Loading...

Tiên Đế Qui Lai

Tác giả: Chưởng Duyệt
Thể loại: Manhua , Mystery , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta".
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 129 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 128 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 127 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 126 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 125 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 2 07-05-2019 18:03:35 Tải xuống
Chapter 3 10-05-2019 23:00:54 Tải xuống
Chapter 4 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 5 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 6 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 7 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 8 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 9 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 10 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 11 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 12 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 13 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 14 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 15 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 16 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 17 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 18 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 19 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 20 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 21 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 22 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 23 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 24 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 25 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 26 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 27 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 28 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 29 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 30 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 31 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 32 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 33 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 34 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 35 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 36 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 37 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 38 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 39 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 40 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 41 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 42 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 43 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 44 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 45 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 46 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 47 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 48 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 49 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 50 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 51 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 52 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 53 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 54 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 55 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 56 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 57 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 58 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 59 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 60 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 61 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 62 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 63 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 64 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 65 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 66 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 67 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 68 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 69 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 70 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 71 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 72 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 73 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 74 16-09-2020 10:18:04 Tải xuống
Chapter 75 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 76 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 77 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 77: (Fix Thiếu 10 Trang) 30-07-2020 11:06:46 Tải xuống
Chapter 78 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 79 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 80 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 81 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 82 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 83 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 84 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 85 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 86 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 87 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 88 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 89 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 90 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 91 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 92 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 93 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 94 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 95 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 96 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 97 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 98 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 99 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 100 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 101 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 102 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 103 16-09-2020 10:29:01 Tải xuống
Chapter 104 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 105 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 106 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 107 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 108 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 109 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 110 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 111 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 112 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 113 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 114 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 115 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 116 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 117 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 118 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 119 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 120 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 121 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 122 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 123 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 124 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 125 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 126 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 127 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 128 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống
Chapter 129 16-09-2020 10:18:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh