Wonted

Tác giả: Lucks
Thể loại: Action , Anime , Comedy , School Life , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 18-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Có ba loại khác nhau của những người trong thế giới này: Những người được sinh ra bình thường, Những người được sinh ra bình thường nhưng có thể thay đổi, và những người được sinh ra vớiquyền hạn đặc biệt ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 137 09-12-2018 05:50:44 Tải xuống
Chapter 136 09-12-2018 05:50:41 Tải xuống
Chapter 135 09-12-2018 05:50:35 Tải xuống
Chapter 134 08-12-2018 20:15:35 Tải xuống
Chapter 133 08-12-2018 20:15:32 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 09:11:43 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 09:11:45 Tải xuống
Chapter 1.2 12-01-2019 05:32:05 Tải xuống
Chapter 1.3 12-01-2019 05:32:08 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 09:11:48 Tải xuống
Chapter 2.1 12-01-2019 05:32:12 Tải xuống
Chapter 2.2 12-01-2019 05:32:14 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 09:11:50 Tải xuống
Chapter 3.1 12-01-2019 05:32:18 Tải xuống
Chapter 3.2 12-01-2019 05:32:20 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 09:11:51 Tải xuống
Chapter 4.1 12-01-2019 05:32:23 Tải xuống
Chapter 4.2 12-01-2019 05:32:27 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 09:11:53 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 09:11:55 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 09:11:57 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 09:11:59 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 09:12:02 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 09:12:05 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 09:12:07 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 09:12:09 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 09:12:10 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 09:12:12 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 09:12:14 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 09:12:17 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 09:12:19 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 09:12:20 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 09:12:23 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 09:12:24 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 09:12:27 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 09:12:28 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 09:12:31 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 09:12:33 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 09:12:35 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 09:12:37 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 09:12:38 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 09:12:41 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 09:12:43 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 09:12:45 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 09:12:47 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 09:12:48 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 09:12:51 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 09:12:52 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 09:12:55 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 09:12:56 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 09:12:59 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 09:13:02 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 09:13:05 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 09:13:08 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 09:13:10 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 09:13:12 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 09:13:14 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 09:13:16 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 09:13:17 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 09:13:19 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 09:13:21 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 09:13:24 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 09:13:26 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 09:13:27 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 09:13:30 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 09:13:31 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 09:13:34 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 09:13:36 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 09:13:37 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 09:13:40 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 09:13:42 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 09:13:44 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 09:13:45 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 09:13:47 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 09:13:49 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 09:13:52 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 09:13:54 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 09:13:56 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 09:13:58 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 09:14:00 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 09:14:04 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 09:14:06 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 09:14:08 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 09:14:10 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 09:14:13 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 09:14:14 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 09:14:16 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 09:14:18 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 09:14:22 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 09:14:25 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 09:14:26 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 09:14:28 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 09:14:30 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 09:14:34 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 09:14:35 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 09:14:39 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 09:14:40 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 09:14:42 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 09:14:46 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 09:14:48 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 09:14:50 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 09:14:52 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 09:14:54 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 09:14:56 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 09:14:58 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 09:15:00 Tải xuống
Chapter 93 18-10-2019 04:12:47 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 09:15:03 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 09:15:05 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 09:15:07 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 09:15:09 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 09:15:11 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 09:15:13 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 09:15:15 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 09:15:17 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 09:15:19 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 09:15:21 Tải xuống
Chapter 104 29-11-2018 09:15:23 Tải xuống
Chapter 105 29-11-2018 09:15:25 Tải xuống
Chapter 106 29-11-2018 09:15:27 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 09:15:29 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 09:15:31 Tải xuống
Chapter 109 29-11-2018 09:15:33 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 09:15:36 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 09:15:38 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 09:15:39 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 09:15:41 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 09:15:44 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 09:15:45 Tải xuống
Chapter 116 29-11-2018 09:15:47 Tải xuống
Chapter 117 29-11-2018 09:15:49 Tải xuống
Chapter 118 29-11-2018 09:15:51 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 09:15:53 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 09:15:56 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 09:15:57 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 09:15:59 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 09:16:03 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 09:16:05 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 09:16:07 Tải xuống
Chapter 126 29-11-2018 09:16:09 Tải xuống
Chapter 127 29-11-2018 09:16:11 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2018 09:16:13 Tải xuống
Chapter 129 29-11-2018 09:16:15 Tải xuống
Chapter 130 08-12-2018 06:26:36 Tải xuống
Chapter 131 08-12-2018 20:14:44 Tải xuống
Chapter 132 08-12-2018 20:14:47 Tải xuống
Chapter 133 08-12-2018 20:15:32 Tải xuống
Chapter 134 08-12-2018 20:15:35 Tải xuống
Chapter 135 09-12-2018 05:50:35 Tải xuống
Chapter 136 09-12-2018 05:50:41 Tải xuống
Chapter 137 09-12-2018 05:50:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh