Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Romance
Lần cập nhật cuối: 13-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất ” Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không ? giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?” Ps : Truyện chưa xuất bản, mới có giới thiệu
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 87 13-06-2019 17:30:09 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 19:27:05 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 19:27:04 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 19:27:02 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 19:27:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 19:25:54 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 19:25:55 Tải xuống
Chapter 2.1 30-11-2018 19:25:56 Tải xuống
Chapter 2.2 30-11-2018 19:25:57 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 19:25:58 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 19:25:59 Tải xuống
Chapter 4.1 30-11-2018 19:26:00 Tải xuống
Chapter 4.2 30-11-2018 19:26:01 Tải xuống
Chapter 5.1 30-11-2018 19:26:03 Tải xuống
Chapter 5.2 30-11-2018 19:26:03 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 19:26:05 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 19:26:05 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:26:06 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:26:07 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 19:26:08 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 19:26:09 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 19:26:10 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 19:26:11 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 19:26:12 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:26:13 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:26:14 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:26:15 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 19:26:16 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 19:26:17 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 19:26:18 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:26:19 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:26:20 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:26:21 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:26:22 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 19:26:23 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 19:26:24 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 19:26:25 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 19:26:26 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 19:26:27 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 19:26:28 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 19:26:29 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 19:26:30 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 19:26:31 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 19:26:32 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 19:26:33 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 19:26:34 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 19:26:35 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 19:26:36 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 19:26:37 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 19:26:38 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 19:26:39 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 19:26:40 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 19:26:41 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 19:26:42 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 19:26:43 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 19:26:44 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 19:26:45 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 19:26:46 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 19:26:47 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 19:26:48 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 19:26:49 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 19:26:50 Tải xuống
Chapter 52.5 30-11-2018 19:26:51 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 19:26:52 Tải xuống
Chapter 53.5 30-11-2018 19:26:53 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 19:26:54 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 19:26:55 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 19:26:56 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 19:26:57 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 19:26:58 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 19:26:59 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 19:27:00 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 19:27:01 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 19:27:02 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 19:27:04 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 19:27:05 Tải xuống
Chapter 87 13-06-2019 17:30:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh