Loading...

Kuroshitsuji

Tác giả: Toboso Yana
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 115: that butler, respectfully listening 03-04-2018 01:17:10 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 117: that butler, blades clashing 03-04-2018 01:18:40 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 118: that butler, remodeling 03-04-2018 01:18:46 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 119: that butler, instructing 03-04-2018 01:19:07 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 120: that butler, expressing emotion 03-04-2018 01:18:01 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 121 : that butler, listening silently 03-04-2018 01:18:09 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 122 : that butler, unshakeable 03-04-2018 01:19:17 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 123 : that butler, expectantly waiting 03-04-2018 01:19:22 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 124 : that butler, clarifying 03-04-2018 01:18:48 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 125 : that butler, hospitalizing 03-04-2018 01:18:38 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 126 : tay quản gia ấy, trở lại 03-04-2018 01:25:38 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 127 : tay quản gia ấy, tuyên dương 03-04-2018 04:35:50 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 128 : tay quản gia ấy, xem xét 03-04-2018 01:25:22 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 129 : tay quản gia ây, phức tạp 03-04-2018 01:24:17 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 130 : tay quản gia ấy, chứng thực 03-04-2018 01:21:51 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 131 : tay quản gia ấy, cựu binh 03-04-2018 01:24:07 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 132 : tay quản gia ấy, ngưỡng mộ 03-04-2018 01:21:48 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 133 : tay quản gia ây, biến mất 03-04-2018 01:22:28 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 134 : tay quản gia ấy, đau khổ 03-04-2018 01:22:48 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 135 : tay quản gia ấy, lễ vật 03-04-2018 01:22:40 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 136 : tay quản gia ấy, trả lời 03-04-2018 01:23:07 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 137 : tay quản gia ấy, giao ước 03-04-2018 01:24:17 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 138 : tay quản gia ấy, trau chuốt 18-04-2018 08:30:14 Tải xuống
Kuroshitsuji (hắc quản gia) chap 139 : tay quản gia ấy, xẻ rạch. 29-04-2018 19:24:43 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 1 03-04-2018 00:57:54 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 2 03-04-2018 00:58:26 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 3 03-04-2018 00:56:55 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 4 03-04-2018 00:59:56 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 5 03-04-2018 00:56:49 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 6 03-04-2018 00:58:59 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 7 03-04-2018 00:59:28 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 8 03-04-2018 00:59:21 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 9 03-04-2018 00:59:15 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 10 03-04-2018 00:58:40 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 11 03-04-2018 00:58:27 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 12 03-04-2018 00:58:45 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 13 03-04-2018 01:00:38 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 14 03-04-2018 01:01:35 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 15 03-04-2018 01:01:30 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 16 03-04-2018 01:01:36 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 17 03-04-2018 01:01:58 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 18 03-04-2018 01:02:09 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 19 03-04-2018 01:00:45 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 20 03-04-2018 01:01:06 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 21 03-04-2018 01:00:49 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 22 03-04-2018 01:02:32 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 23 03-04-2018 01:03:33 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 24 03-04-2018 01:03:03 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 25 03-04-2018 01:06:20 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 26 03-04-2018 01:03:26 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 27 03-04-2018 01:02:16 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 28 03-04-2018 01:07:38 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 29 03-04-2018 01:03:28 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 30 03-04-2018 01:03:33 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 31 03-04-2018 01:03:17 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 32 03-04-2018 01:02:46 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 33 03-04-2018 01:02:48 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 34 03-04-2018 01:02:23 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 35 03-04-2018 01:05:15 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 36 03-04-2018 01:04:18 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 37 03-04-2018 01:04:22 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 38 03-04-2018 01:02:36 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 39 03-04-2018 01:05:13 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 40 03-04-2018 01:05:38 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 41 03-04-2018 01:04:11 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 42 03-04-2018 01:04:06 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 43 03-04-2018 01:04:15 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 44 03-04-2018 01:04:44 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 45 03-04-2018 01:05:16 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 46 03-04-2018 01:06:35 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 47 03-04-2018 01:05:47 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 48 03-04-2018 01:06:46 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 49 03-04-2018 01:06:02 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 50 03-04-2018 01:07:28 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 51 03-04-2018 01:06:45 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 52 03-04-2018 01:07:23 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 53 03-04-2018 01:08:11 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 54 03-04-2018 01:06:35 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 55 03-04-2018 01:06:59 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 56 03-04-2018 01:08:03 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 57 03-04-2018 01:07:30 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 58 03-04-2018 01:09:03 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 59 03-04-2018 01:09:38 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 60 03-04-2018 01:08:52 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 61 03-04-2018 01:08:36 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 62 03-04-2018 01:08:25 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 63 03-04-2018 01:10:17 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 64 03-04-2018 01:08:18 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 65 03-04-2018 01:10:06 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 66 03-04-2018 01:08:54 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 67 03-04-2018 01:09:07 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 68 03-04-2018 01:08:43 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 69 03-04-2018 01:10:34 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 70 03-04-2018 01:09:47 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 71 03-04-2018 01:11:10 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 72 03-04-2018 01:09:19 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 73 03-04-2018 01:09:21 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 74 03-04-2018 01:11:23 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 75 03-04-2018 01:09:32 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 76 03-04-2018 01:09:48 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 77 03-04-2018 01:11:25 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 78 03-04-2018 01:09:47 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 79 03-04-2018 01:11:20 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 80 03-04-2018 01:12:15 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 81 03-04-2018 01:12:16 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 82 03-04-2018 01:11:57 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 83 03-04-2018 01:12:49 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 84 03-04-2018 01:11:47 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 85 03-04-2018 01:12:58 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 86 03-04-2018 01:11:50 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 87 03-04-2018 01:11:11 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 88 03-04-2018 01:13:00 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 89 03-04-2018 01:14:02 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 90 03-04-2018 01:12:41 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 91 03-04-2018 01:13:45 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 92 03-04-2018 01:14:40 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 93 03-04-2018 01:12:51 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 94 03-04-2018 01:13:39 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 95 03-04-2018 01:15:02 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 96 03-04-2018 01:13:16 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 97 03-04-2018 01:13:24 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 98 03-04-2018 01:13:27 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 99 03-04-2018 01:15:20 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 100 03-04-2018 01:14:20 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 101 03-04-2018 01:13:45 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 102 03-04-2018 01:14:38 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 103 03-04-2018 01:16:37 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 104 03-04-2018 01:14:18 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 105 03-04-2018 01:15:34 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 106 03-04-2018 01:14:25 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 107 03-04-2018 01:15:29 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 107.5: that butler, the akuma six 03-04-2018 01:15:55 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 108 03-04-2018 01:16:44 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 109 03-04-2018 01:16:10 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 110: the butler, astonished 03-04-2018 01:16:17 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 111: that butler, a thief 03-04-2018 04:30:58 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 112: that butler, soloing 03-04-2018 01:18:12 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 113: that butler, independent 03-04-2018 01:18:20 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 114: that butler, assaulting 03-04-2018 01:17:19 Tải xuống
Kuroshitsuji - hắc quản gia chap 116 03-04-2018 04:30:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh