải xuống
Chapter 222 01-02-2021 20:30:46 Tải xuống
Chapter 223 04-02-2021 20:30:12 Tải xuống
Chapter 224 06-02-2021 10:18:09 Tải xuống
Chapter 224.5 07-03-2021 12:48:07 Tải xuống
Chapter 225 07-03-2021 12:48:08 Tải xuống
Chapter 226 10-03-2021 21:54:07 Tải xuống
Chapter 227 16-03-2021 13:36:12 Tải xuống
Chapter 228 18-03-2021 21:36:11 Tải xuống
Chapter 229 09-04-2021 02:31:45 Tải xuống
Chapter 230 02-04-2021 16:20:02 Tải xuống
Chapter 231 02-04-2021 05:20:50 Tải xuống
Chapter 232 02-04-2021 14:43:05 Tải xuống
Chapter 233 05-04-2021 18:16:58 Tải xuống
Chapter 234 09-04-2021 23:00:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh