Ta Là Tà Đế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Supernatural , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 18-06-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đọc rồi biết...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 163 18-06-2021 01:12:03 Tải xuống
Chapter 162 15-06-2021 00:30:04 Tải xuống
Chapter 161 11-06-2021 01:00:05 Tải xuống
Chapter 160 08-06-2021 00:54:03 Tải xuống
Chapter 159 04-06-2021 00:54:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-04-2021 00:23:03 Tải xuống
Chapter 1 21-05-2021 00:24:02 Tải xuống
Chapter 2 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 3 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 4 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 5 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 5.2 03-07-2020 03:10:46 Tải xuống
Chapter 6 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 6.2 03-07-2020 03:10:11 Tải xuống
Chapter 7 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 8 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 9 21-05-2021 00:24:06 Tải xuống
Chapter 10 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 11 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 12 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 13 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 14.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 14.2 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 15 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 16.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 16.2 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 17.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 17.2 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 18.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 18.2 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 19.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 19.2 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 20 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 21 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 22.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 22.2 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 23.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 23.2 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 24 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 25 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 26 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 27.1 21-05-2021 00:24:07 Tải xuống
Chapter 27.2 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 28.1 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 28.2 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 29 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 30 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 31.1 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 31.2 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 32.1 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 32.2 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 33.1 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 33.2 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 34.1 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 34.2 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 35 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 36 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 37 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 38 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 39 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 40 21-05-2021 00:24:08 Tải xuống
Chapter 41 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 42 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 43 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 44.1 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 44.2 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 45.1 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 45.2 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 46.1 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 46.2 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 47.1 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 47.2 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 48.1 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 48.2 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 49 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 50 21-05-2021 00:24:09 Tải xuống
Chapter 51 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 52 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 53 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 54 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 55 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 56 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 57 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 58 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 59 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 60 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 61 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 62 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 63 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 64 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 65 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 66 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 67 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 68 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 69 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 70 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 71 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 72 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 73 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 74 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 75 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 76 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 77 21-05-2021 00:24:10 Tải xuống
Chapter 78 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 79 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 80 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 81 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 82 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 83 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 84 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 85 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 86 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 87 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 88 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 89 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 90 21-05-2021 00:24:11 Tải xuống
Chapter 91 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 92 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 93 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 94 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 95 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 96 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 97 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 98 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 99 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 100 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 101 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 102 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 103 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 104 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 105 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 106 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 107 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 108 21-05-2021 00:24:12 Tải xuống
Chapter 109 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 110 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 111 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 112 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 113 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 114 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 115 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 116 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 117 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 118 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 119 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 120 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 121 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 122 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 123 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 124 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 125 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 126 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 127.1 21-05-2021 00:24:13 Tải xuống
Chapter 127.2 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 128 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 128.1 18-02-2021 17:30:53 Tải xuống
Chapter 128.2 02-03-2021 10:54:03 Tải xuống
Chapter 129.1 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 129.2 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 130 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 131.1 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 131.2 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 132 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 132.2 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 133 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 133.2 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 133.5 05-03-2021 10:00:04 Tải xuống
Chapter 134 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 134.5 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 134: Raw 09-03-2021 09:30:08 Tải xuống
Chapter 135.1 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 135.2 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 136 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 137.1 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 137.2 21-05-2021 00:24:14 Tải xuống
Chapter 138 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 139 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 140 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 141 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 141.5 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 142 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 143 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 144 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 145 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 146 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 147 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 148 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 149 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 150 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 151 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 152 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 152: Raw 11-05-2021 00:06:50 Tải xuống
Chapter 153 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 154 21-05-2021 00:24:15 Tải xuống
Chapter 155 21-05-2021 00:36:02 Tải xuống
Chapter 156 25-05-2021 00:48:03 Tải xuống
Chapter 157 27-05-2021 23:36:05 Tải xuống
Chapter 157: Raw 28-05-2021 06:06:06 Tải xuống
Chapter 158 01-06-2021 01:00:06 Tải xuống
Chapter 159 04-06-2021 00:54:11 Tải xuống
Chapter 160 08-06-2021 00:54:03 Tải xuống
Chapter 161 11-06-2021 01:00:05 Tải xuống
Chapter 162 15-06-2021 00:30:04 Tải xuống
Chapter 163 18-06-2021 01:12:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh