Shana oh Yoshitsune [Thiếu niên vương phần 1]

Tác giả: Sawada Hirofumi
Dịch giả: Comicvn
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 16-04-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 1 15-04-2018 18:16:43 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 2 16-04-2018 06:05:12 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 3 16-04-2018 02:30:13 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 4 16-04-2018 02:30:28 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 5 14-04-2018 21:58:15 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 6 16-04-2018 06:05:06 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 7 16-04-2018 06:57:25 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 8 15-04-2018 15:58:21 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 9 15-04-2018 18:16:52 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 10 14-04-2018 21:59:41 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 11 16-04-2018 06:57:26 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 12 15-04-2018 15:57:29 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 13 15-04-2018 15:58:15 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 14 16-04-2018 02:30:29 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 15 15-04-2018 18:16:55 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 16 16-04-2018 02:30:19 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 17 16-04-2018 06:05:00 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 18 16-04-2018 02:30:30 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 19 16-04-2018 02:30:25 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 20 14-04-2018 21:59:45 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 21 15-04-2018 15:57:42 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 22 16-04-2018 02:30:41 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 23 15-04-2018 15:58:08 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 24 16-04-2018 02:30:30 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 25 14-04-2018 22:01:20 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 26 16-04-2018 02:30:41 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 27 16-04-2018 08:36:03 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 28 16-04-2018 08:34:18 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 29 16-04-2018 06:05:01 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 30 16-04-2018 06:04:59 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 31 14-04-2018 22:01:29 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 32 16-04-2018 02:30:37 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 33 15-04-2018 18:18:00 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 34 15-04-2018 18:17:36 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 35 16-04-2018 06:57:27 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 36 15-04-2018 15:58:15 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 37 16-04-2018 06:05:12 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 38 15-04-2018 18:18:06 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 39 16-04-2018 06:05:08 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 40 15-04-2018 15:58:32 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 41 16-04-2018 06:57:22 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 42 15-04-2018 18:17:58 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 43 16-04-2018 02:30:40 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 44 17-04-2018 07:43:47 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 45 16-04-2018 06:49:15 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 46 16-04-2018 11:39:11 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 47 16-04-2018 09:00:32 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 48 16-04-2018 09:00:33 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 49 16-04-2018 07:19:59 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 50 16-04-2018 10:02:29 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 51 16-04-2018 11:39:45 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 52 16-04-2018 09:00:06 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 53 16-04-2018 06:49:41 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 54 16-04-2018 10:02:31 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 55 16-04-2018 09:01:11 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 56a 16-04-2018 09:00:22 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 56b 16-04-2018 09:00:10 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 57a 16-04-2018 00:33:12 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 57b 16-04-2018 00:32:44 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 58 16-04-2018 09:00:53 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 59 16-04-2018 09:00:59 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 60 16-04-2018 03:45:10 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 61 16-04-2018 10:02:41 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 62 16-04-2018 09:00:12 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 63 16-04-2018 06:49:28 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 64 16-04-2018 10:02:42 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 65 16-04-2018 06:49:51 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 66 16-04-2018 06:52:00 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 67 16-04-2018 09:02:22 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 68 16-04-2018 00:33:24 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 69 16-04-2018 09:01:39 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 70 16-04-2018 06:49:40 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 71 16-04-2018 00:33:41 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 72 16-04-2018 09:00:43 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 73 16-04-2018 03:45:03 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 74 16-04-2018 10:02:39 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 75 16-04-2018 11:39:31 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 76 16-04-2018 10:02:56 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 77 16-04-2018 03:45:04 Tải xuống
Shana oh Yoshitsune (Thiếu niên vương I) Chap 78 16-04-2018 00:35:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh