Loading...

Đế Vương Trắc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 05-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hay lém ^^
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 188 25-10-2019 14:30:52 Tải xuống
Chapter 118.9 14-11-2019 22:24:46 Tải xuống
Chapter 118.8 05-11-2019 18:35:23 Tải xuống
Chapter 118.7 03-11-2019 11:30:58 Tải xuống
Chapter 118.6 30-10-2019 11:54:48 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-05-2019 00:54:17 Tải xuống
Chapter 2 06-09-2019 10:20:29 Tải xuống
Chapter 3 08-08-2019 17:54:28 Tải xuống
Chapter 4 19-08-2019 08:15:35 Tải xuống
Chapter 5 19-08-2019 08:18:33 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 04:25:06 Tải xuống
Chapter 7 26-10-2019 23:13:23 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 04:25:12 Tải xuống
Chapter 9 19-08-2019 08:26:04 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 04:25:19 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 04:25:22 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 04:25:24 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 04:25:27 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 04:25:30 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 04:25:33 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 04:25:36 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 04:25:38 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 04:25:42 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 04:25:45 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 04:25:48 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 04:25:51 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 04:25:54 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 04:25:57 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 04:26:00 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 04:26:03 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 04:26:07 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 04:26:10 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 04:26:12 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 04:26:16 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 04:26:19 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 04:26:22 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 04:26:25 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 04:26:27 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 04:26:31 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 04:26:34 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 04:26:37 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 04:26:40 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 04:26:43 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 04:26:46 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 04:26:49 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 04:26:52 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 04:26:56 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 04:26:58 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 04:27:02 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 04:27:04 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 04:27:06 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 04:27:09 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 04:27:13 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 04:27:16 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 04:27:19 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 04:27:22 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 04:27:25 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 04:27:28 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 04:27:31 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 04:27:34 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 04:27:37 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 04:27:40 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 04:27:43 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 04:27:46 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 04:27:48 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 04:27:52 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 04:27:55 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 04:27:58 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 04:28:01 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 04:28:04 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 04:28:07 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 04:28:10 Tải xuống
Chapter 68 05-01-2019 04:28:13 Tải xuống
Chapter 69 05-01-2019 04:28:16 Tải xuống
Chapter 69.5 05-01-2019 04:28:18 Tải xuống
Chapter 70 05-01-2019 04:28:22 Tải xuống
Chapter 70.5 05-01-2019 04:28:25 Tải xuống
Chapter 71 05-01-2019 04:28:28 Tải xuống
Chapter 72 05-01-2019 04:28:31 Tải xuống
Chapter 73 05-01-2019 04:28:34 Tải xuống
Chapter 74 05-01-2019 04:28:37 Tải xuống
Chapter 75 05-01-2019 04:28:40 Tải xuống
Chapter 76 05-01-2019 04:28:43 Tải xuống
Chapter 77 05-01-2019 04:28:46 Tải xuống
Chapter 78 05-01-2019 04:28:51 Tải xuống
Chapter 79 05-01-2019 04:28:52 Tải xuống
Chapter 80 05-01-2019 04:28:55 Tải xuống
Chapter 81 05-01-2019 04:28:58 Tải xuống
Chapter 82 05-01-2019 04:29:01 Tải xuống
Chapter 83 05-01-2019 04:29:04 Tải xuống
Chapter 84 05-01-2019 04:29:07 Tải xuống
Chapter 85 05-01-2019 04:29:11 Tải xuống
Chapter 86 05-01-2019 04:29:14 Tải xuống
Chapter 87 05-01-2019 04:29:16 Tải xuống
Chapter 88 05-01-2019 04:29:19 Tải xuống
Chapter 88.5 05-01-2019 04:29:23 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2019 04:29:25 Tải xuống
Chapter 89.5 05-01-2019 04:29:28 Tải xuống
Chapter 90 05-01-2019 04:29:31 Tải xuống
Chapter 91 05-01-2019 04:29:34 Tải xuống
Chapter 92 05-01-2019 04:29:37 Tải xuống
Chapter 93 05-01-2019 04:29:40 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 04:29:43 Tải xuống
Chapter 94.5 05-01-2019 04:29:45 Tải xuống
Chapter 95 05-01-2019 04:29:49 Tải xuống
Chapter 96 05-01-2019 04:29:52 Tải xuống
Chapter 96.5 05-01-2019 04:29:54 Tải xuống
Chapter 97 05-01-2019 04:29:58 Tải xuống
Chapter 98 05-01-2019 04:30:00 Tải xuống
Chapter 99 05-01-2019 04:30:03 Tải xuống
Chapter 99.5 23-01-2019 03:00:14 Tải xuống
Chapter 100 23-01-2019 01:40:14 Tải xuống
Chapter 101 06-02-2019 08:38:13 Tải xuống
Chapter 102 06-02-2019 08:38:20 Tải xuống
Chapter 103 06-02-2019 08:38:25 Tải xuống
Chapter 104 06-02-2019 08:38:31 Tải xuống
Chapter 104.5 06-02-2019 08:38:36 Tải xuống
Chapter 105 06-02-2019 08:38:44 Tải xuống
Chapter 106 06-02-2019 08:38:49 Tải xuống
Chapter 107 15-02-2019 02:03:36 Tải xuống
Chapter 108 08-04-2019 12:17:52 Tải xuống
Chapter 109 08-04-2019 12:17:55 Tải xuống
Chapter 110 08-04-2019 12:18:32 Tải xuống
Chapter 111 08-04-2019 12:18:41 Tải xuống
Chapter 112 08-04-2019 12:19:56 Tải xuống
Chapter 113 17-04-2019 23:17:32 Tải xuống
Chapter 114 23-04-2019 05:20:31 Tải xuống
Chapter 115 13-06-2019 16:12:20 Tải xuống
Chapter 116 23-06-2019 20:06:22 Tải xuống
Chapter 117 02-07-2019 20:24:15 Tải xuống
Chapter 118 13-07-2019 21:06:12 Tải xuống
Chapter 118.1 04-10-2019 20:38:21 Tải xuống
Chapter 118.2 12-10-2019 18:19:06 Tải xuống
Chapter 118.3 14-10-2019 10:55:00 Tải xuống
Chapter 118.4 15-10-2019 14:07:46 Tải xuống
Chapter 118.5 07-10-2019 14:52:13 Tải xuống
Chapter 118.6 30-10-2019 11:54:48 Tải xuống
Chapter 118.7 03-11-2019 11:30:58 Tải xuống
Chapter 118.8 05-11-2019 18:35:23 Tải xuống
Chapter 118.9 14-11-2019 22:24:46 Tải xuống
Chapter 188 25-10-2019 14:30:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh