Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Truyện Màu , , Martial Arts
Lần cập nhật cuối: 15-05-2021
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 352 15-05-2021 22:12:25 Tải xuống
Chapter 351 14-05-2021 13:36:08 Tải xuống
Chapter 350 11-05-2021 18:46:17 Tải xuống
Chapter 349 11-05-2021 08:09:24 Tải xuống
Chapter 348 11-05-2021 19:08:00 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-09-2020 16:05:44 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 16:05:37 Tải xuống
Chapter 3 27-09-2020 16:05:30 Tải xuống
Chapter 4 27-09-2020 16:05:30 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 16:05:24 Tải xuống
Chapter 6 27-09-2020 16:05:24 Tải xuống
Chapter 7 27-09-2020 16:05:18 Tải xuống
Chapter 8 27-09-2020 16:05:13 Tải xuống
Chapter 9 27-09-2020 16:05:06 Tải xuống
Chapter 10 27-09-2020 16:05:06 Tải xuống
Chapter 11 27-09-2020 16:05:00 Tải xuống
Chapter 12 27-09-2020 16:04:35 Tải xuống
Chapter 13 27-09-2020 16:04:34 Tải xuống
Chapter 14 27-09-2020 16:04:29 Tải xuống
Chapter 15 27-09-2020 16:04:29 Tải xuống
Chapter 16 27-09-2020 16:04:24 Tải xuống
Chapter 17 27-09-2020 16:04:24 Tải xuống
Chapter 18 27-09-2020 16:04:18 Tải xuống
Chapter 19 27-09-2020 16:04:18 Tải xuống
Chapter 20 27-09-2020 16:04:13 Tải xuống
Chapter 21 27-09-2020 16:04:07 Tải xuống
Chapter 22 27-09-2020 16:04:07 Tải xuống
Chapter 23 27-09-2020 16:04:00 Tải xuống
Chapter 24 27-09-2020 16:03:54 Tải xuống
Chapter 25 27-09-2020 16:03:47 Tải xuống
Chapter 26 27-09-2020 16:03:39 Tải xuống
Chapter 27 27-09-2020 16:03:00 Tải xuống
Chapter 28 27-09-2020 16:03:01 Tải xuống
Chapter 29 27-09-2020 16:02:54 Tải xuống
Chapter 30 27-09-2020 16:02:39 Tải xuống
Chapter 31 27-09-2020 16:02:39 Tải xuống
Chapter 32 27-09-2020 16:02:32 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2020 16:02:32 Tải xuống
Chapter 34 27-09-2020 16:02:27 Tải xuống
Chapter 35 27-09-2020 16:02:21 Tải xuống
Chapter 36 27-09-2020 16:02:15 Tải xuống
Chapter 37 27-09-2020 16:12:56 Tải xuống
Chapter 38 27-09-2020 16:12:50 Tải xuống
Chapter 39 27-09-2020 16:01:20 Tải xuống
Chapter 40 27-09-2020 16:01:20 Tải xuống
Chapter 41 27-09-2020 16:01:14 Tải xuống
Chapter 42 27-09-2020 16:01:08 Tải xuống
Chapter 43 27-09-2020 16:00:01 Tải xuống
Chapter 44 27-09-2020 16:00:01 Tải xuống
Chapter 45 27-09-2020 15:59:54 Tải xuống
Chapter 46 27-09-2020 15:59:48 Tải xuống
Chapter 47 27-09-2020 15:59:42 Tải xuống
Chapter 48 27-09-2020 15:59:20 Tải xuống
Chapter 49 27-09-2020 15:59:20 Tải xuống
Chapter 50 27-09-2020 15:59:14 Tải xuống
Chapter 51 27-09-2020 15:59:07 Tải xuống
Chapter 52 27-09-2020 15:59:07 Tải xuống
Chapter 53 27-09-2020 15:59:01 Tải xuống
Chapter 54 27-09-2020 15:58:54 Tải xuống
Chapter 55 27-09-2020 15:58:43 Tải xuống
Chapter 56 27-09-2020 15:57:05 Tải xuống
Chapter 57 27-09-2020 15:57:05 Tải xuống
Chapter 58 27-09-2020 15:56:57 Tải xuống
Chapter 59 27-09-2020 15:56:50 Tải xuống
Chapter 60 27-09-2020 15:56:50 Tải xuống
Chapter 61 27-09-2020 15:56:37 Tải xuống
Chapter 62 27-09-2020 15:56:37 Tải xuống
Chapter 63 27-09-2020 15:56:31 Tải xuống
Chapter 64 27-09-2020 15:56:18 Tải xuống
Chapter 65 27-09-2020 15:56:20 Tải xuống
Chapter 66 27-09-2020 15:55:45 Tải xuống
Chapter 67 27-09-2020 15:55:45 Tải xuống
Chapter 68 27-09-2020 15:55:39 Tải xuống
Chapter 69 27-09-2020 15:55:33 Tải xuống
Chapter 70 27-09-2020 15:55:23 Tải xuống
Chapter 71 27-09-2020 15:55:11 Tải xuống
Chapter 72 27-09-2020 15:55:10 Tải xuống
Chapter 73 27-09-2020 15:55:05 Tải xuống
Chapter 74 27-09-2020 15:54:57 Tải xuống
Chapter 75 27-09-2020 15:54:04 Tải xuống
Chapter 76 27-09-2020 15:54:03 Tải xuống
Chapter 77 27-09-2020 15:53:56 Tải xuống
Chapter 78 27-09-2020 15:53:50 Tải xuống
Chapter 79 27-09-2020 15:53:50 Tải xuống
Chapter 80 27-09-2020 15:53:43 Tải xuống
Chapter 81 27-09-2020 15:53:20 Tải xuống
Chapter 82 27-09-2020 15:53:15 Tải xuống
Chapter 83 27-09-2020 15:53:15 Tải xuống
Chapter 84 27-09-2020 15:53:10 Tải xuống
Chapter 85 27-09-2020 15:53:05 Tải xuống
Chapter 86 27-09-2020 15:53:05 Tải xuống
Chapter 87 27-09-2020 15:52:59 Tải xuống
Chapter 88 27-09-2020 15:52:59 Tải xuống
Chapter 89 27-09-2020 15:52:53 Tải xuống
Chapter 90 27-09-2020 15:52:30 Tải xuống
Chapter 91 27-09-2020 15:52:29 Tải xuống
Chapter 92 27-09-2020 15:52:26 Tải xuống
Chapter 93 27-09-2020 15:52:25 Tải xuống
Chapter 94 27-09-2020 15:52:20 Tải xuống
Chapter 95 27-09-2020 15:52:20 Tải xuống
Chapter 96 27-09-2020 15:52:14 Tải xuống
Chapter 97 27-09-2020 15:52:15 Tải xuống
Chapter 98 27-09-2020 15:52:08 Tải xuống
Chapter 99 27-09-2020 15:52:03 Tải xuống
Chapter 100 27-09-2020 15:51:57 Tải xuống
Chapter 101 27-09-2020 15:51:57 Tải xuống
Chapter 102 27-09-2020 15:51:50 Tải xuống
Chapter 103 27-09-2020 15:51:45 Tải xuống
Chapter 104 27-09-2020 15:51:45 Tải xuống
Chapter 105 27-09-2020 15:51:38 Tải xuống
Chapter 106 27-09-2020 15:51:33 Tải xuống
Chapter 107 27-09-2020 15:51:30 Tải xuống
Chapter 108 27-09-2020 15:51:26 Tải xuống
Chapter 109 27-09-2020 15:51:22 Tải xuống
Chapter 110 27-09-2020 15:51:19 Tải xuống
Chapter 111 27-09-2020 15:51:05 Tải xuống
Chapter 112 27-09-2020 15:50:59 Tải xuống
Chapter 113 27-09-2020 15:50:52 Tải xuống
Chapter 114 27-09-2020 15:50:45 Tải xuống
Chapter 115 27-09-2020 15:50:20 Tải xuống
Chapter 116 27-09-2020 15:50:13 Tải xuống
Chapter 117 27-09-2020 15:50:13 Tải xuống
Chapter 118 27-09-2020 15:50:04 Tải xuống
Chapter 119 27-09-2020 15:50:04 Tải xuống
Chapter 120 27-09-2020 15:49:57 Tải xuống
Chapter 121 27-09-2020 15:49:58 Tải xuống
Chapter 122 27-09-2020 15:48:15 Tải xuống
Chapter 123 27-09-2020 15:48:00 Tải xuống
Chapter 124 27-09-2020 15:48:01 Tải xuống
Chapter 125 27-09-2020 15:47:54 Tải xuống
Chapter 126 27-09-2020 15:47:49 Tải xuống
Chapter 127 27-09-2020 15:47:48 Tải xuống
Chapter 128 27-09-2020 15:47:43 Tải xuống
Chapter 129 27-09-2020 15:47:37 Tải xuống
Chapter 130 27-09-2020 15:47:31 Tải xuống
Chapter 131 27-09-2020 15:58:43 Tải xuống
Chapter 132 01-12-2020 14:08:19 Tải xuống
Chapter 132: Video 29-09-2020 18:42:29 Tải xuống
Chapter 133 27-09-2020 15:47:02 Tải xuống
Chapter 134 27-09-2020 15:47:03 Tải xuống
Chapter 135 27-09-2020 15:46:56 Tải xuống
Chapter 136 27-09-2020 15:46:50 Tải xuống
Chapter 137 27-09-2020 15:45:06 Tải xuống
Chapter 138 01-12-2020 14:08:14 Tải xuống
Chapter 138: Video 29-09-2020 18:42:26 Tải xuống
Chapter 139 01-12-2020 14:08:06 Tải xuống
Chapter 139: Video 29-09-2020 18:42:23 Tải xuống
Chapter 140 01-12-2020 14:08:01 Tải xuống
Chapter 140: Video 29-09-2020 18:42:21 Tải xuống
Chapter 141 27-09-2020 15:44:55 Tải xuống
Chapter 142 27-09-2020 15:44:55 Tải xuống
Chapter 143 27-09-2020 15:44:49 Tải xuống
Chapter 144 27-09-2020 15:44:43 Tải xuống
Chapter 145 27-09-2020 15:44:36 Tải xuống
Chapter 146 27-09-2020 15:44:08 Tải xuống
Chapter 147 27-09-2020 15:44:08 Tải xuống
Chapter 148 27-09-2020 15:44:02 Tải xuống
Chapter 149 27-09-2020 15:44:02 Tải xuống
Chapter 150 27-09-2020 15:43:55 Tải xuống
Chapter 151 27-09-2020 15:43:49 Tải xuống
Chapter 152 27-09-2020 15:43:41 Tải xuống
Chapter 153 27-09-2020 15:43:27 Tải xuống
Chapter 154 27-09-2020 15:43:27 Tải xuống
Chapter 155 27-09-2020 15:43:13 Tải xuống
Chapter 156 27-09-2020 15:43:13 Tải xuống
Chapter 157 27-09-2020 15:43:07 Tải xuống
Chapter 158 27-09-2020 15:43:07 Tải xuống
Chapter 159 27-09-2020 15:43:02 Tải xuống
Chapter 160 27-09-2020 15:42:55 Tải xuống
Chapter 161 27-09-2020 15:42:48 Tải xuống
Chapter 162 27-09-2020 15:42:48 Tải xuống
Chapter 163 27-09-2020 15:42:02 Tải xuống
Chapter 164 27-09-2020 15:54:49 Tải xuống
Chapter 165 27-09-2020 15:54:48 Tải xuống
Chapter 166 27-09-2020 15:41:18 Tải xuống
Chapter 167 27-09-2020 15:41:18 Tải xuống
Chapter 168 27-09-2020 15:41:13 Tải xuống
Chapter 169 29-09-2020 18:42:19 Tải xuống
Chapter 170 29-09-2020 18:42:18 Tải xuống
Chapter 171 27-09-2020 15:41:02 Tải xuống
Chapter 172 27-09-2020 15:40:47 Tải xuống
Chapter 173 27-09-2020 15:40:41 Tải xuống
Chapter 174 27-09-2020 15:40:34 Tải xuống
Chapter 175 27-09-2020 15:40:34 Tải xuống
Chapter 176 27-09-2020 15:40:26 Tải xuống
Chapter 177 27-09-2020 15:40:26 Tải xuống
Chapter 178 27-09-2020 15:40:20 Tải xuống
Chapter 179 27-09-2020 15:40:20 Tải xuống
Chapter 180 27-09-2020 15:40:14 Tải xuống
Chapter 181 27-09-2020 15:39:56 Tải xuống
Chapter 182 27-09-2020 15:39:56 Tải xuống
Chapter 183 27-09-2020 15:39:49 Tải xuống
Chapter 184 27-09-2020 15:39:42 Tải xuống
Chapter 185 27-09-2020 15:39:42 Tải xuống
Chapter 186 27-09-2020 15:51:14 Tải xuống
Chapter 187 27-09-2020 15:38:46 Tải xuống
Chapter 188 27-09-2020 15:38:46 Tải xuống
Chapter 189 27-09-2020 15:38:41 Tải xuống
Chapter 190 27-09-2020 15:38:35 Tải xuống
Chapter 191 27-09-2020 15:38:28 Tải xuống
Chapter 192 27-09-2020 15:38:23 Tải xuống
Chapter 193 27-09-2020 15:38:17 Tải xuống
Chapter 194 27-09-2020 15:38:04 Tải xuống
Chapter 195 27-09-2020 15:38:03 Tải xuống
Chapter 196 27-09-2020 15:49:51 Tải xuống
Chapter 197 27-09-2020 15:37:57 Tải xuống
Chapter 198 27-09-2020 15:37:52 Tải xuống
Chapter 199 27-09-2020 15:37:52 Tải xuống
Chapter 200 27-09-2020 15:37:46 Tải xuống
Chapter 201 27-09-2020 15:37:40 Tải xuống
Chapter 202 27-09-2020 15:37:29 Tải xuống
Chapter 203 27-09-2020 15:49:45 Tải xuống
Chapter 204 27-09-2020 15:35:44 Tải xuống
Chapter 205 27-09-2020 15:35:43 Tải xuống
Chapter 206 27-09-2020 15:35:35 Tải xuống
Chapter 207 27-09-2020 15:35:34 Tải xuống
Chapter 208 27-09-2020 15:35:29 Tải xuống
Chapter 209 27-09-2020 15:35:29 Tải xuống
Chapter 210 27-09-2020 15:35:24 Tải xuống
Chapter 211 27-09-2020 15:35:19 Tải xuống
Chapter 212 27-09-2020 15:35:12 Tải xuống
Chapter 213 27-09-2020 15:35:06 Tải xuống
Chapter 214 27-09-2020 15:35:06 Tải xuống
Chapter 215 27-09-2020 15:34:56 Tải xuống
Chapter 216 27-09-2020 15:34:50 Tải xuống
Chapter 217 27-09-2020 15:33:16 Tải xuống
Chapter 218 27-09-2020 15:46:51 Tải xuống
Chapter 219 27-09-2020 15:32:45 Tải xuống
Chapter 220 27-09-2020 15:32:35 Tải xuống
Chapter 221 27-09-2020 15:32:35 Tải xuống
Chapter 222 27-09-2020 15:32:28 Tải xuống
Chapter 223 27-09-2020 15:32:29 Tải xuống
Chapter 224 27-09-2020 15:32:21 Tải xuống
Chapter 225 27-09-2020 15:32:15 Tải xuống
Chapter 226 27-09-2020 15:31:47 Tải xuống
Chapter 227 27-09-2020 15:54:27 Tải xuống
Chapter 228 27-09-2020 15:31:23 Tải xuống
Chapter 229 27-09-2020 15:31:14 Tải xuống
Chapter 230 27-09-2020 15:31:14 Tải xuống
Chapter 231 27-09-2020 15:31:09 Tải xuống
Chapter 232 27-09-2020 15:31:04 Tải xuống
Chapter 233 27-09-2020 15:30:07 Tải xuống
Chapter 234 27-09-2020 15:29:59 Tải xuống
Chapter 235 27-09-2020 15:29:53 Tải xuống
Chapter 236 27-09-2020 15:29:47 Tải xuống
Chapter 237 27-09-2020 15:29:41 Tải xuống
Chapter 238 27-09-2020 15:29:41 Tải xuống
Chapter 239 27-09-2020 15:29:35 Tải xuống
Chapter 240 27-09-2020 15:29:35 Tải xuống
Chapter 241 22-09-2020 18:09:30 Tải xuống
Chapter 242 22-09-2020 18:07:06 Tải xuống
Chapter 243 22-09-2020 17:55:53 Tải xuống
Chapter 244 22-09-2020 18:06:51 Tải xuống
Chapter 245 22-09-2020 17:55:15 Tải xuống
Chapter 246 22-09-2020 17:55:10 Tải xuống
Chapter 247 24-09-2020 10:44:27 Tải xuống
Chapter 248 28-09-2020 21:12:40 Tải xuống
Chapter 249 29-09-2020 11:19:47 Tải xuống
Chapter 250 01-10-2020 15:12:08 Tải xuống
Chapter 251 03-10-2020 17:54:22 Tải xuống
Chapter 252 02-12-2020 11:02:34 Tải xuống
Chapter 253 02-12-2020 11:02:30 Tải xuống
Chapter 254 02-12-2020 11:02:28 Tải xuống
Chapter 255 02-12-2020 11:02:26 Tải xuống
Chapter 256 02-12-2020 11:02:24 Tải xuống
Chapter 257 02-12-2020 11:02:23 Tải xuống
Chapter 258 02-12-2020 11:02:20 Tải xuống
Chapter 259 02-12-2020 11:02:17 Tải xuống
Chapter 260 02-12-2020 11:02:13 Tải xuống
Chapter 261 02-12-2020 11:02:15 Tải xuống
Chapter 262 02-12-2020 11:02:10 Tải xuống
Chapter 263 02-12-2020 11:02:08 Tải xuống
Chapter 263: Raw 31-10-2020 17:00:40 Tải xuống
Chapter 264 02-12-2020 11:02:04 Tải xuống
Chapter 265 02-12-2020 11:02:00 Tải xuống
Chapter 266 02-12-2020 11:02:04 Tải xuống
Chapter 267 02-12-2020 11:01:57 Tải xuống
Chapter 268 02-12-2020 11:01:55 Tải xuống
Chapter 269 02-12-2020 11:01:52 Tải xuống
Chapter 270 02-12-2020 11:01:50 Tải xuống
Chapter 271 02-12-2020 11:01:44 Tải xuống
Chapter 272 02-12-2020 11:01:41 Tải xuống
Chapter 273 02-12-2020 11:01:46 Tải xuống
Chapter 274 26-11-2020 16:00:30 Tải xuống
Chapter 275 02-12-2020 11:01:38 Tải xuống
Chapter 276 01-12-2020 12:08:49 Tải xuống
Chapter 277 03-12-2020 13:54:39 Tải xuống
Chapter 278 05-12-2020 15:00:38 Tải xuống
Chapter 279 08-12-2020 11:36:29 Tải xuống
Chapter 280 10-12-2020 12:18:19 Tải xuống
Chapter 281 13-12-2020 05:53:29 Tải xuống
Chapter 282 15-12-2020 17:49:11 Tải xuống
Chapter 283 19-12-2020 09:37:12 Tải xuống
Chapter 284 19-12-2020 09:37:03 Tải xuống
Chapter 285 22-12-2020 13:12:36 Tải xuống
Chapter 286 24-12-2020 10:12:31 Tải xuống
Chapter 287 26-12-2020 13:24:21 Tải xuống
Chapter 288 29-12-2020 09:48:29 Tải xuống
Chapter 289 31-12-2020 13:42:16 Tải xuống
Chapter 290 02-01-2021 19:48:57 Tải xuống
Chapter 291 05-01-2021 10:30:21 Tải xuống
Chapter 292 07-01-2021 13:18:15 Tải xuống
Chapter 293 11-01-2021 11:07:16 Tải xuống
Chapter 294 12-01-2021 11:48:13 Tải xuống
Chapter 295 14-01-2021 09:18:15 Tải xuống
Chapter 296 16-01-2021 09:42:34 Tải xuống
Chapter 297 20-01-2021 11:26:51 Tải xuống
Chapter 298 23-01-2021 11:07:44 Tải xuống
Chapter 299 23-01-2021 10:31:44 Tải xuống
Chapter 300 27-01-2021 10:54:15 Tải xuống
Chapter 301 28-01-2021 10:06:49 Tải xuống
Chapter 302 31-01-2021 21:32:20 Tải xuống
Chapter 303 02-02-2021 10:55:19 Tải xuống
Chapter 304 04-02-2021 15:24:12 Tải xuống
Chapter 305 06-02-2021 12:42:26 Tải xuống
Chapter 306 09-02-2021 17:48:16 Tải xuống
Chapter 307 16-02-2021 16:48:10 Tải xuống
Chapter 308 16-02-2021 17:42:08 Tải xuống
Chapter 309 18-02-2021 07:18:13 Tải xuống
Chapter 310 18-02-2021 17:11:14 Tải xuống
Chapter 311 25-02-2021 16:58:03 Tải xuống
Chapter 312 26-02-2021 05:12:03 Tải xuống
Chapter 313 25-02-2021 16:56:48 Tải xuống
Chapter 314 25-02-2021 16:51:20 Tải xuống
Chapter 315 25-02-2021 16:17:42 Tải xuống
Chapter 316 24-02-2021 05:16:29 Tải xuống
Chapter 317 25-02-2021 12:03:01 Tải xuống
Chapter 318 27-02-2021 11:00:16 Tải xuống
Chapter 319 02-03-2021 21:30:04 Tải xuống
Chapter 320 04-03-2021 11:42:03 Tải xuống
Chapter 321 06-03-2021 09:42:02 Tải xuống
Chapter 322 09-03-2021 14:48:05 Tải xuống
Chapter 323 11-03-2021 13:42:03 Tải xuống
Chapter 324 13-03-2021 09:36:03 Tải xuống
Chapter 325 16-03-2021 15:12:06 Tải xuống
Chapter 326 11-04-2021 01:07:14 Tải xuống
Chapter 327 20-03-2021 16:54:07 Tải xuống
Chapter 328 09-04-2021 21:11:23 Tải xuống
Chapter 329 09-04-2021 03:03:23 Tải xuống
Chapter 330 03-04-2021 06:49:27 Tải xuống
Chapter 331 02-04-2021 07:13:34 Tải xuống
Chapter 332 02-04-2021 05:19:03 Tải xuống
Chapter 333 05-04-2021 17:13:40 Tải xuống
Chapter 334 08-04-2021 21:01:53 Tải xuống
Chapter 335 08-04-2021 21:06:21 Tải xuống
Chapter 336 11-04-2021 22:19:57 Tải xuống
Chapter 337 14-04-2021 19:24:05 Tải xuống
Chapter 338 15-04-2021 18:00:56 Tải xuống
Chapter 339 17-04-2021 10:48:06 Tải xuống
Chapter 340 21-04-2021 22:30:05 Tải xuống
Chapter 341 25-04-2021 18:30:03 Tải xuống
Chapter 342 27-04-2021 11:36:04 Tải xuống
Chapter 343 12-05-2021 15:03:47 Tải xuống
Chapter 344 12-05-2021 00:02:57 Tải xuống
Chapter 345 12-05-2021 00:02:33 Tải xuống
Chapter 346 11-05-2021 23:21:21 Tải xuống
Chapter 347 11-05-2021 22:07:26 Tải xuống
Chapter 348 11-05-2021 19:08:00 Tải xuống
Chapter 349 11-05-2021 08:09:24 Tải xuống
Chapter 350 11-05-2021 18:46:17 Tải xuống
Chapter 351 14-05-2021 13:36:08 Tải xuống
Chapter 352 15-05-2021 22:12:25 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Khongduocvui - 1 năm trước
4 tuần ra 1chap, được 10pic, dẹp luôn cho thoáng
Trả Lời