Ta Là Tà Đế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Supernatural , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 25-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đọc rồi biết...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 243 25-03-2022 08:40:10 Tải xuống
Chapter 242 22-03-2022 05:30:02 Tải xuống
Chapter 241 17-03-2022 23:40:07 Tải xuống
Chapter 240 15-03-2022 01:00:05 Tải xuống
Chapter 239 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 07-04-2021 17:23:03 Tải xuống
Chapter 1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 3 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 4 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 5 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 5.2 02-07-2020 20:10:46 Tải xuống
Chapter 6 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 6.2 02-07-2020 20:10:11 Tải xuống
Chapter 7 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 8 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 9 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 10 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 11 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 12 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 13 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 14.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 14.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 15 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 16.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 16.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 17.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 17.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 18.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 18.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 19.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 19.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 20 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 21 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 22.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 22.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 23.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 23.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 24 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 25 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 26 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 27.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 27.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 28.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 28.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 29 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 30 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 31.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 31.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 32.1 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 32.2 11-03-2022 00:10:21 Tải xuống
Chapter 33.1 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 33.2 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 34.1 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 34.2 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 35 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 36 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 37 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 38 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 39 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 40 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 41 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 42 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 43 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 44.1 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 44.2 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 45.1 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 45.2 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 46.1 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 46.2 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 47.1 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 47.2 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 48.1 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 48.2 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 49 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 50 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 51 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 52 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 53 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 54 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 55 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 56 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 57 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 58 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 59 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 60 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 61 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 62 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 63 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 64 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 65 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 66 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 67 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 68 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 69 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 70 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 71 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 72 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 73 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 74 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 75 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 76 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 77 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 78 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 79 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 80 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 81 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 82 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 83 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 84 11-03-2022 00:10:22 Tải xuống
Chapter 85 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 86 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 87 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 88 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 89 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 90 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 91 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 92 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 93 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 94 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 95 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 96 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 97 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 98 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 99 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 100 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 101 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 102 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 103 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 104 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 105 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 106 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 107 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 108 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 109 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 110 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 111 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 112 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 113 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 114 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 115 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 116 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 117 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 118 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 119 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 120 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 121 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 122 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 123 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 124 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 125 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 126 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 127.1 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 127.2 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 128 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 128.1 18-02-2021 10:30:53 Tải xuống
Chapter 128.2 02-03-2021 03:54:03 Tải xuống
Chapter 129.1 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 129.2 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 130 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 131.1 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 131.2 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 132 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 132.2 11-03-2022 00:10:23 Tải xuống
Chapter 133 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 133.2 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 133.5 05-03-2021 03:00:04 Tải xuống
Chapter 134 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 134.5 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 134: Raw 09-03-2021 02:30:08 Tải xuống
Chapter 135.1 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 135.2 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 136 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 137.1 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 137.2 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 138 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 139 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 140 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 141 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 141.5 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 142 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 143 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 144 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 145 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 146 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 147 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 148 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 149 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 150 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 151 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 152 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 152: Raw 10-05-2021 17:06:50 Tải xuống
Chapter 153 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 154 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 155 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 156 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 157 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 157: Raw 27-05-2021 23:06:06 Tải xuống
Chapter 158 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 159 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 160 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 161 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 162 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 163 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 164 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 165 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 166 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 167 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 168 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 169 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 170 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 171 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 172 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 173 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 174 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 175 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 176 11-03-2022 00:10:24 Tải xuống
Chapter 177 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 177: Raw 10-08-2021 05:38:48 Tải xuống
Chapter 178 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 179 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 180 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 181 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 182 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 183 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 184 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 185 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 186 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 187 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 188 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 189 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 190 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 191 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 192 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 193 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 194 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 195 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 196 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 197 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 198 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 199 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 200 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 201 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 202 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 203 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 204 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 205 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 206 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 207 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 208 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 209 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 210 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 211 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 212 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 213 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 214 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 215 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 216 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 217 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 218 08-12-2022 20:06:37 Tải xuống
Chapter 219 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 220 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 221 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 222 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 223 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 224 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 225 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 226 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 227 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 228 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 229 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 230 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 231 11-03-2022 00:10:25 Tải xuống
Chapter 232 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 233 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 234 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 235 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 236 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 237 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 238 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 239 11-03-2022 00:10:26 Tải xuống
Chapter 240 15-03-2022 01:00:05 Tải xuống
Chapter 241 17-03-2022 23:40:07 Tải xuống
Chapter 242 22-03-2022 05:30:02 Tải xuống
Chapter 243 25-03-2022 08:40:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh