Loading...

Vua Trên Biển

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Manga , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trước One Piece, đã có Vua Trên Biển. Cứ tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà ... sạch sẽ, đẹp trai hơn và ... dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu, với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển Mua quảng cáo
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 258: - END 02-12-2018 21:18:52 Tải xuống
Chapter 257 02-12-2018 21:18:51 Tải xuống
Chapter 256 02-12-2018 21:18:50 Tải xuống
Chapter 255 02-12-2018 21:18:49 Tải xuống
Chapter 254 02-12-2018 21:18:48 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 132 02-12-2018 21:16:47 Tải xuống
Chapter 133 02-12-2018 21:16:48 Tải xuống
Chapter 135 02-12-2018 21:16:49 Tải xuống
Chapter 136 02-12-2018 21:16:50 Tải xuống
Chapter 137 02-12-2018 21:16:51 Tải xuống
Chapter 138 02-12-2018 21:16:52 Tải xuống
Chapter 139 02-12-2018 21:16:53 Tải xuống
Chapter 141 02-12-2018 21:16:54 Tải xuống
Chapter 142 02-12-2018 21:16:55 Tải xuống
Chapter 143 02-12-2018 21:16:56 Tải xuống
Chapter 144 02-12-2018 21:16:57 Tải xuống
Chapter 145 02-12-2018 21:16:58 Tải xuống
Chapter 146 02-12-2018 21:16:59 Tải xuống
Chapter 147 02-12-2018 21:17:00 Tải xuống
Chapter 148 02-12-2018 21:17:01 Tải xuống
Chapter 149 02-12-2018 21:17:02 Tải xuống
Chapter 150 02-12-2018 21:17:03 Tải xuống
Chapter 151 02-12-2018 21:17:05 Tải xuống
Chapter 152 02-12-2018 21:17:06 Tải xuống
Chapter 153 02-12-2018 21:17:07 Tải xuống
Chapter 154 02-12-2018 21:17:09 Tải xuống
Chapter 155 02-12-2018 21:17:09 Tải xuống
Chapter 156 02-12-2018 21:17:10 Tải xuống
Chapter 157 02-12-2018 21:17:11 Tải xuống
Chapter 158 02-12-2018 21:17:12 Tải xuống
Chapter 159 02-12-2018 21:17:13 Tải xuống
Chapter 160 02-12-2018 21:17:14 Tải xuống
Chapter 161 02-12-2018 21:17:14 Tải xuống
Chapter 162 02-12-2018 21:17:15 Tải xuống
Chapter 163 02-12-2018 21:17:17 Tải xuống
Chapter 164 02-12-2018 21:17:18 Tải xuống
Chapter 165 02-12-2018 21:17:19 Tải xuống
Chapter 166 02-12-2018 21:17:19 Tải xuống
Chapter 167 02-12-2018 21:17:21 Tải xuống
Chapter 168 02-12-2018 21:17:22 Tải xuống
Chapter 169 02-12-2018 21:17:23 Tải xuống
Chapter 170 02-12-2018 21:17:24 Tải xuống
Chapter 171 02-12-2018 21:17:25 Tải xuống
Chapter 172 02-12-2018 21:17:26 Tải xuống
Chapter 173 02-12-2018 21:17:27 Tải xuống
Chapter 174 02-12-2018 21:17:28 Tải xuống
Chapter 175 02-12-2018 21:17:29 Tải xuống
Chapter 176 02-12-2018 21:17:30 Tải xuống
Chapter 177 02-12-2018 21:17:31 Tải xuống
Chapter 178 02-12-2018 21:17:32 Tải xuống
Chapter 179 02-12-2018 21:17:33 Tải xuống
Chapter 180 02-12-2018 21:17:34 Tải xuống
Chapter 181 02-12-2018 21:17:35 Tải xuống
Chapter 182 02-12-2018 21:17:36 Tải xuống
Chapter 183 02-12-2018 21:17:37 Tải xuống
Chapter 184 02-12-2018 21:17:38 Tải xuống
Chapter 185 02-12-2018 21:17:39 Tải xuống
Chapter 186 02-12-2018 21:17:40 Tải xuống
Chapter 187 02-12-2018 21:17:41 Tải xuống
Chapter 188 02-12-2018 21:17:42 Tải xuống
Chapter 189 02-12-2018 21:17:43 Tải xuống
Chapter 190 02-12-2018 21:17:44 Tải xuống
Chapter 191 02-12-2018 21:17:46 Tải xuống
Chapter 192 02-12-2018 21:17:47 Tải xuống
Chapter 193 02-12-2018 21:17:48 Tải xuống
Chapter 194 02-12-2018 21:17:49 Tải xuống
Chapter 196 02-12-2018 21:17:50 Tải xuống
Chapter 197 02-12-2018 21:17:51 Tải xuống
Chapter 198 02-12-2018 21:17:51 Tải xuống
Chapter 199 02-12-2018 21:17:53 Tải xuống
Chapter 200 02-12-2018 21:17:53 Tải xuống
Chapter 202 02-12-2018 21:17:55 Tải xuống
Chapter 204 02-12-2018 21:17:56 Tải xuống
Chapter 205 02-12-2018 21:17:57 Tải xuống
Chapter 206 02-12-2018 21:17:57 Tải xuống
Chapter 207 02-12-2018 21:17:58 Tải xuống
Chapter 208 02-12-2018 21:17:59 Tải xuống
Chapter 209 02-12-2018 21:18:01 Tải xuống
Chapter 210 02-12-2018 21:18:02 Tải xuống
Chapter 211 02-12-2018 21:18:04 Tải xuống
Chapter 212 02-12-2018 21:18:05 Tải xuống
Chapter 213 02-12-2018 21:18:06 Tải xuống
Chapter 214 02-12-2018 21:18:07 Tải xuống
Chapter 215 02-12-2018 21:18:08 Tải xuống
Chapter 216 02-12-2018 21:18:09 Tải xuống
Chapter 217 02-12-2018 21:18:10 Tải xuống
Chapter 218 02-12-2018 21:18:11 Tải xuống
Chapter 219 02-12-2018 21:18:12 Tải xuống
Chapter 220 02-12-2018 21:18:12 Tải xuống
Chapter 221 02-12-2018 21:18:14 Tải xuống
Chapter 222 02-12-2018 21:18:15 Tải xuống
Chapter 223 02-12-2018 21:18:16 Tải xuống
Chapter 224 02-12-2018 21:18:17 Tải xuống
Chapter 225 02-12-2018 21:18:18 Tải xuống
Chapter 226 02-12-2018 21:18:19 Tải xuống
Chapter 227 02-12-2018 21:18:20 Tải xuống
Chapter 228 02-12-2018 21:18:21 Tải xuống
Chapter 229 02-12-2018 21:18:22 Tải xuống
Chapter 230 02-12-2018 21:18:23 Tải xuống
Chapter 231 02-12-2018 21:18:23 Tải xuống
Chapter 232 02-12-2018 21:18:25 Tải xuống
Chapter 233 02-12-2018 21:18:26 Tải xuống
Chapter 234 02-12-2018 21:18:27 Tải xuống
Chapter 235 02-12-2018 21:18:28 Tải xuống
Chapter 236 02-12-2018 21:18:29 Tải xuống
Chapter 237 02-12-2018 21:18:30 Tải xuống
Chapter 238 02-12-2018 21:18:31 Tải xuống
Chapter 239 02-12-2018 21:18:32 Tải xuống
Chapter 240 02-12-2018 21:18:33 Tải xuống
Chapter 241 02-12-2018 21:18:34 Tải xuống
Chapter 242 02-12-2018 21:18:35 Tải xuống
Chapter 243 02-12-2018 21:18:36 Tải xuống
Chapter 244 02-12-2018 21:18:37 Tải xuống
Chapter 245 02-12-2018 21:18:38 Tải xuống
Chapter 246 02-12-2018 21:18:39 Tải xuống
Chapter 247 02-12-2018 21:18:40 Tải xuống
Chapter 248 02-12-2018 21:18:41 Tải xuống
Chapter 249 02-12-2018 21:18:42 Tải xuống
Chapter 250 02-12-2018 21:18:43 Tải xuống
Chapter 251 02-12-2018 21:18:43 Tải xuống
Chapter 252 02-12-2018 21:18:46 Tải xuống
Chapter 253 02-12-2018 21:18:47 Tải xuống
Chapter 254 02-12-2018 21:18:48 Tải xuống
Chapter 255 02-12-2018 21:18:49 Tải xuống
Chapter 256 02-12-2018 21:18:50 Tải xuống
Chapter 257 02-12-2018 21:18:51 Tải xuống
Chapter 258: - END 02-12-2018 21:18:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh