Loading...

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-08-2019
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 204 24-08-2019 18:10:45 Tải xuống
Chapter 200 24-08-2019 18:10:43 Tải xuống
Chapter 198 24-08-2019 18:10:40 Tải xuống
Chapter 197 24-08-2019 18:10:37 Tải xuống
Chapter 196 24-08-2019 18:10:34 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-06-2019 21:27:38 Tải xuống
Chapter 1: video 26-12-2018 04:39:33 Tải xuống
Chapter 2 01-02-2019 05:12:35 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 18:30:12 Tải xuống
Chapter 3: video 25-12-2018 04:12:33 Tải xuống
Chapter 4 03-02-2019 08:54:11 Tải xuống
Chapter 5 05-02-2019 06:42:05 Tải xuống
Chapter 6 06-02-2019 10:41:29 Tải xuống
Chapter 7 08-02-2019 08:21:06 Tải xuống
Chapter 8 08-02-2019 08:21:12 Tải xuống
Chapter 9 12-02-2019 06:05:14 Tải xuống
Chapter 10 16-02-2019 08:03:59 Tải xuống
Chapter 11 15-03-2019 08:59:43 Tải xuống
Chapter 12 16-02-2019 05:04:32 Tải xuống
Chapter 13 16-02-2019 09:04:21 Tải xuống
Chapter 14 24-02-2019 15:01:51 Tải xuống
Chapter 15 20-07-2019 20:56:18 Tải xuống
Chapter 16 14-03-2019 15:48:28 Tải xuống
Chapter 17 24-02-2019 12:02:53 Tải xuống
Chapter 18 01-03-2019 19:06:50 Tải xuống
Chapter 19 01-03-2019 11:02:38 Tải xuống
Chapter 20 18-03-2019 18:56:51 Tải xuống
Chapter 21 18-03-2019 18:57:07 Tải xuống
Chapter 22 18-03-2019 15:08:27 Tải xuống
Chapter 23 18-03-2019 18:57:07 Tải xuống
Chapter 24 18-03-2019 18:56:59 Tải xuống
Chapter 25 05-05-2019 18:24:44 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2019 18:56:32 Tải xuống
Chapter 27 18-03-2019 18:56:35 Tải xuống
Chapter 28 18-03-2019 18:56:39 Tải xuống
Chapter 29 08-04-2019 23:15:55 Tải xuống
Chapter 30 08-04-2019 23:15:58 Tải xuống
Chapter 31 08-04-2019 23:16:01 Tải xuống
Chapter 32 08-04-2019 23:16:04 Tải xuống
Chapter 33 08-04-2019 23:16:07 Tải xuống
Chapter 34 08-04-2019 23:15:51 Tải xuống
Chapter 35 08-04-2019 23:16:09 Tải xuống
Chapter 36 08-04-2019 23:16:13 Tải xuống
Chapter 37 30-08-2019 20:17:27 Tải xuống
Chapter 38 08-04-2019 23:18:25 Tải xuống
Chapter 39 29-05-2019 22:04:44 Tải xuống
Chapter 40 08-04-2019 23:15:48 Tải xuống
Chapter 41 05-05-2019 18:24:47 Tải xuống
Chapter 42 05-05-2019 18:24:51 Tải xuống
Chapter 43 05-05-2019 18:24:54 Tải xuống
Chapter 44 05-05-2019 18:24:58 Tải xuống
Chapter 45 15-07-2019 01:18:23 Tải xuống
Chapter 46 05-05-2019 18:25:04 Tải xuống
Chapter 47 05-05-2019 18:25:07 Tải xuống
Chapter 48 05-05-2019 18:25:10 Tải xuống
Chapter 49 05-05-2019 18:25:12 Tải xuống
Chapter 50 05-05-2019 18:25:14 Tải xuống
Chapter 51 05-05-2019 18:25:19 Tải xuống
Chapter 52 29-06-2019 02:29:27 Tải xuống
Chapter 53 20-07-2019 20:56:36 Tải xuống
Chapter 54 05-05-2019 18:25:27 Tải xuống
Chapter 55 05-05-2019 18:25:31 Tải xuống
Chapter 56 05-05-2019 18:25:32 Tải xuống
Chapter 57 20-08-2019 00:33:16 Tải xuống
Chapter 58 05-05-2019 18:25:37 Tải xuống
Chapter 59 05-05-2019 18:25:40 Tải xuống
Chapter 60 05-05-2019 18:25:43 Tải xuống
Chapter 61 05-05-2019 18:25:46 Tải xuống
Chapter 62 05-05-2019 18:25:49 Tải xuống
Chapter 63 05-05-2019 18:25:51 Tải xuống
Chapter 64 05-05-2019 18:25:55 Tải xuống
Chapter 65 05-05-2019 18:25:58 Tải xuống
Chapter 66 05-05-2019 18:26:01 Tải xuống
Chapter 67 05-05-2019 18:26:04 Tải xuống
Chapter 68 10-05-2019 10:02:33 Tải xuống
Chapter 69 10-05-2019 09:02:59 Tải xuống
Chapter 70 11-05-2019 22:30:35 Tải xuống
Chapter 71 29-05-2019 22:06:33 Tải xuống
Chapter 72 29-05-2019 22:06:36 Tải xuống
Chapter 73 29-05-2019 22:06:39 Tải xuống
Chapter 74 26-06-2019 16:02:34 Tải xuống
Chapter 75 29-05-2019 22:06:45 Tải xuống
Chapter 76 29-05-2019 22:04:42 Tải xuống
Chapter 77 29-05-2019 22:06:47 Tải xuống
Chapter 78 29-05-2019 22:06:51 Tải xuống
Chapter 79 29-05-2019 22:06:54 Tải xuống
Chapter 80 29-05-2019 22:06:57 Tải xuống
Chapter 81 29-05-2019 22:07:00 Tải xuống
Chapter 82 29-05-2019 22:07:03 Tải xuống
Chapter 83 29-05-2019 22:07:05 Tải xuống
Chapter 84 29-05-2019 22:07:09 Tải xuống
Chapter 86 29-05-2019 22:07:12 Tải xuống
Chapter 87 29-05-2019 11:54:14 Tải xuống
Chapter 88 30-05-2019 14:43:20 Tải xuống
Chapter 89 01-06-2019 11:18:15 Tải xuống
Chapter 90 02-06-2019 12:16:14 Tải xuống
Chapter 91 03-06-2019 11:42:16 Tải xuống
Chapter 92 04-06-2019 11:06:16 Tải xuống
Chapter 93 05-06-2019 12:30:18 Tải xuống
Chapter 94 06-06-2019 11:06:08 Tải xuống
Chapter 95 07-06-2019 12:06:15 Tải xuống
Chapter 96 08-06-2019 11:12:14 Tải xuống
Chapter 97 09-06-2019 11:24:12 Tải xuống
Chapter 98 10-06-2019 12:00:10 Tải xuống
Chapter 99 11-06-2019 11:42:37 Tải xuống
Chapter 100 13-06-2019 01:34:39 Tải xuống
Chapter 101 16-06-2019 16:50:37 Tải xuống
Chapter 102 15-06-2019 09:02:05 Tải xuống
Chapter 103 16-06-2019 16:54:11 Tải xuống
Chapter 104 16-06-2019 12:00:15 Tải xuống
Chapter 105 17-06-2019 11:24:07 Tải xuống
Chapter 106 18-06-2019 11:48:19 Tải xuống
Chapter 107 19-06-2019 11:06:09 Tải xuống
Chapter 108 20-06-2019 11:12:16 Tải xuống
Chapter 109 21-06-2019 11:24:08 Tải xuống
Chapter 110 22-06-2019 11:30:16 Tải xuống
Chapter 111 23-06-2019 11:06:15 Tải xuống
Chapter 112 24-06-2019 11:06:10 Tải xuống
Chapter 113 25-06-2019 11:06:24 Tải xuống
Chapter 114 26-06-2019 22:45:35 Tải xuống
Chapter 115 27-06-2019 11:06:40 Tải xuống
Chapter 116 28-06-2019 11:06:21 Tải xuống
Chapter 117 29-06-2019 11:07:35 Tải xuống
Chapter 118 30-06-2019 11:06:30 Tải xuống
Chapter 119 01-07-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 120 06-07-2019 12:12:13 Tải xuống
Chapter 121 03-07-2019 12:01:25 Tải xuống
Chapter 122 04-07-2019 12:18:18 Tải xuống
Chapter 123 05-07-2019 12:00:51 Tải xuống
Chapter 124 06-07-2019 11:12:08 Tải xuống
Chapter 125 07-07-2019 11:12:19 Tải xuống
Chapter 126 08-07-2019 11:30:16 Tải xuống
Chapter 127 09-07-2019 15:24:28 Tải xuống
Chapter 128 04-08-2019 22:44:43 Tải xuống
Chapter 129 11-07-2019 11:18:08 Tải xuống
Chapter 130 12-07-2019 11:00:27 Tải xuống
Chapter 131 13-07-2019 13:00:33 Tải xuống
Chapter 132 14-07-2019 11:12:32 Tải xuống
Chapter 133 15-07-2019 11:30:15 Tải xuống
Chapter 134 16-07-2019 11:12:23 Tải xuống
Chapter 135 19-07-2019 11:11:07 Tải xuống
Chapter 136 19-07-2019 11:11:09 Tải xuống
Chapter 137 19-07-2019 11:11:12 Tải xuống
Chapter 138 21-07-2019 12:30:26 Tải xuống
Chapter 139 21-07-2019 12:30:29 Tải xuống
Chapter 140 25-07-2019 01:03:50 Tải xuống
Chapter 141 30-07-2019 10:02:21 Tải xuống
Chapter 142 25-07-2019 03:11:23 Tải xuống
Chapter 143 28-07-2019 07:14:08 Tải xuống
Chapter 144 30-07-2019 08:05:04 Tải xuống
Chapter 145 30-07-2019 02:07:00 Tải xuống
Chapter 146 30-07-2019 05:01:53 Tải xuống
Chapter 147 30-07-2019 02:09:51 Tải xuống
Chapter 148 30-07-2019 11:06:22 Tải xuống
Chapter 149 01-08-2019 11:06:20 Tải xuống
Chapter 150 02-08-2019 11:30:19 Tải xuống
Chapter 151 03-08-2019 14:18:38 Tải xuống
Chapter 152 04-08-2019 11:12:12 Tải xuống
Chapter 153 05-08-2019 11:12:28 Tải xuống
Chapter 154 06-08-2019 11:12:34 Tải xuống
Chapter 156 24-08-2019 18:08:36 Tải xuống
Chapter 157 24-08-2019 18:08:39 Tải xuống
Chapter 158 24-08-2019 18:08:41 Tải xuống
Chapter 159 24-08-2019 18:08:45 Tải xuống
Chapter 160 24-08-2019 18:08:48 Tải xuống
Chapter 161 24-08-2019 18:08:52 Tải xuống
Chapter 162 24-08-2019 18:08:53 Tải xuống
Chapter 163 24-08-2019 18:08:56 Tải xuống
Chapter 164 24-08-2019 18:09:00 Tải xuống
Chapter 165 24-08-2019 18:09:03 Tải xuống
Chapter 166 24-08-2019 18:09:06 Tải xuống
Chapter 167 24-08-2019 18:09:10 Tải xuống
Chapter 168 24-08-2019 18:09:12 Tải xuống
Chapter 169 24-08-2019 18:09:16 Tải xuống
Chapter 170 24-08-2019 18:09:20 Tải xuống
Chapter 171 24-08-2019 18:09:21 Tải xuống
Chapter 172 24-08-2019 18:09:25 Tải xuống
Chapter 173 24-08-2019 18:09:28 Tải xuống
Chapter 174 24-08-2019 18:09:30 Tải xuống
Chapter 175 24-08-2019 18:09:34 Tải xuống
Chapter 176 24-08-2019 18:09:37 Tải xuống
Chapter 177 24-08-2019 18:09:40 Tải xuống
Chapter 178 24-08-2019 18:09:42 Tải xuống
Chapter 179 24-08-2019 18:09:45 Tải xuống
Chapter 180 24-08-2019 18:09:48 Tải xuống
Chapter 181 24-08-2019 18:09:51 Tải xuống
Chapter 182 24-08-2019 18:09:55 Tải xuống
Chapter 183 24-08-2019 18:09:58 Tải xuống
Chapter 184 24-08-2019 18:10:00 Tải xuống
Chapter 185 24-08-2019 18:10:04 Tải xuống
Chapter 186 24-08-2019 18:10:07 Tải xuống
Chapter 187 24-08-2019 18:10:09 Tải xuống
Chapter 188 24-08-2019 18:10:13 Tải xuống
Chapter 189 24-08-2019 18:10:16 Tải xuống
Chapter 190 24-08-2019 18:10:18 Tải xuống
Chapter 191 24-08-2019 18:10:21 Tải xuống
Chapter 193 24-08-2019 18:10:23 Tải xuống
Chapter 194 24-08-2019 18:10:28 Tải xuống
Chapter 195 24-08-2019 18:10:31 Tải xuống
Chapter 196 24-08-2019 18:10:34 Tải xuống
Chapter 197 24-08-2019 18:10:37 Tải xuống
Chapter 198 24-08-2019 18:10:40 Tải xuống
Chapter 200 24-08-2019 18:10:43 Tải xuống
Chapter 204 24-08-2019 18:10:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh