Tối Cường Thăng Cấp

Tác giả: Thủ Duyệt
Thể loại: Comedy , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 27-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 309 27-03-2022 12:10:05 Tải xuống
Chapter 308 24-03-2022 02:10:13 Tải xuống
Chapter 307 20-03-2022 05:00:15 Tải xuống
Chapter 306 17-03-2022 05:00:13 Tải xuống
Chapter 305 15-03-2022 03:00:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-11-2022 05:12:16 Tải xuống
Chapter 2 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 3 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 4 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 5 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 6 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 7 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 8 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 9 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 10 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 11 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 12 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 13 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 14 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 15 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 16 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 17 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 18 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 19 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 20 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 21 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 22 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 23 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 24 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 25 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 26 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 27 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 28 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 29 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 30 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 31 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 32 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 33 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 34 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 35 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 36 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 37 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 38 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 39 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 40 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 41 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 42 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 43 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 44 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 45 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 46 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 47 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 48 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 49 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 50 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 51 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 52 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 53 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 54 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 55 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 56 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 57 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 58 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 59 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 60 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 61 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 62 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 63 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 64 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 65 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 66 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 67 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 68 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 69 10-03-2022 03:30:11 Tải xuống
Chapter 70 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 71 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 72 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 73 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 74 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 75 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 76 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 77 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 78 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 79 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 80 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 81 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 82 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 83 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 84 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 85 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 86 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 87 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 88 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 89 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 90 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 91 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 92 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 93 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 94 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 95 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 96 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 97 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 98 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 99 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 100 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 101 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 102 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 103 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 104 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 105 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 106 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 107 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 108 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 109 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 110 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 111 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 112 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 113 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 114 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 115 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 116 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 117 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 118 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 119 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 120 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 121 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 122 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 123 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 124 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 125 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 126 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 127 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 128 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 129 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 130 10-03-2022 03:30:12 Tải xuống
Chapter 131 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 132 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 133 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 134 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 135 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 136 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 137 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 138 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 139 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 140 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 141 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 142 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 143 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 144 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 145 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 146 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 147 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 148 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 149 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 150 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 151 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 152 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 153 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 154 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 155 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 156 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 157 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 158 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 159 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 160 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 161 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 162 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 163 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 164 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 165 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 166 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 167 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 168 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 169 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 170 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 171 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 172 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 173 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 174 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 175 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 176 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 177 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 178 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 179 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 180 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 181 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 182 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 183 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 184 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 185 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 186 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 187 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 188 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 189 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 190 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 191 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 192 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 193 10-03-2022 03:30:13 Tải xuống
Chapter 194 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 195 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 196 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 197 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 198 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 199 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 200 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 201 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 202 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 203 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 204 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 205 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 206 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 207 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 208 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 209 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 210 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 211 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 212 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 213 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 214 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 215 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 216 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 217 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 218 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 219 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 220 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 221 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 222 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 223 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 224 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 225 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 226 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 227 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 228 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 229 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 230 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 231 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 232 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 233 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 234 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 235 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 236 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 237 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 238 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 239 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 240 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 241 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 242 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 243 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 243: Raw 12-08-2021 15:46:12 Tải xuống
Chapter 244 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 245 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 246 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 247 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 248 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 249 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 249: Raw 02-09-2021 08:30:02 Tải xuống
Chapter 250 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 251 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 252 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 253 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 254 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 255 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 256 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 257 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 258 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 259 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 260 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 261 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 262 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 263 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 264 10-03-2022 03:30:14 Tải xuống
Chapter 265 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 266 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 267 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 268 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 269 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 270 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 271 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 272 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 273 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 274 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 275 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 276 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 277 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 278 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 279 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 280 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 281 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 282 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 283 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 284 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 284: Sai 23-04-2021 13:30:07 Tải xuống
Chapter 285 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 286 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 287 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 288 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 289 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 290 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 291 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 292 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 293 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 294 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 295 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 296 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 297 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 298 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 299 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 300 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 301 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 302 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 303 10-03-2022 03:30:15 Tải xuống
Chapter 304 15-03-2022 03:00:19 Tải xuống
Chapter 304: Raw 10-03-2022 09:30:17 Tải xuống
Chapter 305 15-03-2022 03:00:19 Tải xuống
Chapter 306 17-03-2022 05:00:13 Tải xuống
Chapter 307 20-03-2022 05:00:15 Tải xuống
Chapter 308 24-03-2022 02:10:13 Tải xuống
Chapter 309 27-03-2022 12:10:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh