Hakaijuu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Horror , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
đang cập nhật
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 83 15-05-2019 18:54:20 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 11:01:19 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 11:01:18 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 11:01:16 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 11:01:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-04-2019 12:47:53 Tải xuống
Chapter 2 13-04-2019 12:52:29 Tải xuống
Chapter 3 13-04-2019 12:57:41 Tải xuống
Chapter 4 13-04-2019 13:01:16 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 10:59:55 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 10:59:57 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 10:59:57 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 10:59:59 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 11:00:00 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 11:00:00 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 11:00:01 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 11:00:03 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 11:00:05 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 11:00:06 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 11:00:07 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 11:00:09 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 11:00:10 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 11:00:11 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 11:00:12 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 11:00:13 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 11:00:14 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 11:00:15 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 11:00:16 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 11:00:17 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 11:00:18 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 11:00:19 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 11:00:20 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 11:00:21 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 11:00:21 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 11:00:22 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 11:00:23 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 11:00:24 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 11:00:25 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 11:00:26 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 11:00:27 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 11:00:28 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 11:00:28 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 11:00:29 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 11:00:31 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 11:00:32 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 11:00:33 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 11:00:34 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 11:00:35 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 11:00:36 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 11:00:37 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 11:00:38 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 11:00:39 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 11:00:40 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 11:00:41 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 11:00:41 Tải xuống
Chapter 51: (END) 30-11-2018 11:00:43 Tải xuống
Chapter 52 28-09-2019 15:02:21 Tải xuống
Chapter 52.1 30-11-2018 11:00:45 Tải xuống
Chapter 52.2 30-11-2018 11:00:46 Tải xuống
Chapter 52: a 30-11-2018 11:00:44 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 11:00:46 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 11:00:48 Tải xuống
Chapter 54.1 30-11-2018 11:00:48 Tải xuống
Chapter 54.2 30-11-2018 11:00:49 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 11:00:51 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 11:00:52 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 11:00:53 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 11:00:54 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 11:00:55 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 11:00:56 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 11:00:57 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 11:00:58 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 11:00:59 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 11:01:00 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 11:01:01 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 11:01:02 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 11:01:04 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 11:01:05 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 11:01:05 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 11:01:06 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 11:01:07 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 11:01:08 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 11:01:09 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 11:01:10 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 11:01:11 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 11:01:12 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 11:01:14 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 11:01:15 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 11:01:16 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 11:01:16 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 11:01:18 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 11:01:19 Tải xuống
Chapter 83 15-05-2019 18:54:20 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh