Đế Vương Trắc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hay lém ^^
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 257 25-08-2021 01:28:18 Tải xuống
Chapter 256 25-08-2021 01:55:31 Tải xuống
Chapter 255.5 19-08-2021 13:41:05 Tải xuống
Chapter 255 18-08-2021 16:32:24 Tải xuống
Chapter 254 11-08-2021 20:40:20 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-07-2021 20:40:07 Tải xuống
Chapter 2 02-07-2021 20:40:07 Tải xuống
Chapter 3 02-07-2021 20:40:07 Tải xuống
Chapter 4 02-07-2021 20:40:08 Tải xuống
Chapter 5 02-07-2021 20:40:08 Tải xuống
Chapter 6 02-07-2021 20:40:08 Tải xuống
Chapter 7 02-07-2021 20:40:08 Tải xuống
Chapter 8 02-07-2021 20:40:08 Tải xuống
Chapter 9 02-07-2021 20:40:08 Tải xuống
Chapter 10 02-07-2021 20:40:08 Tải xuống
Chapter 11 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 12 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 13 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 14 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 15 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 16 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 17 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 18 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 19 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 20 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 21 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 22 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 23 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 24 02-07-2021 20:40:09 Tải xuống
Chapter 25 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 26 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 27 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 28 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 29 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 30 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 31 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 32 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 33 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 34 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 35 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 36 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 37 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 38 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 39 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 40 02-07-2021 20:40:10 Tải xuống
Chapter 41 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 42 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 43 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 44 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 45 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 46 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 47 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 48 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 49 02-07-2021 20:40:11 Tải xuống
Chapter 50 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 51 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 52 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 53 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 54 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 55 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 56 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 57 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 58 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 59 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 60 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 61 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 62 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 63 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 64 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 65 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 66 02-07-2021 20:40:12 Tải xuống
Chapter 67 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 68 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 69 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 69.5 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 70 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 70.5 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 71 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 72 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 73 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 74 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 75 02-07-2021 20:40:13 Tải xuống
Chapter 76 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 77 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 78 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 79 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 80 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 81 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 82 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 83 02-07-2021 20:40:14 Tải xuống
Chapter 84 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 85 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 86 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 87 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 88 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 88.5 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 89 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 89.5 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 90 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 91 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 92 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 93 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 94 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 94.5 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 95 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 96 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 96.5 02-07-2021 20:40:15 Tải xuống
Chapter 97 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 98 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 99 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 99.5 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 100 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 101 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 102 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 103 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 104 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 104.5 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 105 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 106 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 107 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 108 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 109 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 110 02-07-2021 20:40:16 Tải xuống
Chapter 111 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 112 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 113 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 114 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 115 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 116 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 117 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.1 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.2 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.3 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.4 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.5 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.6 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.7 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.8 02-07-2021 20:40:17 Tải xuống
Chapter 118.9 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 119 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 119.1 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 119.2 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 119.3 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 119.4 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 119.5 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 120 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 121 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 122 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 123 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 124 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 125 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 126 02-07-2021 20:40:18 Tải xuống
Chapter 127 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 128 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 129 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 130 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 131 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 132 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 133 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 134 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 135 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 136 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 137 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 138 02-07-2021 20:40:19 Tải xuống
Chapter 139 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 140 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 141 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 142 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 143 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 144 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 145 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 146 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 147 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 148 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 149 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 150 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 151 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 152 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 153 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 154 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 155 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 156 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 157 02-07-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 158 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 159 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 160 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 161 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 162 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 163 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 164 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 165 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 166 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 167 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 168 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 169 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 170 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 171 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 172 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 173 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 174 02-07-2021 20:40:21 Tải xuống
Chapter 175 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 176 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 177 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 178 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 179 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 180 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 181 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 182 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 183 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 184 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 185 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 186 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 187 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 188 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 189 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 190 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 191 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 192 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 193 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 193.5 02-07-2021 20:40:22 Tải xuống
Chapter 194 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 195 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 196 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 197 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 198 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 199 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 199.5 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 199.6 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 200 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 201 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 202 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 203 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 204 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 205 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 206 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 207 02-07-2021 20:40:23 Tải xuống
Chapter 208 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 209 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 210 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 211 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 212 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 213 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 213.5 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 214 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 215 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 216 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 217 02-07-2021 20:40:24 Tải xuống
Chapter 218 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 219 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 220 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 221 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 222 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 223 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 224 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 224.5 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 225 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 226 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 227 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 228 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 229 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 230 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 231 02-07-2021 20:40:25 Tải xuống
Chapter 232 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 233 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 234 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 234.5 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 235 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 236 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 237 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 238 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 239 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 240 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 241 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 242 02-07-2021 20:40:26 Tải xuống
Chapter 243 02-07-2021 20:40:27 Tải xuống
Chapter 244 02-07-2021 20:40:27 Tải xuống
Chapter 245 05-07-2021 12:20:07 Tải xuống
Chapter 246 11-07-2021 15:00:11 Tải xuống
Chapter 247 13-07-2021 13:51:31 Tải xuống
Chapter 248 16-07-2021 23:00:07 Tải xuống
Chapter 249 21-07-2021 11:13:40 Tải xuống
Chapter 250 23-08-2021 18:54:50 Tải xuống
Chapter 251 10-08-2021 16:09:37 Tải xuống
Chapter 251.5 10-08-2021 07:54:28 Tải xuống
Chapter 252 09-08-2021 01:43:07 Tải xuống
Chapter 253 10-08-2021 11:10:43 Tải xuống
Chapter 254 11-08-2021 20:40:20 Tải xuống
Chapter 255 18-08-2021 16:32:24 Tải xuống
Chapter 255.5 19-08-2021 13:41:05 Tải xuống
Chapter 256 25-08-2021 01:55:31 Tải xuống
Chapter 257 25-08-2021 01:28:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh