Fantasista bản VIP

Tác giả: Kusaba Michiteru
Thể loại: Comedy , Sports
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng! chắc hẳn các fan của môn thể thao vua đều biết, và nay truyện đã được edit lại hoàn toàn mới với chất lượng tuyệt đẹp
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 222: [remake] 02-12-2018 17:01:48 Tải xuống
Chapter 221: [remake] 02-12-2018 17:01:47 Tải xuống
Chapter 220: [remake] 02-12-2018 17:01:45 Tải xuống
Chapter 219: [remake] 02-12-2018 17:01:44 Tải xuống
Chapter 218: [remake] 02-12-2018 17:01:43 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 16:57:55 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 16:57:54 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 16:57:57 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 16:57:56 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 16:57:58 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 16:58:00 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 16:58:00 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 16:58:00 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 16:58:04 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 16:58:05 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 16:58:05 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 16:58:06 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 16:58:07 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 16:58:08 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 16:58:09 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 16:58:10 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 16:58:11 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 16:58:12 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 16:58:13 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 16:58:14 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 16:58:15 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 16:58:16 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 16:58:17 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 16:58:18 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 16:58:19 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 16:58:21 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 16:58:22 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 16:58:22 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 16:58:23 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 16:58:25 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 16:58:26 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 16:58:27 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 16:58:28 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 16:58:29 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 16:58:30 Tải xuống
Chapter 37 03-05-2019 08:07:26 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 16:58:32 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 16:58:33 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 16:58:35 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 16:58:35 Tải xuống
Chapter 42 03-05-2019 08:47:09 Tải xuống
Chapter 43 02-12-2018 16:58:37 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 16:58:38 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2018 16:58:40 Tải xuống
Chapter 46 02-12-2018 16:58:40 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 16:58:41 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 16:58:42 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 16:58:43 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 16:58:44 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 16:58:46 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 16:58:47 Tải xuống
Chapter 53 03-05-2019 10:20:47 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 16:58:52 Tải xuống
Chapter 55 02-12-2018 16:58:52 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 16:58:53 Tải xuống
Chapter 57 02-12-2018 16:58:53 Tải xuống
Chapter 58 02-12-2018 16:58:54 Tải xuống
Chapter 59 02-12-2018 16:58:55 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2018 16:58:57 Tải xuống
Chapter 62 02-12-2018 16:58:58 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 16:58:59 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2018 16:59:00 Tải xuống
Chapter 65 03-05-2019 11:54:17 Tải xuống
Chapter 66 03-05-2019 12:40:45 Tải xuống
Chapter 67 03-05-2019 12:45:57 Tải xuống
Chapter 68 03-05-2019 12:50:35 Tải xuống
Chapter 69 02-12-2018 16:59:06 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 16:59:09 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 16:59:08 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2018 16:59:09 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 16:59:10 Tải xuống
Chapter 74 02-12-2018 16:59:11 Tải xuống
Chapter 75 02-12-2018 16:59:12 Tải xuống
Chapter 76 02-12-2018 16:59:13 Tải xuống
Chapter 77 02-12-2018 16:59:14 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2018 16:59:15 Tải xuống
Chapter 79 02-12-2018 16:59:16 Tải xuống
Chapter 80 02-12-2018 16:59:17 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 16:59:17 Tải xuống
Chapter 82 02-12-2018 16:59:19 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 16:59:20 Tải xuống
Chapter 84 02-12-2018 16:59:21 Tải xuống
Chapter 85 02-12-2018 16:59:22 Tải xuống
Chapter 86 02-12-2018 16:59:23 Tải xuống
Chapter 87 02-12-2018 16:59:24 Tải xuống
Chapter 88 02-12-2018 16:59:25 Tải xuống
Chapter 89 02-12-2018 16:59:26 Tải xuống
Chapter 90 04-05-2019 06:58:35 Tải xuống
Chapter 91 02-12-2018 16:59:28 Tải xuống
Chapter 92 02-12-2018 16:59:29 Tải xuống
Chapter 93 02-12-2018 16:59:30 Tải xuống
Chapter 94 02-12-2018 16:59:31 Tải xuống
Chapter 95 04-05-2019 11:05:11 Tải xuống
Chapter 96 04-05-2019 11:14:24 Tải xuống
Chapter 97 04-05-2019 11:21:57 Tải xuống
Chapter 98 04-05-2019 11:30:47 Tải xuống
Chapter 99 04-05-2019 11:41:32 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 12:35:11 Tải xuống
Chapter 101 04-05-2019 12:40:49 Tải xuống
Chapter 102 04-05-2019 12:47:59 Tải xuống
Chapter 103 04-05-2019 12:50:00 Tải xuống
Chapter 104 04-05-2019 12:55:41 Tải xuống
Chapter 105 04-05-2019 13:00:56 Tải xuống
Chapter 106 12-08-2019 07:30:26 Tải xuống
Chapter 107 04-05-2019 13:58:35 Tải xuống
Chapter 108 12-08-2019 07:34:23 Tải xuống
Chapter 109 12-08-2019 07:36:05 Tải xuống
Chapter 110 12-08-2019 07:38:35 Tải xuống
Chapter 111 12-08-2019 07:41:47 Tải xuống
Chapter 112 12-08-2019 07:43:38 Tải xuống
Chapter 113 12-08-2019 07:45:58 Tải xuống
Chapter 114 12-08-2019 07:48:59 Tải xuống
Chapter 115 12-08-2019 07:52:14 Tải xuống
Chapter 116 13-08-2019 00:11:29 Tải xuống
Chapter 117 13-08-2019 00:13:34 Tải xuống
Chapter 118 13-08-2019 00:20:44 Tải xuống
Chapter 119 13-08-2019 02:03:00 Tải xuống
Chapter 120 13-08-2019 02:10:24 Tải xuống
Chapter 121 13-08-2019 09:10:19 Tải xuống
Chapter 122 13-08-2019 09:13:38 Tải xuống
Chapter 123 13-08-2019 09:19:41 Tải xuống
Chapter 124 13-08-2019 23:07:51 Tải xuống
Chapter 125 13-08-2019 23:14:20 Tải xuống
Chapter 126 13-08-2019 23:23:06 Tải xuống
Chapter 127 13-08-2019 23:27:10 Tải xuống
Chapter 128 13-08-2019 23:30:01 Tải xuống
Chapter 129 06-05-2019 09:53:46 Tải xuống
Chapter 130 13-08-2019 23:38:51 Tải xuống
Chapter 131 13-08-2019 23:43:49 Tải xuống
Chapter 132 14-08-2019 07:16:20 Tải xuống
Chapter 133 14-08-2019 07:24:38 Tải xuống
Chapter 134: [remake] 14-08-2019 07:26:06 Tải xuống
Chapter 135: [remake] 14-08-2019 07:27:24 Tải xuống
Chapter 136: [remake] 14-08-2019 07:30:39 Tải xuống
Chapter 137: [remake] 06-05-2019 11:57:52 Tải xuống
Chapter 138: [remake] 14-08-2019 07:39:14 Tải xuống
Chapter 139: [remake] 14-08-2019 07:43:26 Tải xuống
Chapter 140: [remake] 14-08-2019 07:46:45 Tải xuống
Chapter 141: [remake] 14-08-2019 07:49:59 Tải xuống
Chapter 142: [remake] 14-08-2019 07:52:08 Tải xuống
Chapter 143: [remake] 14-08-2019 07:55:38 Tải xuống
Chapter 144: [remake] 14-08-2019 07:57:42 Tải xuống
Chapter 145: [remake] 14-08-2019 08:00:07 Tải xuống
Chapter 146: [remake] 14-08-2019 08:02:38 Tải xuống
Chapter 147: [remake] 14-08-2019 08:11:21 Tải xuống
Chapter 148: [remake] 14-08-2019 08:16:03 Tải xuống
Chapter 149: [remake] 14-08-2019 08:21:48 Tải xuống
Chapter 150: [remake] 14-08-2019 08:29:35 Tải xuống
Chapter 151: [remake] 14-08-2019 08:34:11 Tải xuống
Chapter 152: [remake] 14-08-2019 10:05:44 Tải xuống
Chapter 153: [remake] 14-08-2019 23:17:43 Tải xuống
Chapter 154: [remake] 14-08-2019 23:20:38 Tải xuống
Chapter 155: [remake] 14-08-2019 23:22:29 Tải xuống
Chapter 156: [remake] 14-08-2019 23:24:35 Tải xuống
Chapter 157: [remake] 02-12-2018 17:00:37 Tải xuống
Chapter 158: [remake] 02-12-2018 17:00:39 Tải xuống
Chapter 159: [remake] 02-12-2018 17:00:40 Tải xuống
Chapter 160: [remake] 02-12-2018 17:00:40 Tải xuống
Chapter 161: [remake] 02-12-2018 17:00:41 Tải xuống
Chapter 162: [remake] 02-12-2018 17:00:43 Tải xuống
Chapter 163: [remake] 02-12-2018 17:00:44 Tải xuống
Chapter 164: [remake] 02-12-2018 17:00:45 Tải xuống
Chapter 165: [remake] 02-12-2018 17:00:48 Tải xuống
Chapter 166: [remake] 02-12-2018 17:00:50 Tải xuống
Chapter 167: [remake] 02-12-2018 17:00:51 Tải xuống
Chapter 168: [remake] 02-12-2018 17:00:52 Tải xuống
Chapter 169: [remake] 02-12-2018 17:00:53 Tải xuống
Chapter 170: [remake] 02-12-2018 17:00:53 Tải xuống
Chapter 171: [remake] 02-12-2018 17:00:54 Tải xuống
Chapter 172: [remake] 02-12-2018 17:00:56 Tải xuống
Chapter 173: [remake] 02-12-2018 17:00:57 Tải xuống
Chapter 174: [remake] 02-12-2018 17:00:58 Tải xuống
Chapter 175: [remake] 02-12-2018 17:00:59 Tải xuống
Chapter 176: [remake] 02-12-2018 17:00:59 Tải xuống
Chapter 177: [remake] 02-12-2018 17:01:00 Tải xuống
Chapter 178: [remake] 02-12-2018 17:01:02 Tải xuống
Chapter 179: [remake] 02-12-2018 17:01:03 Tải xuống
Chapter 180: [remake] 02-12-2018 17:01:05 Tải xuống
Chapter 181: [remake] 02-12-2018 17:01:06 Tải xuống
Chapter 182: [remake] 07-05-2019 08:50:32 Tải xuống
Chapter 183: [remake] 07-05-2019 08:54:14 Tải xuống
Chapter 184: [remake] 07-05-2019 10:21:32 Tải xuống
Chapter 185: [remake] 07-05-2019 10:24:11 Tải xuống
Chapter 186: [remake] 02-12-2018 17:01:11 Tải xuống
Chapter 187: [remake] 07-05-2019 10:36:44 Tải xuống
Chapter 188: [remake] 02-12-2018 17:01:13 Tải xuống
Chapter 189: [remake] 02-12-2018 17:01:14 Tải xuống
Chapter 190: [remake] 02-12-2018 17:01:15 Tải xuống
Chapter 191: [remake] 02-12-2018 17:01:16 Tải xuống
Chapter 192: [remake] 02-12-2018 17:01:17 Tải xuống
Chapter 193: [remake] 02-12-2018 17:01:18 Tải xuống
Chapter 194: [remake] 02-12-2018 17:01:19 Tải xuống
Chapter 195: [remake] 02-12-2018 17:01:20 Tải xuống
Chapter 196: [remake] 02-12-2018 17:01:23 Tải xuống
Chapter 197: [remake] 02-12-2018 17:01:23 Tải xuống
Chapter 198: [remake] 02-12-2018 17:01:23 Tải xuống
Chapter 199: [remake] 02-12-2018 17:01:24 Tải xuống
Chapter 200: [remake] 02-12-2018 17:01:25 Tải xuống
Chapter 201: [remake] 02-12-2018 17:01:26 Tải xuống
Chapter 202: [remake] 02-12-2018 17:01:27 Tải xuống
Chapter 203: [remake] 02-12-2018 17:01:28 Tải xuống
Chapter 204: [remake] 02-12-2018 17:01:28 Tải xuống
Chapter 205: [remake] 02-12-2018 17:01:30 Tải xuống
Chapter 206: [remake] 02-12-2018 17:01:31 Tải xuống
Chapter 207: [remake] 02-12-2018 17:01:32 Tải xuống
Chapter 208: [remake] 02-12-2018 17:01:33 Tải xuống
Chapter 209: [remake] 02-12-2018 17:01:34 Tải xuống
Chapter 210: [remake] 02-12-2018 17:01:35 Tải xuống
Chapter 211: [Remake] 02-12-2018 17:01:36 Tải xuống
Chapter 212: [remake] 02-12-2018 17:01:37 Tải xuống
Chapter 213: [remake] 02-12-2018 17:01:38 Tải xuống
Chapter 214: [remake] 02-12-2018 17:01:39 Tải xuống
Chapter 215: [remake] 02-12-2018 17:01:40 Tải xuống
Chapter 216: [remake] 02-12-2018 17:01:41 Tải xuống
Chapter 217: [remake] 02-12-2018 17:01:42 Tải xuống
Chapter 218: [remake] 02-12-2018 17:01:43 Tải xuống
Chapter 219: [remake] 02-12-2018 17:01:44 Tải xuống
Chapter 220: [remake] 02-12-2018 17:01:45 Tải xuống
Chapter 221: [remake] 02-12-2018 17:01:47 Tải xuống
Chapter 222: [remake] 02-12-2018 17:01:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh