Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua , Mystery , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 357 05-12-2021 05:30:03 Tải xuống
Chapter 356 27-11-2021 18:50:07 Tải xuống
Chapter 355 20-11-2021 12:50:07 Tải xuống
Chapter 354 07-11-2021 21:54:54 Tải xuống
Chapter 353 11-11-2021 22:38:56 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0.5 12-09-2021 06:50:10 Tải xuống
Chapter 1 12-09-2021 06:50:10 Tải xuống
Chapter 2 12-09-2021 06:50:10 Tải xuống
Chapter 3 12-09-2021 06:50:10 Tải xuống
Chapter 4 12-09-2021 06:50:10 Tải xuống
Chapter 5 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 6 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 7 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 8 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 9 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 10 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 11 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 12 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 13 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 14 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 15 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 16 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 17 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 18 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 19 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 20 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 21 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 22 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 23 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 24 12-09-2021 06:50:11 Tải xuống
Chapter 25 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 26 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 27 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 28 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 29 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 30 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 31 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 32 12-09-2021 06:50:12 Tải xuống
Chapter 33 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 34 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 35 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 36 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 37 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 38 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 39 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 40 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 41 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 42 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 43 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 44 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 45 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 46 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 47 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 48 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 49 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 50 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 51 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 52 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 53 12-09-2021 06:50:13 Tải xuống
Chapter 54 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 55 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 56 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 57 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 58 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 59 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 60 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 61 12-09-2021 06:50:14 Tải xuống
Chapter 62 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 63 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 64 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 65 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 66 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 67 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 68 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 69 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 70 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 71 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 72 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 73 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 74 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 75 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 76 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 77 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 78 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 79 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 79.5 12-09-2021 06:50:15 Tải xuống
Chapter 80 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 81 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 82 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 83 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 84 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 85 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 85.5 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 86 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 87 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 88 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 89 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 90 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 91 12-09-2021 06:50:16 Tải xuống
Chapter 92 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 93 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 94 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 95 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 96 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 97 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 98 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 99 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 100 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 101 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 102 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 103 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 104 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 105 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 106 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 107 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 108 12-09-2021 06:50:17 Tải xuống
Chapter 109 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 110 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 111 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 112 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 113 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 114 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 115 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 116 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 117 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 118 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 119 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 120 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 121 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 122 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 123 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 124 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 125 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 126 12-09-2021 06:50:18 Tải xuống
Chapter 127 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 128 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 129 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 130 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 131 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 132 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 133 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 134 12-09-2021 06:50:19 Tải xuống
Chapter 135 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 136 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 137: - Cự Mãng Chiến Thiên Viên 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 138: - Thật Giả Địa Tâm Nhũ 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 139: - Đối Chiến Bạch Trình 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 140: - Vương Giả Hồi Quy 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 141: - Thiên Ma Khải Giáp 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 142: - Đệ Nhất Cường Bảng 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 143: - Hắc Ma 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 144 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 145 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 146 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 147: - Cuộc Chiến Cường Bảng Bắt Đầu 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 148 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 149 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 150: - Nữ Thần 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 151 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 152 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 153 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 154 12-09-2021 06:50:20 Tải xuống
Chapter 155 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 156 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 157: - Địa Tâm 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 158 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 159 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 160 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 161: - Đấu Vương Đỉnh Phong 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 162: - Tiêu Môn Đại Đấu Giá Hội 12-09-2021 06:50:21 Tải xuống
Chapter 163: - Xuất Chinh 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 164: - Hiệu Lệnh Tấn Công 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 165: Ma quỷ 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 166 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 167: - Sư Đồ Thâm Tình 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 168 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 169 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 170 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 171 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 172 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 173 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 174 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 175 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 176 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 177 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 178 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 179 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 180 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 181 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 182 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 183 12-09-2021 06:50:22 Tải xuống
Chapter 184 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 185 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 186 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 187 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 188 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 189 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 190 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 191 12-09-2021 06:50:23 Tải xuống
Chapter 192 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 193 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 194 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 195 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 196 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 197 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 198 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 199 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 200 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 201 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 202 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 203 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 203.5 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 204 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 205: - Sức Mạnh Kinh Thiên 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 206 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 207 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 208 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 209: - Âm mưu của Hàn Phong 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 210 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 211 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 212 12-09-2021 06:50:24 Tải xuống
Chapter 213 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 214: Phá độc ách 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 215 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 216 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 217: - Thiên Nhai Thành 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 218: - Không gian trùng động 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 219 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 220: - Cao thủ giấu mặt 12-09-2021 06:50:25 Tải xuống
Chapter 221: Bạn Cũ Bạn Mới 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 222: - Lôi bạo 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 223: Phong Lôi Động 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 224: - Hồng gia lão tổ 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 24-08-2019 20:50:45 Tải xuống
Chapter 226: - Ai làm người nấy chịu 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 08-09-2019 10:34:24 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 24-08-2019 21:18:27 Tải xuống
Chapter 229: Vừa đi vừa chiến đấu 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 230: Chiến Huyễn Thân 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 231 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 232: - Bóng Hình Xinh Đẹp 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 233: - Gặp lại Nạp Lan 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 234 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 235 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 236 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 237 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 237.2 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 237.3 12-09-2021 06:50:26 Tải xuống
Chapter 238 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 238.2 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 238.3 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 239 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 239.2: Raw 29-11-2018 10:39:21 Tải xuống
Chapter 239.3: Raw 24-08-2019 23:06:02 Tải xuống
Chapter 240 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 240: raw 04-12-2018 00:13:45 Tải xuống
Chapter 241 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 242 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 243 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 243: Raw 03-01-2019 17:40:48 Tải xuống
Chapter 244 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 244: Raw 10-01-2019 12:04:09 Tải xuống
Chapter 244: Raw - raw 10-01-2019 09:02:08 Tải xuống
Chapter 245 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 245: Raw 17-01-2019 11:00:05 Tải xuống
Chapter 245: Raw - raw 13-08-2019 21:50:16 Tải xuống
Chapter 246 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 246: raw 27-01-2019 11:04:17 Tải xuống
Chapter 247 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 248 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 249 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 250 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 251 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 252 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 253 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 254 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 255 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 256 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 257 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 258 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 259 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 260 12-09-2021 06:50:27 Tải xuống
Chapter 261 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 262 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 263 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 264 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 265 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 266 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 266.5 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 267 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 268 12-09-2021 06:50:28 Tải xuống
Chapter 268.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 269 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 269.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 270 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 270.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 271 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 271.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 272 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 272.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 273 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 273.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 274 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 274.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 275 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 275.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 276 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 276.5 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 277 21-10-2019 02:26:51 Tải xuống
Chapter 277.5: Kho tàng của Hùng Chiến 2 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 277: Kho tàng của Hùng Chiến 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 278 21-10-2019 02:47:21 Tải xuống
Chapter 278.5: Tiến vào bát phẩm 2 22-02-2020 09:29:43 Tải xuống
Chapter 278: Tiến vào bát phẩm 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 279 21-10-2019 02:24:48 Tải xuống
Chapter 279.5 03-04-2020 21:15:24 Tải xuống
Chapter 279: Vòng thi đấu cuối cùng 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 279: a - Vòng thi đấu cuối cùng 22-02-2020 09:28:39 Tải xuống
Chapter 279: b - Bắt đầu luyện đan 22-02-2020 09:29:09 Tải xuống
Chapter 280.5: b - Ba loại dị hỏa 22-02-2020 09:26:38 Tải xuống
Chapter 280: Diễn biến của đan hội 12-09-2021 06:50:29 Tải xuống
Chapter 280: a - Diễn biến của đan hội 22-02-2020 09:27:40 Tải xuống
Chapter 280: b - Ba loại dị hỏa 22-02-2020 09:28:09 Tải xuống
Chapter 281.5: b - Nghênh đón đan lôi! 22-02-2020 09:26:10 Tải xuống
Chapter 281: Thăng Linh Chi Pháp! 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 281: a - Thăng Linh Chi Pháp! 22-02-2020 09:23:39 Tải xuống
Chapter 281: b - Nghênh đón đan lôi! 22-02-2020 09:24:08 Tải xuống
Chapter 282.5: b - Idol Tiêu Viêm 22-02-2020 09:25:39 Tải xuống
Chapter 282: Quán quân Đan Hội 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 282: a - Quán quân Đan Hội 22-02-2020 09:22:40 Tải xuống
Chapter 282: b - Idol Tiêu Viêm 22-02-2020 09:23:09 Tải xuống
Chapter 283.5: b - Thái Hư Cổ Long tộc 22-02-2020 09:25:09 Tải xuống
Chapter 283: Tào Dĩnh thả thính 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 283: a - Tào Dĩnh thả thính 22-02-2020 09:21:38 Tải xuống
Chapter 283: b - Thái Hư Cổ Long tộc 22-02-2020 09:22:09 Tải xuống
Chapter 284.5: b - Tinh Vực mở ra 22-02-2020 09:24:41 Tải xuống
Chapter 284: Long ấn - Tinh Vực mở ra 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 284: a - Long ấn 22-02-2020 09:20:39 Tải xuống
Chapter 284: b - Tinh Vực mở ra 22-02-2020 09:21:10 Tải xuống
Chapter 285: Tinh Vực - Hình thái của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 285: a - Tinh Vực 22-02-2020 09:19:40 Tải xuống
Chapter 285: b - Hình thái của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa 22-02-2020 09:20:10 Tải xuống
Chapter 286: Sự hung hãn của Tam thiên diễm viêm hỏa 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 286: a - Sự hung hãn của Tam thiên diễm viêm hỏa 22-02-2020 09:18:40 Tải xuống
Chapter 286: b - Viện trợ của Hồn Điện 22-02-2020 09:19:08 Tải xuống
Chapter 287 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 288 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 288.5 12-09-2021 06:50:30 Tải xuống
Chapter 288.5: Video 22-03-2020 02:07:41 Tải xuống
Chapter 289.1: Video 15-03-2020 13:37:11 Tải xuống
Chapter 289.2: Raw 15-03-2020 13:36:42 Tải xuống
Chapter 289.5: Video 03-04-2020 21:04:02 Tải xuống
Chapter 289: Linh Hồn Giao Phong 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 289: Raw - Linh Hồn Giao Phong 15-03-2020 10:19:46 Tải xuống
Chapter 289: Video - Linh Hồn Giao Phong 15-03-2020 14:18:41 Tải xuống
Chapter 290 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 290.5: Video 22-03-2020 02:50:11 Tải xuống
Chapter 290: Video - Đổ Nát 22-03-2020 02:07:11 Tải xuống
Chapter 291 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 291: - Phong Thiên Trận 11-04-2020 17:59:10 Tải xuống
Chapter 292 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 292.1: Video - Dịch Trần 18-04-2020 18:45:08 Tải xuống
Chapter 292.2: Tu la 28-09-2020 10:18:00 Tải xuống
Chapter 293 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 293.1: Video - Khôi lỗi đấu tôn 28-09-2020 10:17:53 Tải xuống
Chapter 293.2: Video - Bại giả chi vũ 22-12-2020 05:52:52 Tải xuống
Chapter 294 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 295 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 296 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 297: - Trích tinh tôn giả 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 298: - Tháo hồn 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 299: - Thái hư quyền 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 300 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 301 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 302 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 303 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 304 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 305 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 306: - Chân dung di tích 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 307: - Cơ quan trận 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 308 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 309 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 310 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 311 12-09-2021 06:50:31 Tải xuống
Chapter 312 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 313 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 314 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 315 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 316 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 317 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 318 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 319 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 320 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 321 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 322 12-09-2021 06:50:32 Tải xuống
Chapter 323 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 324 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 325 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 326 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 327 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 327.5 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 328 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 328.5 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 329 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 330 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 331 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 332 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 333 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 334 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 335 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 336 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 337 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 338 12-09-2021 06:50:33 Tải xuống
Chapter 339 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 340 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 341 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 342 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 343 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 344 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 345 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 346 20-09-2021 19:07:53 Tải xuống
Chapter 347 09-09-2021 00:54:46 Tải xuống
Chapter 348 12-09-2021 06:50:34 Tải xuống
Chapter 349 12-09-2021 07:19:48 Tải xuống
Chapter 349: Raw 09-09-2021 00:55:45 Tải xuống
Chapter 350 20-09-2021 01:01:28 Tải xuống
Chapter 351 02-10-2021 13:11:49 Tải xuống
Chapter 352 23-10-2021 16:20:07 Tải xuống
Chapter 353 11-11-2021 22:38:56 Tải xuống
Chapter 354 07-11-2021 21:54:54 Tải xuống
Chapter 355 20-11-2021 12:50:07 Tải xuống
Chapter 356 27-11-2021 18:50:07 Tải xuống
Chapter 357 05-12-2021 05:30:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh