Vợ tôi là wagatsuma

Tác giả: KURAISHI Yuu - NISHIKIDA Keishi
Thể loại: Comedy , Fantasy , School Life , Shounen , Slice of Life
Lần cập nhật cuối: 18-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một anh main có khả năng đi xuyên thời gian để gặp vợ tương lai của mình ( chỉ khi anh ngủ =.= ) và cuộc sống học trò bẩn bựa của anh ..
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 110 18-10-2019 16:19:18 Tải xuống
Chapter 109 18-10-2019 16:19:49 Tải xuống
Chapter 108 18-10-2019 16:20:17 Tải xuống
Chapter 107 18-10-2019 16:31:15 Tải xuống
Chapter 106 18-10-2019 16:32:20 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 18-10-2019 16:25:14 Tải xuống
Chapter 0.1: special 05-10-2019 00:27:59 Tải xuống
Chapter 0.2: special 05-10-2019 00:27:15 Tải xuống
Chapter 0.3: special 05-10-2019 00:26:59 Tải xuống
Chapter 0.4: special 05-10-2019 00:26:22 Tải xuống
Chapter 0.5: special 05-10-2019 00:25:44 Tải xuống
Chapter 0.6: special 05-10-2019 00:25:18 Tải xuống
Chapter 0.7: special 05-10-2019 00:24:56 Tải xuống
Chapter 0: special 05-10-2019 00:28:20 Tải xuống
Chapter 1 30-04-2019 14:25:39 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 15:55:22 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 15:55:23 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 15:55:24 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 15:55:25 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 15:55:26 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 15:55:27 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 15:55:27 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 15:55:29 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 15:55:30 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 15:55:31 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 15:55:32 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 15:55:33 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 15:55:34 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 15:55:35 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 15:55:36 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 15:55:37 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 15:55:38 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 15:55:39 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 15:55:40 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 15:55:41 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 15:55:42 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 15:55:43 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 15:55:45 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 15:55:46 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 15:55:47 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 15:55:48 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 15:55:49 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 15:55:50 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 15:55:51 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 15:55:52 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 15:55:54 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 15:55:54 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 15:55:55 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 15:55:56 Tải xuống
Chapter 36 16-03-2019 23:42:03 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 15:55:58 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 15:55:59 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 15:56:00 Tải xuống
Chapter 40 16-03-2019 23:54:29 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 15:56:02 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2018 15:56:04 Tải xuống
Chapter 43 17-03-2019 00:07:38 Tải xuống
Chapter 44 17-03-2019 00:10:48 Tải xuống
Chapter 45 17-03-2019 00:23:03 Tải xuống
Chapter 46 17-03-2019 00:23:56 Tải xuống
Chapter 47 17-03-2019 00:30:06 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 15:56:10 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 15:56:11 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 15:56:12 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 15:56:13 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 15:56:14 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 15:56:15 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 15:56:16 Tải xuống
Chapter 55 02-12-2018 15:56:17 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 15:56:18 Tải xuống
Chapter 57 02-12-2018 15:56:19 Tải xuống
Chapter 58 02-12-2018 15:56:19 Tải xuống
Chapter 59 02-12-2018 15:56:21 Tải xuống
Chapter 60 02-12-2018 15:56:22 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2018 15:56:23 Tải xuống
Chapter 62 02-12-2018 15:56:24 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 15:56:25 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2018 15:56:26 Tải xuống
Chapter 65 02-12-2018 15:56:27 Tải xuống
Chapter 66 02-12-2018 15:56:28 Tải xuống
Chapter 67 02-12-2018 15:56:29 Tải xuống
Chapter 68 02-12-2018 15:56:30 Tải xuống
Chapter 69 02-12-2018 15:56:31 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 15:56:32 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 15:56:33 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2018 15:56:34 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 15:56:35 Tải xuống
Chapter 74 02-12-2018 15:56:36 Tải xuống
Chapter 75 02-12-2018 15:56:37 Tải xuống
Chapter 76 02-12-2018 15:56:38 Tải xuống
Chapter 77 02-12-2018 15:56:39 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2018 15:56:40 Tải xuống
Chapter 79 02-12-2018 15:56:41 Tải xuống
Chapter 80 02-12-2018 15:56:42 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 15:56:43 Tải xuống
Chapter 82 02-12-2018 15:56:43 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 15:56:46 Tải xuống
Chapter 84 02-12-2018 15:56:47 Tải xuống
Chapter 85 02-12-2018 15:56:48 Tải xuống
Chapter 86 02-12-2018 15:56:49 Tải xuống
Chapter 87 02-12-2018 15:56:50 Tải xuống
Chapter 88 02-12-2018 15:56:51 Tải xuống
Chapter 89 02-12-2018 15:56:52 Tải xuống
Chapter 90 02-12-2018 15:56:53 Tải xuống
Chapter 91 02-12-2018 15:56:54 Tải xuống
Chapter 92 02-12-2018 15:56:55 Tải xuống
Chapter 93 02-12-2018 15:56:56 Tải xuống
Chapter 94 02-12-2018 15:56:57 Tải xuống
Chapter 95 02-12-2018 15:56:58 Tải xuống
Chapter 96 02-12-2018 15:56:59 Tải xuống
Chapter 97 02-12-2018 15:57:00 Tải xuống
Chapter 98 02-12-2018 15:57:01 Tải xuống
Chapter 99 18-10-2019 16:35:44 Tải xuống
Chapter 100 18-10-2019 16:35:15 Tải xuống
Chapter 101 18-10-2019 16:34:46 Tải xuống
Chapter 102 18-10-2019 16:34:28 Tải xuống
Chapter 103 18-10-2019 16:33:50 Tải xuống
Chapter 104 18-10-2019 16:33:19 Tải xuống
Chapter 105 18-10-2019 16:33:03 Tải xuống
Chapter 106 18-10-2019 16:32:20 Tải xuống
Chapter 107 18-10-2019 16:31:15 Tải xuống
Chapter 108 18-10-2019 16:20:17 Tải xuống
Chapter 109 18-10-2019 16:19:49 Tải xuống
Chapter 110 18-10-2019 16:19:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh