Tru Tiên - Celestial Destroyer

Tác giả: Wong Ben
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Martial Arts , Romance
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 160 03-12-2018 00:18:56 Tải xuống
Chapter 159 03-12-2018 00:18:55 Tải xuống
Chapter 158 03-12-2018 00:18:54 Tải xuống
Chapter 157 03-12-2018 00:18:53 Tải xuống
Chapter 156 03-12-2018 00:18:52 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 00:16:14 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 00:16:14 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 00:16:14 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 00:16:15 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 00:16:16 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 00:16:17 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 00:16:19 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 00:16:19 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 00:16:21 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 00:16:22 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 00:16:22 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 00:16:23 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 00:16:24 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 00:16:25 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 00:16:26 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 00:16:27 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 00:16:28 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 00:16:29 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 00:16:31 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 00:16:32 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 00:16:33 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 00:16:34 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 00:16:34 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 00:16:35 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 00:16:36 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 00:16:39 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 00:16:39 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 00:16:39 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 00:16:40 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 00:16:41 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 00:16:42 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 00:16:43 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 00:16:45 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 00:16:46 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 00:16:47 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 00:16:48 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 00:16:49 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 00:16:51 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 00:16:51 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 00:16:52 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 00:16:53 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 00:16:54 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 00:16:55 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 00:16:56 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 00:16:57 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 00:16:58 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 00:16:59 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 00:17:00 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 00:17:02 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 00:17:03 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 00:17:04 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 00:17:04 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 00:17:06 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 00:17:08 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 00:17:08 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 00:17:09 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 00:17:10 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 00:17:11 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 00:17:12 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 00:17:13 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 00:17:14 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 00:17:15 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 00:17:16 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 00:17:17 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 00:17:18 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 00:17:19 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 00:17:20 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 00:17:21 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 00:17:22 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 00:17:23 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 00:17:24 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 00:17:25 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 00:17:26 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 00:17:27 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 00:17:28 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 00:17:29 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 00:17:30 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 00:17:31 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 00:17:32 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 00:17:33 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 00:17:34 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2018 00:17:35 Tải xuống
Chapter 83 03-12-2018 00:17:36 Tải xuống
Chapter 84 03-12-2018 00:17:37 Tải xuống
Chapter 85 03-12-2018 00:17:38 Tải xuống
Chapter 86 03-12-2018 00:17:39 Tải xuống
Chapter 87 03-12-2018 00:17:40 Tải xuống
Chapter 88 03-12-2018 00:17:41 Tải xuống
Chapter 89 03-12-2018 00:17:42 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 00:17:43 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 00:17:45 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 00:17:46 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 00:17:47 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 00:17:48 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 00:17:49 Tải xuống
Chapter 96 03-12-2018 00:17:50 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 00:17:51 Tải xuống
Chapter 98 03-12-2018 00:17:52 Tải xuống
Chapter 99 03-12-2018 00:17:53 Tải xuống
Chapter 100 03-12-2018 00:17:54 Tải xuống
Chapter 101 03-12-2018 00:17:55 Tải xuống
Chapter 102 03-12-2018 00:17:56 Tải xuống
Chapter 103 03-12-2018 00:17:57 Tải xuống
Chapter 104 03-12-2018 00:17:58 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2018 00:17:59 Tải xuống
Chapter 106 03-12-2018 00:18:00 Tải xuống
Chapter 107 03-12-2018 00:18:01 Tải xuống
Chapter 108 03-12-2018 00:18:02 Tải xuống
Chapter 109 03-12-2018 00:18:05 Tải xuống
Chapter 110 03-12-2018 00:18:06 Tải xuống
Chapter 111 03-12-2018 00:18:07 Tải xuống
Chapter 112 03-12-2018 00:18:08 Tải xuống
Chapter 113 03-12-2018 00:18:09 Tải xuống
Chapter 114 03-12-2018 00:18:10 Tải xuống
Chapter 115 03-12-2018 00:18:11 Tải xuống
Chapter 116 03-12-2018 00:18:12 Tải xuống
Chapter 117 03-12-2018 00:18:13 Tải xuống
Chapter 118 03-12-2018 00:18:14 Tải xuống
Chapter 119 03-12-2018 00:18:15 Tải xuống
Chapter 120 03-12-2018 00:18:16 Tải xuống
Chapter 121 03-12-2018 00:18:17 Tải xuống
Chapter 122 03-12-2018 00:18:18 Tải xuống
Chapter 123 03-12-2018 00:18:19 Tải xuống
Chapter 124 03-12-2018 00:18:20 Tải xuống
Chapter 125 03-12-2018 00:18:21 Tải xuống
Chapter 126 03-12-2018 00:18:22 Tải xuống
Chapter 127 03-12-2018 00:18:23 Tải xuống
Chapter 128 03-12-2018 00:18:24 Tải xuống
Chapter 129 03-12-2018 00:18:25 Tải xuống
Chapter 130 03-12-2018 00:18:26 Tải xuống
Chapter 131 03-12-2018 00:18:27 Tải xuống
Chapter 132 03-12-2018 00:18:28 Tải xuống
Chapter 133 03-12-2018 00:18:29 Tải xuống
Chapter 134 03-12-2018 00:18:30 Tải xuống
Chapter 135 03-12-2018 00:18:31 Tải xuống
Chapter 136 03-12-2018 00:18:32 Tải xuống
Chapter 137 03-12-2018 00:18:33 Tải xuống
Chapter 138 03-12-2018 00:18:34 Tải xuống
Chapter 139 03-12-2018 00:18:35 Tải xuống
Chapter 140 03-12-2018 00:18:36 Tải xuống
Chapter 141 03-12-2018 00:18:37 Tải xuống
Chapter 142 03-12-2018 00:18:38 Tải xuống
Chapter 143 03-12-2018 00:18:39 Tải xuống
Chapter 144 03-12-2018 00:18:40 Tải xuống
Chapter 145 03-12-2018 00:18:41 Tải xuống
Chapter 146 03-12-2018 00:18:42 Tải xuống
Chapter 147 03-12-2018 00:18:43 Tải xuống
Chapter 148 03-12-2018 00:18:44 Tải xuống
Chapter 149 03-12-2018 00:18:46 Tải xuống
Chapter 150 03-12-2018 00:18:47 Tải xuống
Chapter 151 03-12-2018 00:18:49 Tải xuống
Chapter 152 03-12-2018 00:18:49 Tải xuống
Chapter 153 03-12-2018 00:18:50 Tải xuống
Chapter 154 03-12-2018 00:18:51 Tải xuống
Chapter 156 03-12-2018 00:18:52 Tải xuống
Chapter 157 03-12-2018 00:18:53 Tải xuống
Chapter 158 03-12-2018 00:18:54 Tải xuống
Chapter 159 03-12-2018 00:18:55 Tải xuống
Chapter 160 03-12-2018 00:18:56 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh