Himouto! Umaru-chan

Tác giả: Sankaku Head
Thể loại: Comedy , School Life , Manga
Lần cập nhật cuối: 04-03-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ngày nảy ngày nay có một thằng anh trai "sở hữu" một đứa em gái tên Umaru 16 tuổi mà trông như con 10 tuổi. Học rộng tài cao, tốt bụng với mọi người, được mọi người nể trọng và mấy thứ đại loại thế. Ai ai cũng kính nể Ấy là mấy người chưa biết khi bé bước vào nhà bé thì bé thành cái giống gì thôi...
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0.1 29-11-2018 07:47:07 Tải xuống
Chapter 0.2 08-01-2019 11:27:06 Tải xuống
Chapter 0.3 08-01-2019 11:27:09 Tải xuống
Chapter 0: a 08-01-2019 11:27:00 Tải xuống
Chapter 0: b 08-01-2019 11:26:57 Tải xuống
Chapter 0: c 08-01-2019 11:26:54 Tải xuống
Chapter 1: Umaru và Onii-chan 08-01-2019 11:27:12 Tải xuống
Chapter 2: Umaru và trường lớp ... 08-01-2019 11:27:15 Tải xuống
Chapter 3: Umaru và ngày nghỉ ... 08-01-2019 11:27:18 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 11:27:21 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 11:27:24 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 11:27:27 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 11:27:30 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 11:27:33 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 11:27:36 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 11:27:39 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 11:27:42 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 11:27:45 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 11:27:48 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 11:27:51 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 11:27:54 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 11:27:57 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 11:28:00 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 11:28:03 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 11:28:06 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 11:28:09 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 11:28:12 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 11:28:15 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 11:28:18 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 11:28:21 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 11:28:24 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 11:28:27 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 11:28:30 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 11:28:33 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 11:28:36 Tải xuống
Chapter 29.2 08-01-2019 11:28:40 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 11:28:42 Tải xuống
Chapter 30.1 08-01-2019 11:28:45 Tải xuống
Chapter 30.2 08-01-2019 11:28:48 Tải xuống
Chapter 30.5 08-01-2019 11:28:51 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 11:28:54 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 11:28:57 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 11:29:00 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 11:29:03 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 11:29:06 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 11:29:09 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 11:29:12 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 11:29:15 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 11:29:18 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 11:29:22 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 11:29:24 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 11:29:27 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 11:29:30 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 11:29:33 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 11:29:36 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 11:29:39 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 11:29:42 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 11:29:45 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 11:29:48 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 11:29:51 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 11:29:54 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 11:29:57 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 11:30:00 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 11:30:03 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 11:30:06 Tải xuống
Chapter 56.1 08-01-2019 11:30:12 Tải xuống
Chapter 56.5 08-01-2019 11:30:15 Tải xuống
Chapter 56: Umaru và Sylphin Ford 08-01-2019 11:30:09 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2019 11:30:18 Tải xuống
Chapter 57.5 08-01-2019 11:30:21 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 11:30:24 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 11:30:27 Tải xuống
Chapter 59.1 08-01-2019 11:30:30 Tải xuống
Chapter 59.5: Bonus 08-01-2019 11:30:33 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 11:30:36 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 11:30:39 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 11:30:42 Tải xuống
Chapter 62.1 08-01-2019 11:30:45 Tải xuống
Chapter 62.5: Bonus 08-01-2019 11:30:48 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 11:30:51 Tải xuống
Chapter 64 08-01-2019 11:30:54 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 11:30:57 Tải xuống
Chapter 65.1 08-01-2019 11:31:00 Tải xuống
Chapter 65.2 08-01-2019 11:31:03 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 11:31:06 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 11:31:09 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 11:31:12 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 11:31:15 Tải xuống
Chapter 69.1 08-01-2019 11:31:18 Tải xuống
Chapter 69.5: Bonus 08-01-2019 11:31:21 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 11:31:24 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 11:31:27 Tải xuống
Chapter 72 08-01-2019 11:31:30 Tải xuống
Chapter 73 08-01-2019 11:31:33 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 11:31:36 Tải xuống
Chapter 75 08-01-2019 11:31:39 Tải xuống
Chapter 75.1 08-01-2019 11:31:42 Tải xuống
Chapter 75.5: Bonus 08-01-2019 11:31:45 Tải xuống
Chapter 76 08-01-2019 11:31:48 Tải xuống
Chapter 77 08-01-2019 11:31:51 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 11:31:54 Tải xuống
Chapter 79 08-01-2019 11:31:57 Tải xuống
Chapter 80 08-01-2019 11:32:00 Tải xuống
Chapter 81 08-01-2019 11:32:03 Tải xuống
Chapter 82 08-01-2019 11:32:06 Tải xuống
Chapter 83 08-01-2019 11:32:09 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 11:32:12 Tải xuống
Chapter 85 08-01-2019 11:32:15 Tải xuống
Chapter 86 08-01-2019 11:32:17 Tải xuống
Chapter 87 08-01-2019 11:32:24 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 11:32:26 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 11:32:27 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 11:32:30 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 11:32:33 Tải xuống
Chapter 91.1 08-01-2019 11:32:36 Tải xuống
Chapter 91.2 08-01-2019 11:32:42 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 11:32:48 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 11:32:51 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 11:32:54 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 11:32:57 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 11:33:00 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 11:33:03 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 11:33:06 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 11:33:09 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 11:33:12 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 11:33:15 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 11:33:17 Tải xuống
Chapter 103 08-01-2019 11:33:21 Tải xuống
Chapter 104 08-01-2019 11:33:24 Tải xuống
Chapter 105 08-01-2019 11:33:27 Tải xuống
Chapter 106 08-01-2019 11:33:29 Tải xuống
Chapter 107 08-01-2019 11:33:33 Tải xuống
Chapter 108 08-01-2019 11:33:35 Tải xuống
Chapter 109 08-01-2019 11:33:39 Tải xuống
Chapter 110 08-01-2019 11:33:42 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2019 11:33:45 Tải xuống
Chapter 112 08-01-2019 11:33:48 Tải xuống
Chapter 113 08-01-2019 11:33:51 Tải xuống
Chapter 113.1 08-01-2019 11:33:53 Tải xuống
Chapter 113.2 08-01-2019 11:33:57 Tải xuống
Chapter 113.3 08-01-2019 11:33:59 Tải xuống
Chapter 113.5: Parody chương 1 08-01-2019 11:34:02 Tải xuống
Chapter 114 08-01-2019 11:34:06 Tải xuống
Chapter 114.3 27-12-2018 10:00:32 Tải xuống
Chapter 114.5: Parody chương 2 08-01-2019 11:34:08 Tải xuống
Chapter 115 08-01-2019 11:34:11 Tải xuống
Chapter 115.5: Parody chương 3 08-01-2019 11:34:14 Tải xuống
Chapter 116 08-01-2019 11:34:17 Tải xuống
Chapter 117 08-01-2019 11:34:20 Tải xuống
Chapter 117.5 08-01-2019 11:34:24 Tải xuống
Chapter 118 08-01-2019 11:34:26 Tải xuống
Chapter 118.5 08-01-2019 11:34:30 Tải xuống
Chapter 119 08-01-2019 11:34:33 Tải xuống
Chapter 120 08-01-2019 11:34:35 Tải xuống
Chapter 121 08-01-2019 11:34:38 Tải xuống
Chapter 122 08-01-2019 11:34:42 Tải xuống
Chapter 123 08-01-2019 11:34:44 Tải xuống
Chapter 124 08-01-2019 11:34:47 Tải xuống
Chapter 125 08-01-2019 11:34:50 Tải xuống
Chapter 126 08-01-2019 11:34:54 Tải xuống
Chapter 127 08-01-2019 11:34:56 Tải xuống
Chapter 127.5 27-12-2018 10:00:35 Tải xuống
Chapter 128 08-01-2019 12:00:33 Tải xuống
Chapter 129 08-01-2019 12:00:36 Tải xuống
Chapter 130 08-01-2019 11:35:06 Tải xuống
Chapter 131 08-01-2019 11:35:09 Tải xuống
Chapter 132 08-01-2019 11:35:12 Tải xuống
Chapter 133 08-01-2019 11:35:15 Tải xuống
Chapter 134 08-01-2019 11:35:18 Tải xuống
Chapter 135 08-01-2019 11:35:21 Tải xuống
Chapter 135.5 08-01-2019 11:35:24 Tải xuống
Chapter 136 08-01-2019 11:35:27 Tải xuống
Chapter 137 08-01-2019 11:35:30 Tải xuống
Chapter 138 08-01-2019 11:35:33 Tải xuống
Chapter 139 08-01-2019 11:35:36 Tải xuống
Chapter 140 08-01-2019 11:35:39 Tải xuống
Chapter 141 08-01-2019 11:35:42 Tải xuống
Chapter 142 08-01-2019 11:35:45 Tải xuống
Chapter 142.5 08-01-2019 11:35:48 Tải xuống
Chapter 143 08-01-2019 11:35:51 Tải xuống
Chapter 143.5 27-12-2018 10:00:38 Tải xuống
Chapter 144 08-01-2019 11:35:54 Tải xuống
Chapter 145 08-01-2019 11:35:57 Tải xuống
Chapter 146 08-01-2019 11:36:00 Tải xuống
Chapter 147 08-01-2019 11:36:03 Tải xuống
Chapter 148 08-01-2019 11:36:08 Tải xuống
Chapter 149 08-01-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 150 08-01-2019 11:36:12 Tải xuống
Chapter 151 08-01-2019 11:36:15 Tải xuống
Chapter 151.5 08-01-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 152 08-01-2019 11:36:21 Tải xuống
Chapter 153 08-01-2019 11:36:24 Tải xuống
Chapter 154 08-01-2019 11:36:27 Tải xuống
Chapter 155 08-01-2019 11:36:30 Tải xuống
Chapter 156 08-01-2019 11:36:33 Tải xuống
Chapter 157 08-01-2019 11:36:36 Tải xuống
Chapter 158 08-01-2019 11:36:42 Tải xuống
Chapter 159 08-01-2019 11:36:44 Tải xuống
Chapter 160 08-01-2019 11:36:45 Tải xuống
Chapter 161: Umaru và Đường về nhà 08-01-2019 11:36:48 Tải xuống
Chapter 162: Umaru và Tiệc chiêu đãi 08-01-2019 11:36:51 Tải xuống
Chapter 163: Umaru và Kanau 08-01-2019 11:36:54 Tải xuống
Chapter 164: Oni-chan và kí ức mùa hè 08-01-2019 11:36:57 Tải xuống
Chapter 165: Đi dạo cùng Umaru 08-01-2019 11:37:00 Tải xuống
Chapter 166: Họp phụ huynh cùng Umaru 08-01-2019 11:37:03 Tải xuống
Chapter 167: Họp phụ huynh cùng Umaru (2) 08-01-2019 11:37:07 Tải xuống
Chapter 168: Umaru và Kênh giáo dục 08-01-2019 11:37:10 Tải xuống
Chapter 169: Umaru và game điện thoại 08-01-2019 11:37:12 Tải xuống
Chapter 170: Chuyện Anh trai và Em gái 08-01-2019 11:37:16 Tải xuống
Chapter 171: Umaru và vật kỉ niệm 07-01-2019 11:22:08 Tải xuống
Chapter 172: Umaru chạy Marathon 24-01-2019 07:26:07 Tải xuống
Chapter 173: Umaru và ngày hội Marathon 24-01-2019 07:26:12 Tải xuống
Chapter 174: Umaru và Lo âu 16-02-2019 22:03:38 Tải xuống
Chapter 175 16-02-2019 22:03:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh