Loading...

Black Clover

Tác giả: Tabata Yuuki
Dịch giả: Comicvn
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 147 03-04-2018 01:07:28 Tải xuống
Chapter 146 03-04-2018 01:08:19 Tải xuống
Chapter 145 03-04-2018 01:06:53 Tải xuống
Chapter 144 03-04-2018 01:06:45 Tải xuống
Chapter 143 03-04-2018 01:07:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chaper 25 03-04-2018 00:48:21 Tải xuống
Chaper 26 03-04-2018 00:48:26 Tải xuống
Chaper 27 03-04-2018 00:48:36 Tải xuống
Chaper 28 03-04-2018 00:49:25 Tải xuống
Chaper 29 03-04-2018 00:48:28 Tải xuống
Chaper 30 03-04-2018 00:48:51 Tải xuống
Chaper 31 03-04-2018 00:49:54 Tải xuống
Chaper 32 03-04-2018 00:49:02 Tải xuống
Chaper 33 03-04-2018 00:49:57 Tải xuống
Chaper 34 03-04-2018 00:49:07 Tải xuống
Chaper 35 03-04-2018 00:49:11 Tải xuống
Chaper 36 03-04-2018 00:50:13 Tải xuống
Chaper 37 03-04-2018 00:50:16 Tải xuống
Chaper 38 03-04-2018 00:49:28 Tải xuống
Chaper 39 03-04-2018 00:49:46 Tải xuống
Chaper 40 03-04-2018 00:49:52 Tải xuống
Chaper 41 03-04-2018 00:50:56 Tải xuống
Chaper 42 03-04-2018 00:50:01 Tải xuống
Chaper 43 03-04-2018 00:51:11 Tải xuống
Chaper 44 03-04-2018 00:50:07 Tải xuống
Chaper 45 03-04-2018 00:50:26 Tải xuống
Chaper 46 03-04-2018 00:52:11 Tải xuống
Chaper 47 03-04-2018 00:50:37 Tải xuống
Chaper 48 03-04-2018 00:50:52 Tải xuống
Chaper 49 03-04-2018 00:50:48 Tải xuống
Chaper 50 03-04-2018 00:50:55 Tải xuống
Chaper 51 03-04-2018 00:51:23 Tải xuống
Chaper 52 03-04-2018 00:51:04 Tải xuống
Chaper 53 03-04-2018 00:52:08 Tải xuống
Chaper 54 03-04-2018 00:51:02 Tải xuống
Chaper 55 03-04-2018 00:52:02 Tải xuống
Chaper 56 03-04-2018 00:51:35 Tải xuống
Chaper 57 03-04-2018 00:52:43 Tải xuống
Chaper 58 03-04-2018 00:51:44 Tải xuống
Chaper 59 03-04-2018 00:51:44 Tải xuống
Chaper 60 03-04-2018 00:51:46 Tải xuống
Chaper 61 03-04-2018 00:51:55 Tải xuống
Chaper 62 03-04-2018 00:52:35 Tải xuống
Chaper 63 03-04-2018 00:52:04 Tải xuống
Chaper 64 03-04-2018 00:53:06 Tải xuống
Chaper 65 03-04-2018 00:53:11 Tải xuống
Chaper 66 03-04-2018 00:52:04 Tải xuống
Chaper 67 03-04-2018 00:53:07 Tải xuống
Chaper 68 03-04-2018 00:52:24 Tải xuống
Chaper 69 03-04-2018 00:52:40 Tải xuống
Chaper 70 03-04-2018 00:52:47 Tải xuống
Chaper 71 03-04-2018 00:52:52 Tải xuống
Chaper 72 03-04-2018 00:52:44 Tải xuống
Chaper 73 03-04-2018 00:53:42 Tải xuống
Chaper 74 03-04-2018 00:52:55 Tải xuống
Chaper 75 03-04-2018 00:53:47 Tải xuống
Chaper 76 03-04-2018 00:53:07 Tải xuống
Chaper 77 03-04-2018 00:53:27 Tải xuống
Chaper 78 03-04-2018 00:53:49 Tải xuống
Chaper 79 03-04-2018 00:53:39 Tải xuống
Chaper 80 03-04-2018 00:53:55 Tải xuống
Chaper 81 03-04-2018 00:54:37 Tải xuống
Chaper 82 03-04-2018 00:54:56 Tải xuống
Chaper 83 03-04-2018 00:54:03 Tải xuống
Chaper 84 03-04-2018 00:55:14 Tải xuống
Chaper 85 03-04-2018 00:55:22 Tải xuống
Chapter 1 03-04-2018 00:49:14 Tải xuống
Chapter 2 03-04-2018 00:46:04 Tải xuống
Chapter 3 03-04-2018 00:47:19 Tải xuống
Chapter 4 03-04-2018 00:46:06 Tải xuống
Chapter 5 03-04-2018 00:47:19 Tải xuống
Chapter 6 03-04-2018 00:46:15 Tải xuống
Chapter 7 03-04-2018 00:47:05 Tải xuống
Chapter 8 03-04-2018 00:47:03 Tải xuống
Chapter 9 03-04-2018 00:46:56 Tải xuống
Chapter 10 03-04-2018 00:47:47 Tải xuống
Chapter 11 03-04-2018 00:47:01 Tải xuống
Chapter 12 03-04-2018 00:47:58 Tải xuống
Chapter 13 03-04-2018 00:47:07 Tải xuống
Chapter 14 03-04-2018 00:48:05 Tải xuống
Chapter 15 03-04-2018 00:47:40 Tải xuống
Chapter 16 03-04-2018 00:47:41 Tải xuống
Chapter 17 03-04-2018 00:47:43 Tải xuống
Chapter 18 03-04-2018 00:47:47 Tải xuống
Chapter 19 03-04-2018 00:48:39 Tải xuống
Chapter 20 03-04-2018 00:47:54 Tải xuống
Chapter 21 03-04-2018 00:48:47 Tải xuống
Chapter 22 03-04-2018 00:48:55 Tải xuống
Chapter 23 03-04-2018 00:48:07 Tải xuống
Chapter 24 03-04-2018 00:49:09 Tải xuống
Chapter 49.2 03-04-2018 01:08:00 Tải xuống
Chapter 86 03-04-2018 00:54:41 Tải xuống
Chapter 87 03-04-2018 00:54:41 Tải xuống
Chapter 88 03-04-2018 00:54:49 Tải xuống
Chapter 90 03-04-2018 00:55:43 Tải xuống
Chapter 91 03-04-2018 00:54:49 Tải xuống
Chapter 92 03-04-2018 00:55:00 Tải xuống
Chapter 93 03-04-2018 00:55:49 Tải xuống
Chapter 94 03-04-2018 00:56:28 Tải xuống
Chapter 95 03-04-2018 00:55:55 Tải xuống
Chapter 96 03-04-2018 00:57:05 Tải xuống
Chapter 97 03-04-2018 00:56:48 Tải xuống
Chapter 98 03-04-2018 00:56:48 Tải xuống
Chapter 99 03-04-2018 00:56:59 Tải xuống
Chapter 100 03-04-2018 00:57:00 Tải xuống
Chapter 101 03-04-2018 00:57:28 Tải xuống
Chapter 102 03-04-2018 00:57:42 Tải xuống
Chapter 103 03-04-2018 00:57:49 Tải xuống
Chapter 104 03-04-2018 00:58:09 Tải xuống
Chapter 105 03-04-2018 00:58:39 Tải xuống
Chapter 106 03-04-2018 00:58:41 Tải xuống
Chapter 107 03-04-2018 00:58:52 Tải xuống
Chapter 108 03-04-2018 00:58:54 Tải xuống
Chapter 109 03-04-2018 00:59:46 Tải xuống
Chapter 110 03-04-2018 00:59:17 Tải xuống
Chapter 111 03-04-2018 00:59:47 Tải xuống
Chapter 112 03-04-2018 01:00:57 Tải xuống
Chapter 113 03-04-2018 00:59:58 Tải xuống
Chapter 114 03-04-2018 01:01:16 Tải xuống
Chapter 115 03-04-2018 01:00:40 Tải xuống
Chapter 116 03-04-2018 01:00:49 Tải xuống
Chapter 117 03-04-2018 01:00:55 Tải xuống
Chapter 118 03-04-2018 01:01:23 Tải xuống
Chapter 119 03-04-2018 01:01:25 Tải xuống
Chapter 120 03-04-2018 01:02:54 Tải xuống
Chapter 121 03-04-2018 01:01:45 Tải xuống
Chapter 122 03-04-2018 01:03:03 Tải xuống
Chapter 123 03-04-2018 01:03:28 Tải xuống
Chapter 124 03-04-2018 01:02:52 Tải xuống
Chapter 125 03-04-2018 01:02:39 Tải xuống
Chapter 126 03-04-2018 01:03:49 Tải xuống
Chapter 127 03-04-2018 01:03:21 Tải xuống
Chapter 128 03-04-2018 01:04:09 Tải xuống
Chapter 129 03-04-2018 01:03:44 Tải xuống
Chapter 130 03-04-2018 01:04:20 Tải xuống
Chapter 131 03-04-2018 01:04:02 Tải xuống
Chapter 132 03-04-2018 01:04:41 Tải xuống
Chapter 133 03-04-2018 01:05:27 Tải xuống
Chapter 134 03-04-2018 01:04:53 Tải xuống
Chapter 135 03-04-2018 01:05:01 Tải xuống
Chapter 136 03-04-2018 01:05:44 Tải xuống
Chapter 137 03-04-2018 01:05:24 Tải xuống
Chapter 138 03-04-2018 01:05:44 Tải xuống
Chapter 139 03-04-2018 01:07:07 Tải xuống
Chapter 140 03-04-2018 01:05:49 Tải xuống
Chapter 141 03-04-2018 01:07:00 Tải xuống
Chapter 142 03-04-2018 01:06:41 Tải xuống
Chapter 143 03-04-2018 01:07:05 Tải xuống
Chapter 144 03-04-2018 01:06:45 Tải xuống
Chapter 145 03-04-2018 01:06:53 Tải xuống
Chapter 146 03-04-2018 01:08:19 Tải xuống
Chapter 147 03-04-2018 01:07:28 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh