Eleceed

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , School Life ,
Lần cập nhật cuối: 25-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kaiden - Một người dùng có khả năng bí ẩn ẩn giấu bên trong cơ thể của một con mèo đường phố. Anh ta sau đó được Jiwoo nhặt lên sau khi bị thương sau một trận chiến với người dùng khả năng khác. Anh ta có một tính cách bướng bỉnh và hách dịch. Jiwoo - một cậu học sinh trung học năng động và hay nói chuyện, yêu mèo. Anh ấy rất tốt bụng và dường như cũng có một khả năng đặc biệt.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 169 25-11-2021 21:30:05 Tải xuống
Chapter 168 18-11-2021 11:30:11 Tải xuống
Chapter 167 12-11-2021 16:30:19 Tải xuống
Chapter 166 12-11-2021 16:30:19 Tải xuống
Chapter 165 12-11-2021 15:20:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-09-2021 10:10:16 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2021 10:10:16 Tải xuống
Chapter 3 10-09-2021 10:10:16 Tải xuống
Chapter 4 10-09-2021 10:10:16 Tải xuống
Chapter 5 10-09-2021 10:10:16 Tải xuống
Chapter 6 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 7 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 8 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 9 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 10 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 11 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 12 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 13 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 14 30-09-2021 23:20:03 Tải xuống
Chapter 15 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 16 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 17 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 18 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 18: Raw 10-11-2020 06:54:44 Tải xuống
Chapter 19 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 20 10-09-2021 10:10:17 Tải xuống
Chapter 21 12-11-2021 15:20:07 Tải xuống
Chapter 22 30-09-2021 23:20:03 Tải xuống
Chapter 23 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 24 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 26 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 27 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 28 12-11-2021 15:20:07 Tải xuống
Chapter 28: Video 28-12-2020 06:15:18 Tải xuống
Chapter 29 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 29: Video 28-12-2020 06:15:03 Tải xuống
Chapter 30 30-09-2021 23:20:03 Tải xuống
Chapter 31 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 32 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 33 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 34 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 35 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 36 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 37 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 38 30-09-2021 23:20:03 Tải xuống
Chapter 39 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 40 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 41 18-11-2021 11:30:10 Tải xuống
Chapter 42 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 43 20-10-2021 14:30:04 Tải xuống
Chapter 44 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 45 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 46 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 47 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 48 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 49 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 50 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 51 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 52 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 53 10-09-2021 10:10:18 Tải xuống
Chapter 54 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 55 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 56 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 57 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 58 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 59 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 60 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 61 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 62 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 63 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 64 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 65 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 66 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 67 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 68 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 69 18-11-2021 11:30:10 Tải xuống
Chapter 70 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 71 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 72 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 73 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 74 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 75 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 76 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 77 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 78 10-09-2021 10:10:19 Tải xuống
Chapter 79 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 80 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 81 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 82 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 83 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 84 10-09-2021 10:10:32 Tải xuống
Chapter 85 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 86 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 87 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 88 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 89 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 90 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 91 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 92 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 93 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 94 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 95 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 96 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 97 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 98 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 99 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 100 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 101 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 102 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 103 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 104 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 105 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 106 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 107 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 108 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 109 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 110 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 111 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 112 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 113 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 114 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 115 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 116 10-09-2021 10:10:20 Tải xuống
Chapter 117 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 118 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 119 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 120 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 121 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 122 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 123 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 124 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 125 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 126 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 127 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 128 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 129 18-11-2021 11:30:11 Tải xuống
Chapter 130 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 131 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 132 10-09-2021 10:10:21 Tải xuống
Chapter 133 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 134 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 135 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 136 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 137 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 138 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 139 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 140 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 141 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 142 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 143 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 144 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 145 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 146 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 147 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 148 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 149 10-09-2021 10:10:22 Tải xuống
Chapter 150 10-09-2021 10:10:23 Tải xuống
Chapter 151 10-09-2021 10:10:23 Tải xuống
Chapter 152 10-09-2021 10:10:23 Tải xuống
Chapter 153 10-09-2021 10:10:23 Tải xuống
Chapter 154 10-09-2021 10:10:23 Tải xuống
Chapter 155 10-09-2021 10:25:23 Tải xuống
Chapter 156 30-09-2021 23:20:03 Tải xuống
Chapter 157 01-10-2021 04:30:12 Tải xuống
Chapter 158 01-10-2021 04:30:12 Tải xuống
Chapter 159 01-10-2021 10:02:35 Tải xuống
Chapter 160 12-11-2021 15:20:07 Tải xuống
Chapter 161 14-10-2021 21:10:07 Tải xuống
Chapter 162 14-10-2021 21:10:07 Tải xuống
Chapter 163 20-10-2021 14:50:06 Tải xuống
Chapter 164 12-11-2021 15:20:07 Tải xuống
Chapter 165 12-11-2021 15:20:07 Tải xuống
Chapter 166 12-11-2021 16:30:19 Tải xuống
Chapter 167 12-11-2021 16:30:19 Tải xuống
Chapter 168 18-11-2021 11:30:11 Tải xuống
Chapter 169 25-11-2021 21:30:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh