Loading...

Claymore

Tác giả: Yagi Norihiro
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Claymore chap extra 5 05-04-2018 19:13:33 Tải xuống
Claymore chap extra 4 05-04-2018 19:14:25 Tải xuống
Claymore chap extra 3 05-04-2018 19:15:45 Tải xuống
Claymore chap extra 2 05-04-2018 19:13:47 Tải xuống
Claymore chap extra 1 05-04-2018 19:13:52 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Claymore chap 1 05-04-2018 18:58:34 Tải xuống
Claymore chap 2 05-04-2018 18:53:53 Tải xuống
Claymore chap 3 05-04-2018 18:54:24 Tải xuống
Claymore chap 4 05-04-2018 18:55:01 Tải xuống
Claymore chap 5 05-04-2018 18:55:44 Tải xuống
Claymore chap 6 05-04-2018 18:55:11 Tải xuống
Claymore chap 7 05-04-2018 18:53:04 Tải xuống
Claymore chap 8 05-04-2018 18:54:29 Tải xuống
Claymore chap 9 05-04-2018 18:55:50 Tải xuống
Claymore chap 10 05-04-2018 18:56:37 Tải xuống
Claymore chap 11 05-04-2018 18:55:32 Tải xuống
Claymore chap 12 05-04-2018 18:56:16 Tải xuống
Claymore chap 13 05-04-2018 18:56:57 Tải xuống
Claymore chap 14 05-04-2018 18:56:48 Tải xuống
Claymore chap 15 05-04-2018 18:56:29 Tải xuống
Claymore chap 16 05-04-2018 18:57:45 Tải xuống
Claymore chap 17 05-04-2018 18:56:06 Tải xuống
Claymore chap 18 05-04-2018 18:56:27 Tải xuống
Claymore chap 19 05-04-2018 18:57:44 Tải xuống
Claymore chap 20 05-04-2018 18:56:30 Tải xuống
Claymore chap 21 05-04-2018 18:57:15 Tải xuống
Claymore chap 22 05-04-2018 18:59:29 Tải xuống
Claymore chap 23 05-04-2018 18:57:29 Tải xuống
Claymore chap 24 05-04-2018 18:56:47 Tải xuống
Claymore chap 25 05-04-2018 18:58:41 Tải xuống
Claymore chap 26 05-04-2018 18:58:44 Tải xuống
Claymore chap 27 05-04-2018 18:56:34 Tải xuống
Claymore chap 28 05-04-2018 19:02:56 Tải xuống
Claymore chap 29 05-04-2018 18:59:54 Tải xuống
Claymore chap 30 05-04-2018 19:00:08 Tải xuống
Claymore chap 31 05-04-2018 19:00:08 Tải xuống
Claymore chap 32 05-04-2018 19:03:19 Tải xuống
Claymore chap 33 05-04-2018 19:01:18 Tải xuống
Claymore chap 34 05-04-2018 18:58:22 Tải xuống
Claymore chap 35 05-04-2018 18:57:11 Tải xuống
Claymore chap 36 05-04-2018 18:56:44 Tải xuống
Claymore chap 37 05-04-2018 18:59:01 Tải xuống
Claymore chap 38 05-04-2018 18:58:49 Tải xuống
Claymore chap 39 05-04-2018 18:57:20 Tải xuống
Claymore chap 40 05-04-2018 18:58:01 Tải xuống
Claymore chap 41 05-04-2018 19:00:05 Tải xuống
Claymore chap 42 05-04-2018 18:59:55 Tải xuống
Claymore chap 43 05-04-2018 19:00:05 Tải xuống
Claymore chap 44 05-04-2018 18:59:06 Tải xuống
Claymore chap 45 05-04-2018 18:59:36 Tải xuống
Claymore chap 46 05-04-2018 19:01:12 Tải xuống
Claymore chap 47 05-04-2018 18:59:52 Tải xuống
Claymore chap 48 05-04-2018 18:59:56 Tải xuống
Claymore chap 49 05-04-2018 19:01:40 Tải xuống
Claymore chap 50 05-04-2018 19:00:43 Tải xuống
Claymore chap 51 05-04-2018 19:02:02 Tải xuống
Claymore chap 52 05-04-2018 19:02:16 Tải xuống
Claymore chap 53 05-04-2018 19:01:03 Tải xuống
Claymore chap 54 05-04-2018 19:01:25 Tải xuống
Claymore chap 55 05-04-2018 19:01:23 Tải xuống
Claymore chap 56 05-04-2018 19:01:13 Tải xuống
Claymore chap 57 05-04-2018 19:02:08 Tải xuống
Claymore chap 58 05-04-2018 19:02:11 Tải xuống
Claymore chap 59 05-04-2018 19:02:03 Tải xuống
Claymore chap 60 05-04-2018 19:02:37 Tải xuống
Claymore chap 61 05-04-2018 19:02:21 Tải xuống
Claymore chap 62 05-04-2018 19:02:20 Tải xuống
Claymore chap 63 05-04-2018 19:05:24 Tải xuống
Claymore chap 64 05-04-2018 19:02:37 Tải xuống
Claymore chap 65 05-04-2018 19:05:55 Tải xuống
Claymore chap 66 05-04-2018 19:06:11 Tải xuống
Claymore chap 67 05-04-2018 19:04:02 Tải xuống
Claymore chap 68 05-04-2018 19:03:34 Tải xuống
Claymore chap 69 05-04-2018 19:07:14 Tải xuống
Claymore chap 70 05-04-2018 19:07:59 Tải xuống
Claymore chap 71 05-04-2018 19:06:35 Tải xuống
Claymore chap 72 05-04-2018 19:07:10 Tải xuống
Claymore chap 73 05-04-2018 19:07:02 Tải xuống
Claymore chap 74 05-04-2018 19:08:24 Tải xuống
Claymore chap 75 05-04-2018 19:07:02 Tải xuống
Claymore chap 76 05-04-2018 19:06:15 Tải xuống
Claymore chap 77 05-04-2018 19:08:50 Tải xuống
Claymore chap 78 05-04-2018 19:08:34 Tải xuống
Claymore chap 79 05-04-2018 19:08:03 Tải xuống
Claymore chap 80 05-04-2018 19:09:10 Tải xuống
Claymore chap 81 05-04-2018 19:08:02 Tải xuống
Claymore chap 82 05-04-2018 19:07:53 Tải xuống
Claymore chap 83 05-04-2018 19:09:43 Tải xuống
Claymore chap 84 05-04-2018 19:08:19 Tải xuống
Claymore chap 85 05-04-2018 19:08:48 Tải xuống
Claymore chap 86 05-04-2018 19:09:39 Tải xuống
Claymore chap 87 05-04-2018 19:08:27 Tải xuống
Claymore chap 88 05-04-2018 19:09:06 Tải xuống
Claymore chap 89 05-04-2018 19:09:08 Tải xuống
Claymore chap 90 05-04-2018 19:08:27 Tải xuống
Claymore chap 91 05-04-2018 19:09:34 Tải xuống
Claymore chap 92 05-04-2018 19:08:59 Tải xuống
Claymore chap 93 05-04-2018 19:10:11 Tải xuống
Claymore chap 94 05-04-2018 19:10:21 Tải xuống
Claymore chap 95 05-04-2018 19:09:20 Tải xuống
Claymore chap 96 05-04-2018 19:10:33 Tải xuống
Claymore chap 97 05-04-2018 19:10:04 Tải xuống
Claymore chap 98 05-04-2018 19:10:38 Tải xuống
Claymore chap 99 05-04-2018 19:10:06 Tải xuống
Claymore chap 100 05-04-2018 19:09:51 Tải xuống
Claymore chap 101 05-04-2018 19:09:51 Tải xuống
Claymore chap 102 05-04-2018 19:09:45 Tải xuống
Claymore chap 103 05-04-2018 19:09:30 Tải xuống
Claymore chap 104 05-04-2018 19:11:07 Tải xuống
Claymore chap 105 05-04-2018 19:10:33 Tải xuống
Claymore chap 106 05-04-2018 19:10:07 Tải xuống
Claymore chap 107 05-04-2018 19:11:29 Tải xuống
Claymore chap 108 05-04-2018 19:11:41 Tải xuống
Claymore chap 109 05-04-2018 19:11:42 Tải xuống
Claymore chap 110 05-04-2018 19:12:04 Tải xuống
Claymore chap 111 05-04-2018 19:10:59 Tải xuống
Claymore chap 112 05-04-2018 19:10:29 Tải xuống
Claymore chap 113 05-04-2018 19:11:33 Tải xuống
Claymore chap 114 10-04-2018 04:05:20 Tải xuống
Claymore chap 115 05-04-2018 19:10:45 Tải xuống
Claymore chap 116 05-04-2018 19:10:22 Tải xuống
Claymore chap 117 05-04-2018 19:12:02 Tải xuống
Claymore chap 118 05-04-2018 19:11:59 Tải xuống
Claymore chap 119 05-04-2018 19:10:33 Tải xuống
Claymore chap 120 05-04-2018 19:10:41 Tải xuống
Claymore chap 121 05-04-2018 19:10:32 Tải xuống
Claymore chap 122 05-04-2018 19:11:25 Tải xuống
Claymore chap 123 05-04-2018 19:12:18 Tải xuống
Claymore chap 124 05-04-2018 19:10:55 Tải xuống
Claymore chap 125 05-04-2018 19:12:09 Tải xuống
Claymore chap 125.5 05-04-2018 19:10:26 Tải xuống
Claymore chap 126 05-04-2018 19:10:54 Tải xuống
Claymore chap 127 05-04-2018 19:11:21 Tải xuống
Claymore chap 128 05-04-2018 19:12:59 Tải xuống
Claymore chap 129 05-04-2018 19:11:27 Tải xuống
Claymore chap 130 05-04-2018 19:13:26 Tải xuống
Claymore chap 131 05-04-2018 19:11:40 Tải xuống
Claymore chap 132 05-04-2018 19:11:42 Tải xuống
Claymore chap 133 05-04-2018 19:13:26 Tải xuống
Claymore chap 134 05-04-2018 19:11:50 Tải xuống
Claymore chap 135 05-04-2018 19:12:03 Tải xuống
Claymore chap 136 05-04-2018 19:12:28 Tải xuống
Claymore chap 137 05-04-2018 19:13:57 Tải xuống
Claymore chap 138 05-04-2018 19:13:45 Tải xuống
Claymore chap 139 05-04-2018 19:12:29 Tải xuống
Claymore chap 140 05-04-2018 19:12:27 Tải xuống
Claymore chap 141 05-04-2018 19:14:32 Tải xuống
Claymore chap 142 10-04-2018 04:05:27 Tải xuống
Claymore chap 143 05-04-2018 19:12:46 Tải xuống
Claymore chap 144 05-04-2018 19:14:17 Tải xuống
Claymore chap 145 05-04-2018 19:14:27 Tải xuống
Claymore chap 146 05-04-2018 19:13:45 Tải xuống
Claymore chap 147 05-04-2018 19:14:17 Tải xuống
Claymore chap 148 05-04-2018 19:13:18 Tải xuống
Claymore chap 149 05-04-2018 19:15:12 Tải xuống
Claymore chap 150 05-04-2018 19:13:08 Tải xuống
Claymore chap 151 05-04-2018 19:13:41 Tải xuống
Claymore chap 152 05-04-2018 19:14:54 Tải xuống
Claymore chap 153 05-04-2018 19:14:57 Tải xuống
Claymore chap 154 05-04-2018 19:13:05 Tải xuống
Claymore chap 155 05-04-2018 19:15:17 Tải xuống
Claymore chap extra 1 05-04-2018 19:13:52 Tải xuống
Claymore chap extra 2 05-04-2018 19:13:47 Tải xuống
Claymore chap extra 3 05-04-2018 19:15:45 Tải xuống
Claymore chap extra 4 05-04-2018 19:14:25 Tải xuống
Claymore chap extra 5 05-04-2018 19:13:33 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh