Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Thể loại: Action , Manhwa , Mystery , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 20-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 247 20-01-2021 11:42:10 Tải xuống
Chapter 246 11-01-2021 19:12:16 Tải xuống
Chapter 245 11-01-2021 19:12:41 Tải xuống
Chapter 244 30-12-2020 11:36:27 Tải xuống
Chapter 243 22-12-2020 12:30:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 11-12-2018 13:02:37 Tải xuống
Chapter 2 11-12-2018 13:02:38 Tải xuống
Chapter 3 11-12-2018 13:02:40 Tải xuống
Chapter 4 24-09-2020 15:47:03 Tải xuống
Chapter 5 24-09-2020 15:47:01 Tải xuống
Chapter 6 11-12-2018 13:02:48 Tải xuống
Chapter 7 11-12-2018 13:03:35 Tải xuống
Chapter 8 11-12-2018 13:03:38 Tải xuống
Chapter 9 11-12-2018 13:03:41 Tải xuống
Chapter 10 24-09-2020 15:46:59 Tải xuống
Chapter 11 24-09-2020 15:46:58 Tải xuống
Chapter 12 24-09-2020 15:46:55 Tải xuống
Chapter 13 24-09-2020 15:46:54 Tải xuống
Chapter 14 11-12-2018 13:04:47 Tải xuống
Chapter 15 11-12-2018 13:05:45 Tải xuống
Chapter 16 24-09-2020 15:46:52 Tải xuống
Chapter 17 11-12-2018 13:06:32 Tải xuống
Chapter 18 24-09-2020 15:46:50 Tải xuống
Chapter 19 24-09-2020 15:46:48 Tải xuống
Chapter 20 11-12-2018 13:06:41 Tải xuống
Chapter 21 11-12-2018 13:06:44 Tải xuống
Chapter 22 11-12-2018 13:06:47 Tải xuống
Chapter 23 24-09-2020 15:46:46 Tải xuống
Chapter 24 11-12-2018 13:07:36 Tải xuống
Chapter 25 11-12-2018 13:07:38 Tải xuống
Chapter 26 11-12-2018 13:07:42 Tải xuống
Chapter 27 11-12-2018 13:07:44 Tải xuống
Chapter 28 24-09-2020 15:46:44 Tải xuống
Chapter 29 11-12-2018 13:08:33 Tải xuống
Chapter 30 11-12-2018 13:08:35 Tải xuống
Chapter 31 11-12-2018 13:08:38 Tải xuống
Chapter 32 11-12-2018 13:08:41 Tải xuống
Chapter 33 11-12-2018 13:08:44 Tải xuống
Chapter 34 11-12-2018 13:08:47 Tải xuống
Chapter 35 11-12-2018 13:09:32 Tải xuống
Chapter 36 11-12-2018 13:09:35 Tải xuống
Chapter 37 11-12-2018 13:09:38 Tải xuống
Chapter 38 11-12-2018 13:09:41 Tải xuống
Chapter 39 11-12-2018 13:09:44 Tải xuống
Chapter 40 11-12-2018 13:09:47 Tải xuống
Chapter 41 11-12-2018 13:10:33 Tải xuống
Chapter 42 11-12-2018 13:10:36 Tải xuống
Chapter 43 11-12-2018 13:10:39 Tải xuống
Chapter 44 11-12-2018 13:10:42 Tải xuống
Chapter 45 11-12-2018 13:10:46 Tải xuống
Chapter 46 11-12-2018 13:10:48 Tải xuống
Chapter 47 11-12-2018 13:11:32 Tải xuống
Chapter 48 11-12-2018 13:11:35 Tải xuống
Chapter 49 11-12-2018 13:11:38 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2020 15:46:42 Tải xuống
Chapter 51 11-12-2018 13:11:44 Tải xuống
Chapter 52 11-12-2018 13:11:47 Tải xuống
Chapter 53 11-12-2018 13:12:33 Tải xuống
Chapter 54 24-09-2020 15:46:40 Tải xuống
Chapter 55 29-06-2019 17:44:26 Tải xuống
Chapter 55: Chap 54 24-09-2020 15:46:38 Tải xuống
Chapter 56 11-12-2018 13:12:41 Tải xuống
Chapter 57 11-12-2018 13:12:44 Tải xuống
Chapter 58 11-12-2018 13:12:47 Tải xuống
Chapter 59 11-12-2018 13:13:33 Tải xuống
Chapter 60 11-12-2018 13:13:36 Tải xuống
Chapter 61 11-12-2018 13:13:39 Tải xuống
Chapter 62 11-12-2018 13:13:42 Tải xuống
Chapter 63 11-12-2018 13:13:45 Tải xuống
Chapter 64 11-12-2018 13:13:48 Tải xuống
Chapter 65 11-12-2018 13:14:32 Tải xuống
Chapter 66 11-12-2018 13:14:35 Tải xuống
Chapter 67 11-12-2018 13:14:38 Tải xuống
Chapter 68 11-12-2018 13:14:41 Tải xuống
Chapter 69 11-12-2018 13:14:44 Tải xuống
Chapter 70 11-12-2018 13:14:47 Tải xuống
Chapter 71 11-12-2018 13:15:33 Tải xuống
Chapter 72 11-12-2018 13:15:35 Tải xuống
Chapter 73 11-12-2018 13:15:38 Tải xuống
Chapter 74 11-12-2018 13:15:41 Tải xuống
Chapter 75 11-12-2018 13:15:44 Tải xuống
Chapter 76 11-12-2018 13:15:47 Tải xuống
Chapter 77 11-12-2018 13:16:33 Tải xuống
Chapter 78 11-12-2018 13:16:36 Tải xuống
Chapter 79 11-12-2018 13:16:39 Tải xuống
Chapter 80 24-09-2020 15:46:37 Tải xuống
Chapter 81 11-12-2018 13:16:45 Tải xuống
Chapter 82 11-12-2018 13:16:48 Tải xuống
Chapter 83 11-12-2018 13:17:32 Tải xuống
Chapter 84 11-12-2018 13:17:35 Tải xuống
Chapter 85 11-12-2018 13:17:38 Tải xuống
Chapter 86 11-12-2018 13:17:41 Tải xuống
Chapter 87 11-12-2018 13:17:44 Tải xuống
Chapter 88 11-12-2018 13:17:47 Tải xuống
Chapter 89 11-12-2018 13:18:32 Tải xuống
Chapter 90 11-12-2018 13:18:35 Tải xuống
Chapter 91 11-12-2018 13:18:38 Tải xuống
Chapter 92 11-12-2018 13:18:42 Tải xuống
Chapter 93 11-12-2018 13:18:44 Tải xuống
Chapter 94 11-12-2018 13:18:47 Tải xuống
Chapter 95 11-12-2018 13:19:33 Tải xuống
Chapter 96 11-12-2018 13:19:36 Tải xuống
Chapter 97 11-12-2018 13:19:39 Tải xuống
Chapter 98 11-12-2018 13:19:42 Tải xuống
Chapter 99 11-12-2018 13:19:45 Tải xuống
Chapter 100 11-12-2018 13:19:48 Tải xuống
Chapter 101 11-12-2018 13:20:32 Tải xuống
Chapter 102 11-12-2018 13:20:35 Tải xuống
Chapter 103 11-12-2018 13:20:38 Tải xuống
Chapter 104 11-12-2018 13:20:41 Tải xuống
Chapter 105 11-12-2018 13:20:44 Tải xuống
Chapter 106 11-12-2018 13:20:47 Tải xuống
Chapter 107 11-12-2018 13:21:33 Tải xuống
Chapter 108 11-12-2018 13:21:36 Tải xuống
Chapter 109 11-12-2018 13:21:39 Tải xuống
Chapter 110 11-12-2018 13:21:42 Tải xuống
Chapter 111 11-12-2018 13:21:45 Tải xuống
Chapter 112 11-12-2018 13:21:48 Tải xuống
Chapter 113 11-12-2018 13:22:32 Tải xuống
Chapter 114 11-12-2018 13:22:35 Tải xuống
Chapter 115 11-12-2018 13:22:38 Tải xuống
Chapter 116 11-12-2018 13:22:41 Tải xuống
Chapter 117 11-12-2018 13:22:44 Tải xuống
Chapter 118 11-12-2018 13:22:47 Tải xuống
Chapter 119 11-12-2018 13:23:32 Tải xuống
Chapter 120 11-12-2018 13:23:35 Tải xuống
Chapter 121 11-12-2018 13:23:38 Tải xuống
Chapter 122 11-12-2018 13:23:41 Tải xuống
Chapter 123 11-12-2018 13:23:44 Tải xuống
Chapter 124 11-12-2018 13:23:47 Tải xuống
Chapter 125 11-12-2018 13:24:33 Tải xuống
Chapter 126 11-12-2018 13:24:35 Tải xuống
Chapter 127 11-12-2018 13:24:39 Tải xuống
Chapter 128 11-12-2018 13:24:41 Tải xuống
Chapter 129 11-12-2018 13:24:45 Tải xuống
Chapter 130 04-01-2019 11:08:42 Tải xuống
Chapter 131 08-01-2019 05:36:24 Tải xuống
Chapter 132 08-01-2019 05:36:27 Tải xuống
Chapter 133 08-01-2019 05:36:30 Tải xuống
Chapter 134 08-01-2019 05:36:33 Tải xuống
Chapter 135 08-01-2019 05:36:36 Tải xuống
Chapter 136 08-01-2019 05:36:39 Tải xuống
Chapter 137 08-01-2019 05:36:42 Tải xuống
Chapter 138 08-01-2019 05:36:46 Tải xuống
Chapter 139 08-01-2019 05:36:48 Tải xuống
Chapter 140 10-01-2019 07:05:15 Tải xuống
Chapter 141 14-01-2019 20:45:06 Tải xuống
Chapter 142 14-01-2019 20:45:09 Tải xuống
Chapter 143 18-01-2019 23:55:51 Tải xuống
Chapter 144 18-01-2019 23:55:54 Tải xuống
Chapter 145 01-02-2019 18:00:11 Tải xuống
Chapter 146 01-02-2019 18:00:17 Tải xuống
Chapter 147 01-02-2019 18:00:23 Tải xuống
Chapter 148 01-03-2019 02:06:59 Tải xuống
Chapter 149 01-03-2019 09:05:26 Tải xuống
Chapter 150 01-03-2019 07:05:08 Tải xuống
Chapter 151 24-09-2020 15:46:35 Tải xuống
Chapter 152 24-09-2020 15:46:33 Tải xuống
Chapter 153 24-09-2020 15:46:31 Tải xuống
Chapter 154 24-09-2020 15:46:29 Tải xuống
Chapter 155 24-09-2020 15:46:27 Tải xuống
Chapter 156 24-09-2020 15:46:25 Tải xuống
Chapter 157 24-09-2020 15:46:23 Tải xuống
Chapter 158 24-09-2020 15:46:21 Tải xuống
Chapter 159 24-09-2020 15:46:19 Tải xuống
Chapter 160 24-09-2020 15:46:18 Tải xuống
Chapter 161 24-09-2020 15:46:16 Tải xuống
Chapter 162 24-09-2020 15:46:14 Tải xuống
Chapter 163 24-09-2020 15:46:12 Tải xuống
Chapter 164 24-09-2020 15:46:10 Tải xuống
Chapter 165 24-09-2020 15:46:09 Tải xuống
Chapter 166 24-09-2020 15:46:07 Tải xuống
Chapter 167 24-09-2020 15:46:05 Tải xuống
Chapter 168 24-09-2020 15:46:03 Tải xuống
Chapter 169 24-09-2020 15:46:01 Tải xuống
Chapter 170 24-09-2020 15:45:59 Tải xuống
Chapter 171 24-09-2020 15:45:57 Tải xuống
Chapter 172 24-09-2020 15:45:55 Tải xuống
Chapter 173 24-09-2020 15:45:53 Tải xuống
Chapter 174 24-09-2020 15:45:51 Tải xuống
Chapter 175 24-09-2020 15:45:49 Tải xuống
Chapter 176 24-09-2020 15:45:47 Tải xuống
Chapter 177 24-09-2020 15:45:45 Tải xuống
Chapter 178 24-09-2020 15:45:44 Tải xuống
Chapter 179 24-09-2020 15:45:42 Tải xuống
Chapter 180 24-09-2020 15:45:40 Tải xuống
Chapter 181 24-09-2020 15:45:38 Tải xuống
Chapter 182 24-09-2020 15:45:36 Tải xuống
Chapter 183 24-09-2020 15:45:34 Tải xuống
Chapter 184 24-09-2020 15:45:32 Tải xuống
Chapter 185 24-09-2020 15:45:31 Tải xuống
Chapter 186 24-09-2020 15:45:29 Tải xuống
Chapter 187 24-09-2020 15:45:27 Tải xuống
Chapter 188 24-09-2020 15:45:25 Tải xuống
Chapter 189 24-09-2020 15:45:23 Tải xuống
Chapter 190 24-09-2020 15:45:04 Tải xuống
Chapter 191 24-09-2020 15:45:01 Tải xuống
Chapter 192 24-09-2020 15:45:00 Tải xuống
Chapter 193 24-09-2020 15:44:58 Tải xuống
Chapter 194 24-09-2020 15:44:55 Tải xuống
Chapter 195 24-09-2020 15:44:54 Tải xuống
Chapter 196 24-09-2020 15:44:52 Tải xuống
Chapter 197 24-09-2020 15:44:50 Tải xuống
Chapter 198 24-09-2020 15:44:48 Tải xuống
Chapter 199 24-09-2020 15:44:47 Tải xuống
Chapter 200 24-09-2020 15:44:45 Tải xuống
Chapter 201 24-09-2020 15:44:44 Tải xuống
Chapter 202 24-09-2020 15:44:41 Tải xuống
Chapter 203 24-09-2020 15:44:40 Tải xuống
Chapter 204 20-09-2020 11:28:15 Tải xuống
Chapter 205 24-09-2020 15:44:38 Tải xuống
Chapter 206 24-09-2020 15:44:37 Tải xuống
Chapter 207 24-09-2020 15:44:34 Tải xuống
Chapter 208 24-09-2020 15:44:34 Tải xuống
Chapter 209 24-09-2020 15:44:30 Tải xuống
Chapter 210 24-09-2020 15:44:30 Tải xuống
Chapter 211 24-09-2020 15:44:26 Tải xuống
Chapter 212 24-09-2020 15:44:26 Tải xuống
Chapter 213 24-09-2020 15:44:22 Tải xuống
Chapter 214 24-09-2020 15:44:22 Tải xuống
Chapter 215 24-09-2020 15:44:18 Tải xuống
Chapter 216 24-09-2020 15:44:18 Tải xuống
Chapter 217 24-09-2020 15:44:14 Tải xuống
Chapter 218 24-09-2020 15:44:14 Tải xuống
Chapter 219 24-09-2020 15:44:11 Tải xuống
Chapter 220 24-09-2020 15:44:08 Tải xuống
Chapter 221 24-09-2020 15:44:06 Tải xuống
Chapter 222 24-09-2020 15:44:04 Tải xuống
Chapter 223 20-09-2020 11:25:34 Tải xuống
Chapter 224 24-09-2020 15:44:02 Tải xuống
Chapter 225 24-09-2020 15:44:00 Tải xuống
Chapter 226 24-09-2020 15:43:58 Tải xuống
Chapter 227 24-09-2020 15:43:57 Tải xuống
Chapter 228 20-09-2020 11:23:00 Tải xuống
Chapter 229 22-09-2020 20:16:19 Tải xuống
Chapter 230 22-09-2020 20:04:04 Tải xuống
Chapter 231 29-09-2020 12:36:54 Tải xuống
Chapter 232 13-10-2020 19:12:56 Tải xuống
Chapter 233 13-10-2020 19:12:55 Tải xuống
Chapter 234 20-10-2020 21:12:20 Tải xuống
Chapter 235 26-10-2020 19:06:11 Tải xuống
Chapter 236 02-11-2020 18:54:15 Tải xuống
Chapter 237 09-11-2020 20:18:46 Tải xuống
Chapter 238 17-11-2020 11:42:14 Tải xuống
Chapter 239 23-11-2020 20:06:42 Tải xuống
Chapter 240 11-12-2020 14:24:49 Tải xuống
Chapter 241 11-12-2020 14:24:44 Tải xuống
Chapter 242 16-12-2020 19:49:25 Tải xuống
Chapter 243 22-12-2020 12:30:42 Tải xuống
Chapter 244 30-12-2020 11:36:27 Tải xuống
Chapter 245 11-01-2021 19:12:41 Tải xuống
Chapter 246 11-01-2021 19:12:16 Tải xuống
Chapter 247 20-01-2021 11:42:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh