Loading...

Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua , Mystery , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 09-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 258 09-07-2019 21:06:34 Tải xuống
Chapter 257 23-06-2019 19:00:12 Tải xuống
Chapter 256 01-06-2019 22:12:13 Tải xuống
Chapter 255 05-05-2019 11:59:54 Tải xuống
Chapter 254 12-07-2019 02:01:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0.5 03-01-2019 16:58:45 Tải xuống
Chapter 1 03-01-2019 16:58:49 Tải xuống
Chapter 2 05-06-2019 23:24:05 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 16:59:36 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 16:59:39 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 17:00:34 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 11:54:30 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 11:54:33 Tải xuống
Chapter 8 24-06-2019 23:00:56 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 11:54:39 Tải xuống
Chapter 10 24-06-2019 23:09:26 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 11:54:45 Tải xuống
Chapter 12 03-01-2019 17:01:36 Tải xuống
Chapter 13 30-05-2019 23:48:42 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 17:01:42 Tải xuống
Chapter 15 02-07-2019 02:15:51 Tải xuống
Chapter 16 03-01-2019 17:01:48 Tải xuống
Chapter 17 24-06-2019 23:33:04 Tải xuống
Chapter 18 24-06-2019 23:36:13 Tải xuống
Chapter 19 24-06-2019 23:40:58 Tải xuống
Chapter 20 24-06-2019 23:45:35 Tải xuống
Chapter 21 24-06-2019 23:49:14 Tải xuống
Chapter 22 24-06-2019 23:53:35 Tải xuống
Chapter 23 24-06-2019 23:56:02 Tải xuống
Chapter 24 24-06-2019 23:57:03 Tải xuống
Chapter 25 24-06-2019 23:59:39 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 17:03:42 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 17:03:46 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 17:03:49 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 17:04:33 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 17:04:37 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 17:04:39 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 17:04:42 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 17:04:45 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 17:04:49 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 17:05:33 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 18:02:34 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 18:02:37 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 18:02:40 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 18:02:42 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 18:02:46 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 18:02:49 Tải xuống
Chapter 42 10-07-2019 13:01:49 Tải xuống
Chapter 43 10-07-2019 13:01:39 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 17:06:42 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 18:03:39 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 17:06:48 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 18:03:42 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 18:03:45 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 18:03:48 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 17:07:42 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 17:07:45 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 18:04:33 Tải xuống
Chapter 53 19-06-2019 19:39:40 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 18:04:36 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 18:04:40 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 18:04:42 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 18:04:45 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 18:04:48 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 18:05:33 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 17:09:36 Tải xuống
Chapter 61 10-07-2019 19:38:25 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 18:05:39 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 18:05:42 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 18:05:45 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 18:05:48 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 18:06:33 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 17:10:40 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 18:06:36 Tải xuống
Chapter 69 31-05-2019 10:40:10 Tải xuống
Chapter 70 03-01-2019 17:10:49 Tải xuống
Chapter 71 03-01-2019 18:06:39 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 18:06:42 Tải xuống
Chapter 73 03-01-2019 18:06:45 Tải xuống
Chapter 74 03-01-2019 18:06:48 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 17:11:45 Tải xuống
Chapter 76 25-06-2019 23:25:09 Tải xuống
Chapter 77 11-07-2019 02:36:08 Tải xuống
Chapter 78 11-07-2019 09:35:10 Tải xuống
Chapter 79 11-07-2019 10:04:02 Tải xuống
Chapter 79.5 03-01-2019 17:12:42 Tải xuống
Chapter 80 31-05-2019 12:59:25 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 17:12:48 Tải xuống
Chapter 82 31-05-2019 13:02:48 Tải xuống
Chapter 83 31-05-2019 13:04:28 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 17:13:39 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 17:13:42 Tải xuống
Chapter 85.5 03-01-2019 17:13:46 Tải xuống
Chapter 86 03-01-2019 18:07:33 Tải xuống
Chapter 87 31-05-2019 13:17:57 Tải xuống
Chapter 88 05-05-2019 11:55:30 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 17:14:39 Tải xuống
Chapter 90 26-06-2019 00:03:07 Tải xuống
Chapter 91 03-01-2019 17:14:45 Tải xuống
Chapter 92 03-01-2019 17:14:48 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 17:15:33 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 17:15:36 Tải xuống
Chapter 95 05-05-2019 11:55:34 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 17:15:42 Tải xuống
Chapter 97 26-06-2019 00:39:13 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 17:15:48 Tải xuống
Chapter 99 26-06-2019 00:46:09 Tải xuống
Chapter 100 03-01-2019 17:16:36 Tải xuống
Chapter 101 03-01-2019 17:16:39 Tải xuống
Chapter 102 03-01-2019 17:16:42 Tải xuống
Chapter 103 03-01-2019 17:16:48 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 17:16:48 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 17:17:33 Tải xuống
Chapter 106 11-07-2019 12:32:18 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 17:17:39 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 17:17:41 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 17:17:45 Tải xuống
Chapter 110 12-07-2019 19:00:00 Tải xuống
Chapter 111 03-01-2019 17:18:33 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 17:18:36 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 17:18:39 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 17:18:42 Tải xuống
Chapter 115 11-07-2019 13:01:25 Tải xuống
Chapter 116 03-01-2019 17:18:48 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 17:19:35 Tải xuống
Chapter 118 03-01-2019 17:19:36 Tải xuống
Chapter 119 03-01-2019 17:19:39 Tải xuống
Chapter 120 11-07-2019 13:18:16 Tải xuống
Chapter 121 07-06-2019 01:48:14 Tải xuống
Chapter 122 03-01-2019 17:19:48 Tải xuống
Chapter 123 03-01-2019 17:20:33 Tải xuống
Chapter 124 05-05-2019 11:55:45 Tải xuống
Chapter 125 11-07-2019 13:44:46 Tải xuống
Chapter 126 11-07-2019 13:45:03 Tải xuống
Chapter 127 11-07-2019 13:46:44 Tải xuống
Chapter 128 11-07-2019 14:45:20 Tải xuống
Chapter 129 26-06-2019 14:48:28 Tải xuống
Chapter 130 11-07-2019 14:48:29 Tải xuống
Chapter 131 26-06-2019 16:11:40 Tải xuống
Chapter 132 11-07-2019 14:52:05 Tải xuống
Chapter 133 03-01-2019 17:21:46 Tải xuống
Chapter 134 11-07-2019 14:57:01 Tải xuống
Chapter 135 11-07-2019 14:57:05 Tải xuống
Chapter 136 03-01-2019 17:22:36 Tải xuống
Chapter 137: - Cự Mãng Chiến Thiên Viên 11-07-2019 17:40:08 Tải xuống
Chapter 138: - Thật Giả Địa Tâm Nhũ 11-07-2019 15:07:13 Tải xuống
Chapter 139: - Đối Chiến Bạch Trình 11-07-2019 15:07:27 Tải xuống
Chapter 140: - Vương Giả Hồi Quy 11-07-2019 15:07:49 Tải xuống
Chapter 141: - Thiên Ma Khải Giáp 26-06-2019 17:38:44 Tải xuống
Chapter 142: - Đệ Nhất Cường Bảng 26-06-2019 17:42:16 Tải xuống
Chapter 143: - Hắc Ma 26-06-2019 17:48:12 Tải xuống
Chapter 144 03-01-2019 17:23:44 Tải xuống
Chapter 145 26-06-2019 18:04:13 Tải xuống
Chapter 146 26-06-2019 18:08:41 Tải xuống
Chapter 147: - Cuộc Chiến Cường Bảng Bắt Đầu 26-06-2019 18:11:58 Tải xuống
Chapter 148 26-06-2019 18:15:49 Tải xuống
Chapter 149 03-01-2019 17:24:38 Tải xuống
Chapter 150: - Nữ Thần 26-06-2019 18:19:36 Tải xuống
Chapter 151 26-06-2019 18:27:13 Tải xuống
Chapter 152 26-06-2019 18:31:10 Tải xuống
Chapter 153 03-01-2019 17:25:33 Tải xuống
Chapter 154 05-05-2019 11:56:32 Tải xuống
Chapter 155 03-01-2019 17:25:39 Tải xuống
Chapter 156 26-06-2019 20:48:06 Tải xuống
Chapter 157: - Địa Tâm 26-06-2019 20:51:49 Tải xuống
Chapter 158 05-05-2019 11:56:42 Tải xuống
Chapter 159 05-05-2019 11:56:45 Tải xuống
Chapter 160 05-05-2019 11:56:48 Tải xuống
Chapter 161: - Đấu Vương Đỉnh Phong 05-05-2019 11:56:51 Tải xuống
Chapter 162: - Tiêu Môn Đại Đấu Giá Hội 07-06-2019 14:17:23 Tải xuống
Chapter 163: - Xuất Chinh 05-05-2019 11:56:54 Tải xuống
Chapter 164: - Hiệu Lệnh Tấn Công 07-06-2019 19:28:21 Tải xuống
Chapter 165: Ma quỷ 05-05-2019 11:56:57 Tải xuống
Chapter 166 26-06-2019 22:33:37 Tải xuống
Chapter 167: - Sư Đồ Thâm Tình 26-06-2019 22:36:22 Tải xuống
Chapter 168 03-01-2019 17:27:42 Tải xuống
Chapter 169 03-01-2019 17:27:45 Tải xuống
Chapter 170 26-06-2019 22:45:33 Tải xuống
Chapter 171 03-01-2019 17:28:33 Tải xuống
Chapter 172 26-06-2019 22:53:05 Tải xuống
Chapter 173 05-05-2019 11:57:00 Tải xuống
Chapter 174 03-01-2019 17:28:43 Tải xuống
Chapter 175 03-01-2019 17:28:45 Tải xuống
Chapter 176 05-05-2019 11:57:03 Tải xuống
Chapter 177 03-01-2019 17:29:34 Tải xuống
Chapter 178 03-01-2019 17:29:37 Tải xuống
Chapter 179 26-06-2019 23:16:24 Tải xuống
Chapter 180 05-05-2019 11:57:06 Tải xuống
Chapter 181 26-06-2019 23:22:47 Tải xuống
Chapter 182 03-01-2019 17:29:49 Tải xuống
Chapter 183 05-05-2019 11:57:13 Tải xuống
Chapter 184 03-01-2019 17:30:36 Tải xuống
Chapter 185 05-05-2019 11:57:17 Tải xuống
Chapter 186 03-01-2019 17:30:42 Tải xuống
Chapter 187 05-05-2019 11:57:19 Tải xuống
Chapter 188 27-06-2019 00:06:42 Tải xuống
Chapter 189 27-06-2019 00:06:57 Tải xuống
Chapter 190 27-06-2019 00:12:51 Tải xuống
Chapter 191 27-06-2019 00:17:47 Tải xuống
Chapter 192 27-06-2019 00:22:04 Tải xuống
Chapter 193 27-06-2019 00:28:08 Tải xuống
Chapter 194 27-06-2019 00:32:20 Tải xuống
Chapter 195 27-06-2019 00:37:10 Tải xuống
Chapter 196 27-06-2019 00:41:32 Tải xuống
Chapter 197 27-06-2019 00:47:22 Tải xuống
Chapter 198 27-06-2019 00:51:10 Tải xuống
Chapter 199 27-06-2019 00:56:52 Tải xuống
Chapter 200 27-06-2019 10:03:16 Tải xuống
Chapter 201 27-06-2019 12:06:25 Tải xuống
Chapter 202 27-06-2019 12:10:51 Tải xuống
Chapter 203 27-06-2019 12:15:28 Tải xuống
Chapter 203.5 27-06-2019 14:51:49 Tải xuống
Chapter 204 27-06-2019 14:56:34 Tải xuống
Chapter 205: - Sức Mạnh Kinh Thiên 27-06-2019 15:00:08 Tải xuống
Chapter 206 27-06-2019 20:01:49 Tải xuống
Chapter 207 27-06-2019 20:07:31 Tải xuống
Chapter 208 27-06-2019 20:10:47 Tải xuống
Chapter 209: - Âm mưu của Hàn Phong 05-05-2019 11:58:06 Tải xuống
Chapter 210 05-05-2019 11:58:08 Tải xuống
Chapter 211 05-05-2019 11:58:11 Tải xuống
Chapter 212 05-05-2019 11:58:14 Tải xuống
Chapter 213 05-05-2019 11:58:18 Tải xuống
Chapter 214: Phá độc ách 05-05-2019 11:58:21 Tải xuống
Chapter 215 05-05-2019 11:58:24 Tải xuống
Chapter 216 05-05-2019 11:58:30 Tải xuống
Chapter 217: - Thiên Nhai Thành 03-01-2019 17:35:48 Tải xuống
Chapter 218: - Không gian trùng động 05-05-2019 11:58:30 Tải xuống
Chapter 219 05-05-2019 11:58:33 Tải xuống
Chapter 220: - Cao thủ giấu mặt 05-05-2019 11:58:36 Tải xuống
Chapter 221: Bạn Cũ Bạn Mới 05-05-2019 11:58:39 Tải xuống
Chapter 222: - Lôi bạo 05-05-2019 11:58:45 Tải xuống
Chapter 223: Phong Lôi Động 05-05-2019 11:58:49 Tải xuống
Chapter 224: - Hồng gia lão tổ 05-05-2019 11:58:51 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 09-07-2019 21:30:29 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 05-05-2019 11:58:54 Tải xuống
Chapter 226: - Ai làm người nấy chịu 05-05-2019 11:58:57 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 09-07-2019 21:30:31 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 05-05-2019 11:59:00 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 05-05-2019 11:59:03 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 09-07-2019 21:30:35 Tải xuống
Chapter 229: Vừa đi vừa chiến đấu 05-05-2019 11:59:06 Tải xuống
Chapter 230: Chiến Huyễn Thân 05-05-2019 11:59:09 Tải xuống
Chapter 231 03-01-2019 17:38:37 Tải xuống
Chapter 232: - Bóng Hình Xinh Đẹp 05-05-2019 11:59:13 Tải xuống
Chapter 233: - Gặp lại Nạp Lan 05-05-2019 11:59:16 Tải xuống
Chapter 234 05-05-2019 11:59:22 Tải xuống
Chapter 235 03-01-2019 17:38:48 Tải xuống
Chapter 236 03-01-2019 17:39:33 Tải xuống
Chapter 237 03-01-2019 17:39:35 Tải xuống
Chapter 237.2 05-05-2019 11:59:24 Tải xuống
Chapter 237.3 03-01-2019 17:39:41 Tải xuống
Chapter 238 03-01-2019 17:39:44 Tải xuống
Chapter 238.2 03-01-2019 17:39:48 Tải xuống
Chapter 238.3 05-05-2019 11:59:28 Tải xuống
Chapter 239 03-01-2019 17:40:36 Tải xuống
Chapter 239.2: Raw 29-11-2018 10:39:21 Tải xuống
Chapter 239.3: Raw 29-11-2018 10:39:23 Tải xuống
Chapter 240 03-01-2019 17:40:39 Tải xuống
Chapter 240: raw 04-12-2018 00:13:45 Tải xuống
Chapter 241 03-01-2019 17:40:42 Tải xuống
Chapter 242 03-01-2019 17:40:45 Tải xuống
Chapter 243 10-01-2019 12:04:07 Tải xuống
Chapter 243: Raw 03-01-2019 17:40:48 Tải xuống
Chapter 244 08-06-2019 13:00:31 Tải xuống
Chapter 244: Raw 10-01-2019 12:04:09 Tải xuống
Chapter 244: Raw - raw 10-01-2019 09:02:08 Tải xuống
Chapter 245 13-03-2019 02:04:03 Tải xuống
Chapter 245: Raw 17-01-2019 11:00:05 Tải xuống
Chapter 245: Raw - raw 17-01-2019 11:12:14 Tải xuống
Chapter 246 13-03-2019 02:04:08 Tải xuống
Chapter 246: raw 27-01-2019 11:04:17 Tải xuống
Chapter 247 12-03-2019 20:04:20 Tải xuống
Chapter 248 05-05-2019 11:59:29 Tải xuống
Chapter 249 08-06-2019 13:22:57 Tải xuống
Chapter 250 05-05-2019 11:59:36 Tải xuống
Chapter 251 05-05-2019 11:59:38 Tải xuống
Chapter 252 05-05-2019 11:59:42 Tải xuống
Chapter 253 05-06-2019 20:36:58 Tải xuống
Chapter 254 12-07-2019 02:01:12 Tải xuống
Chapter 255 05-05-2019 11:59:54 Tải xuống
Chapter 256 01-06-2019 22:12:13 Tải xuống
Chapter 257 23-06-2019 19:00:12 Tải xuống
Chapter 258 09-07-2019 21:06:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh