Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Tác giả: Bác Dịch Động Mạn
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kiếp trước bị lãnh diễm nữ đế "cưỡng bách song tu" trăm năm, phải vứt bổ một phách đào thoát!! Nay niết bàn trọng sinh thành người ở rể! Một đời này ta học hết võ học hồn pháp, xem ta tại đại lục này nhất trụ kình thiên định càn khôn!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 233.5 21-03-2022 10:09:54 Tải xuống
Chapter 226: Raw 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 225: Raw 26-03-2022 14:30:12 Tải xuống
Chapter 225 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 224: Raw 23-03-2022 12:20:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-05-2023 12:57:51 Tải xuống
Chapter 2 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 3 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 4 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 5 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 6 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 7 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 8 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 9 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 10 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 11 09-08-2023 09:20:21 Tải xuống
Chapter 12 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 13 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 14 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 15 20-03-2022 12:30:04 Tải xuống
Chapter 16 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 17 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 18 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 19 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 20 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 21 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 22 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 23 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 24 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 25 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 26 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 27 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 28 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 29 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 30 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 31 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 32 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 33 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 34 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 35 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 36 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 37 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 38 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 39 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 40 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 41 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 42 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 43 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 44 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 45 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 46 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 47 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 48 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 49 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 50 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 51 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 52 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 53 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 54 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 55 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 56 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 57 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 58 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 59 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 60 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 61 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 62 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 63 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 64 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 65 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 66 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 67 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 68 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 69 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 70 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 71 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 72 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 73 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 74 20-03-2022 12:30:05 Tải xuống
Chapter 75 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 76 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 77 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 78 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 79 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 80 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 81 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 82 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 83 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 84 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 85 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 86 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 87 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 88 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 89 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 90 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 91 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 92 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 93 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 94 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 95 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 96 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 97 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 98 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 99 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 100 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 101 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 102 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 103 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 104 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 105 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 106 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 107 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 108 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 109 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 110 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 111 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 112 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 113 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 114 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 115 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 116 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 117 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 118 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 119 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 120 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 121 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 122 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 123 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 124 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 125 20-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 126 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 127 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 128 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 129 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 130 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 131 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 132 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 133 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 134 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 135 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 136 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 137 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 138 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 139 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 140 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 141 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 142 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 143 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 144 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 145 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 146 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 147 20-03-2022 12:30:07 Tải xuống
Chapter 148 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 149 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 150 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 151 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 152 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 153 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 154 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 155 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 156 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 157 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 158 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 159 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 160 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 161 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 162 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 163 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 164 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 165 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 166 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 167 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 168 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 169 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 170 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 171 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 172 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 173 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 174 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 175 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 176 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 177 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 178 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 179 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 180 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 181 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 182 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 183 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 184 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 185 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 186 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 187 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 188 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 189 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 190 20-03-2022 12:30:08 Tải xuống
Chapter 191 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 192 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 193 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 194 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 195 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 196 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 197 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 198 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 199 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 200 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 201 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 202 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 203 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 204 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 205 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 206 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 207 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 208 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 209 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 210 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 211 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 212 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 213 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 214 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 215 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 216 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 217 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 218 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 219 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 220 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 221 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 222 21-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 222: Raw 20-03-2022 12:30:09 Tải xuống
Chapter 223 21-03-2022 10:10:19 Tải xuống
Chapter 223.5 21-03-2022 12:30:06 Tải xuống
Chapter 224 26-03-2022 14:30:12 Tải xuống
Chapter 224: Raw 23-03-2022 12:20:01 Tải xuống
Chapter 225 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 225: Raw 26-03-2022 14:30:12 Tải xuống
Chapter 226: Raw 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 233.5 21-03-2022 10:09:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh