Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua , Mystery , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0.5 03-01-2019 16:58:45 Tải xuống
Chapter 1 03-01-2019 16:58:49 Tải xuống
Chapter 2 05-06-2019 23:24:05 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 16:59:36 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 16:59:39 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 17:00:34 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 11:54:30 Tải xuống
Chapter 7 24-03-2019 18:57:33 Tải xuống
Chapter 8 24-06-2019 23:00:56 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 11:54:39 Tải xuống
Chapter 10 24-03-2019 19:07:14 Tải xuống
Chapter 11 14-03-2019 14:43:50 Tải xuống
Chapter 12 03-01-2019 17:01:36 Tải xuống
Chapter 13 08-10-2020 13:27:42 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 17:01:42 Tải xuống
Chapter 15 08-10-2020 13:27:34 Tải xuống
Chapter 16 03-01-2019 17:01:48 Tải xuống
Chapter 17 23-03-2019 19:00:21 Tải xuống
Chapter 18 23-03-2019 18:59:30 Tải xuống
Chapter 19 24-06-2019 23:40:58 Tải xuống
Chapter 20 24-06-2019 23:45:35 Tải xuống
Chapter 21 24-06-2019 23:49:14 Tải xuống
Chapter 22 24-06-2019 23:53:35 Tải xuống
Chapter 23 24-06-2019 23:56:02 Tải xuống
Chapter 24 24-06-2019 23:57:03 Tải xuống
Chapter 25 24-06-2019 23:59:39 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 17:03:42 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 17:03:46 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 17:03:49 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 17:04:33 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 17:04:37 Tải xuống
Chapter 31 22-08-2019 23:22:29 Tải xuống
Chapter 32 22-08-2019 23:24:10 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 10:31:57 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 17:04:49 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 17:05:33 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 18:02:34 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 18:02:37 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 18:02:40 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 18:02:42 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 18:02:46 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 18:02:49 Tải xuống
Chapter 42 10-07-2019 13:01:49 Tải xuống
Chapter 43 18-07-2019 23:01:04 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 17:06:42 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 18:03:39 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 17:06:48 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 18:03:42 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 18:03:45 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 18:03:48 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 17:07:42 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 17:07:45 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 18:04:33 Tải xuống
Chapter 53 19-06-2019 19:39:40 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 18:04:36 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 18:04:40 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 18:04:42 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 18:04:45 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 18:04:48 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 18:05:33 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 17:09:36 Tải xuống
Chapter 61 10-07-2019 19:38:25 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 18:05:39 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 18:05:42 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 18:05:45 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 18:05:48 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 18:06:33 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 17:10:40 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 18:06:36 Tải xuống
Chapter 69 31-05-2019 10:40:10 Tải xuống
Chapter 70 03-01-2019 17:10:49 Tải xuống
Chapter 71 03-01-2019 18:06:39 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 18:06:42 Tải xuống
Chapter 73 03-01-2019 18:06:45 Tải xuống
Chapter 74 03-01-2019 18:06:48 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 17:11:45 Tải xuống
Chapter 76 25-06-2019 23:25:09 Tải xuống
Chapter 77 11-07-2019 02:36:08 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 10:33:31 Tải xuống
Chapter 79 11-07-2019 10:04:02 Tải xuống
Chapter 79.5 03-01-2019 17:12:42 Tải xuống
Chapter 80 31-05-2019 12:59:25 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 17:12:48 Tải xuống
Chapter 82 31-05-2019 13:02:48 Tải xuống
Chapter 83 31-05-2019 13:04:28 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 17:13:39 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 17:13:42 Tải xuống
Chapter 85.5 03-01-2019 17:13:46 Tải xuống
Chapter 86 03-01-2019 18:07:33 Tải xuống
Chapter 87 31-05-2019 13:17:57 Tải xuống
Chapter 88 23-04-2019 06:43:27 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 17:14:39 Tải xuống
Chapter 90 23-08-2019 17:31:56 Tải xuống
Chapter 91 03-01-2019 17:14:45 Tải xuống
Chapter 92 03-01-2019 17:14:48 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 17:15:33 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 17:15:36 Tải xuống
Chapter 95 05-05-2019 11:55:34 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 17:15:42 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 10:34:15 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 17:15:48 Tải xuống
Chapter 99 22-03-2019 15:38:57 Tải xuống
Chapter 100 03-01-2019 17:16:36 Tải xuống
Chapter 101 03-01-2019 17:16:39 Tải xuống
Chapter 102 03-01-2019 17:16:42 Tải xuống
Chapter 103 03-01-2019 17:16:48 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 17:16:48 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 17:17:33 Tải xuống
Chapter 106 24-03-2019 21:56:29 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 17:17:39 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 17:17:41 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 17:17:45 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 10:34:41 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 10:34:43 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 17:18:36 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 17:18:39 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 17:18:42 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 10:34:51 Tải xuống
Chapter 116 23-08-2019 19:57:35 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 17:19:35 Tải xuống
Chapter 118 04-09-2019 16:35:45 Tải xuống
Chapter 119 24-08-2019 01:48:39 Tải xuống
Chapter 120 31-03-2019 19:52:26 Tải xuống
Chapter 121 06-09-2019 22:41:02 Tải xuống
Chapter 122 06-09-2019 22:39:52 Tải xuống
Chapter 123 03-01-2019 17:20:33 Tải xuống
Chapter 124 16-04-2019 22:52:34 Tải xuống
Chapter 125 24-03-2019 17:32:38 Tải xuống
Chapter 126 24-03-2019 17:32:41 Tải xuống
Chapter 127 07-09-2019 10:42:31 Tải xuống
Chapter 128 07-09-2019 10:45:16 Tải xuống
Chapter 129 26-06-2019 14:48:28 Tải xuống
Chapter 130 07-09-2019 10:53:16 Tải xuống
Chapter 131 26-06-2019 16:11:40 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2018 10:35:27 Tải xuống
Chapter 133 03-01-2019 17:21:46 Tải xuống
Chapter 134 07-09-2019 11:03:07 Tải xuống
Chapter 135 23-03-2019 13:12:59 Tải xuống
Chapter 136 03-01-2019 17:22:36 Tải xuống
Chapter 137: - Cự Mãng Chiến Thiên Viên 23-03-2019 23:29:44 Tải xuống
Chapter 138: - Thật Giả Địa Tâm Nhũ 29-11-2018 10:35:39 Tải xuống
Chapter 139: - Đối Chiến Bạch Trình 29-11-2018 10:35:41 Tải xuống
Chapter 140: - Vương Giả Hồi Quy 23-03-2019 23:32:49 Tải xuống
Chapter 141: - Thiên Ma Khải Giáp 29-11-2018 10:35:45 Tải xuống
Chapter 142: - Đệ Nhất Cường Bảng 26-06-2019 17:42:16 Tải xuống
Chapter 143: - Hắc Ma 30-09-2019 18:24:05 Tải xuống
Chapter 144 03-01-2019 17:23:44 Tải xuống
Chapter 145 26-06-2019 18:04:13 Tải xuống
Chapter 146 29-11-2018 10:35:55 Tải xuống
Chapter 147: - Cuộc Chiến Cường Bảng Bắt Đầu 06-09-2019 10:20:17 Tải xuống
Chapter 148 07-09-2019 11:39:03 Tải xuống
Chapter 149 03-01-2019 17:24:38 Tải xuống
Chapter 150: - Nữ Thần 07-09-2019 11:45:44 Tải xuống
Chapter 151 26-06-2019 18:27:13 Tải xuống
Chapter 152 07-09-2019 11:51:05 Tải xuống
Chapter 153 03-01-2019 17:25:33 Tải xuống
Chapter 154 05-05-2019 11:56:32 Tải xuống
Chapter 155 03-01-2019 17:25:39 Tải xuống
Chapter 156 07-09-2019 12:26:20 Tải xuống
Chapter 157: - Địa Tâm 07-09-2019 12:29:32 Tải xuống
Chapter 158 05-05-2019 11:56:42 Tải xuống
Chapter 159 05-05-2019 11:56:45 Tải xuống
Chapter 160 05-05-2019 11:56:48 Tải xuống
Chapter 161: - Đấu Vương Đỉnh Phong 05-05-2019 11:56:51 Tải xuống
Chapter 162: - Tiêu Môn Đại Đấu Giá Hội 29-11-2020 01:55:04 Tải xuống
Chapter 163: - Xuất Chinh 05-05-2019 11:56:54 Tải xuống
Chapter 164: - Hiệu Lệnh Tấn Công 07-06-2019 19:28:21 Tải xuống
Chapter 165: Ma quỷ 05-05-2019 11:56:57 Tải xuống
Chapter 166 26-06-2019 22:33:37 Tải xuống
Chapter 167: - Sư Đồ Thâm Tình 12-11-2020 18:13:04 Tải xuống
Chapter 168 29-11-2018 10:36:41 Tải xuống
Chapter 169 03-01-2019 17:27:45 Tải xuống
Chapter 170 26-06-2019 22:45:33 Tải xuống
Chapter 171 03-01-2019 17:28:33 Tải xuống
Chapter 172 07-09-2019 17:26:07 Tải xuống
Chapter 173 05-05-2019 11:57:00 Tải xuống
Chapter 174 03-01-2019 17:28:43 Tải xuống
Chapter 175 03-01-2019 17:28:45 Tải xuống
Chapter 176 05-09-2019 23:05:16 Tải xuống
Chapter 177 03-01-2019 17:29:34 Tải xuống
Chapter 178 03-01-2019 17:29:37 Tải xuống
Chapter 179 07-09-2019 17:44:54 Tải xuống
Chapter 180 05-05-2019 11:57:06 Tải xuống
Chapter 181 26-06-2019 23:22:47 Tải xuống
Chapter 182 03-01-2019 17:29:49 Tải xuống
Chapter 183 05-05-2019 11:57:13 Tải xuống
Chapter 184 03-01-2019 17:30:36 Tải xuống
Chapter 185 05-05-2019 11:57:17 Tải xuống
Chapter 186 03-01-2019 17:30:42 Tải xuống
Chapter 187 05-05-2019 11:57:19 Tải xuống
Chapter 188 09-08-2019 22:34:07 Tải xuống
Chapter 189 27-06-2019 00:06:57 Tải xuống
Chapter 190 27-06-2019 00:12:51 Tải xuống
Chapter 191 27-06-2019 00:17:47 Tải xuống
Chapter 192 27-06-2019 00:22:04 Tải xuống
Chapter 193 27-06-2019 00:28:08 Tải xuống
Chapter 194 27-06-2019 00:32:20 Tải xuống
Chapter 195 27-06-2019 00:37:10 Tải xuống
Chapter 196 27-06-2019 00:41:32 Tải xuống
Chapter 197 27-06-2019 00:47:22 Tải xuống
Chapter 198 27-06-2019 00:51:10 Tải xuống
Chapter 199 27-06-2019 00:56:52 Tải xuống
Chapter 200 15-04-2019 20:33:43 Tải xuống
Chapter 201 27-06-2019 12:06:25 Tải xuống
Chapter 202 27-06-2019 12:10:51 Tải xuống
Chapter 203 30-09-2019 11:58:36 Tải xuống
Chapter 203.5 27-06-2019 14:51:49 Tải xuống
Chapter 204 27-06-2019 14:56:34 Tải xuống
Chapter 205: - Sức Mạnh Kinh Thiên 27-06-2019 15:00:08 Tải xuống
Chapter 206 27-06-2019 20:01:49 Tải xuống
Chapter 207 07-09-2019 21:24:36 Tải xuống
Chapter 208 07-09-2019 21:27:58 Tải xuống
Chapter 209: - Âm mưu của Hàn Phong 05-09-2019 23:22:28 Tải xuống
Chapter 210 07-09-2019 21:35:23 Tải xuống
Chapter 211 05-05-2019 11:58:11 Tải xuống
Chapter 212 14-08-2019 11:30:57 Tải xuống
Chapter 213 07-09-2019 21:44:19 Tải xuống
Chapter 214: Phá độc ách 07-09-2019 21:48:53 Tải xuống
Chapter 215 07-09-2019 21:56:22 Tải xuống
Chapter 216 07-09-2019 21:58:37 Tải xuống
Chapter 217: - Thiên Nhai Thành 14-08-2019 11:53:56 Tải xuống
Chapter 218: - Không gian trùng động 14-08-2019 11:54:11 Tải xuống
Chapter 219 07-09-2019 22:06:49 Tải xuống
Chapter 220: - Cao thủ giấu mặt 07-09-2019 22:09:19 Tải xuống
Chapter 221: Bạn Cũ Bạn Mới 24-03-2019 20:31:32 Tải xuống
Chapter 222: - Lôi bạo 24-08-2019 20:38:03 Tải xuống
Chapter 223: Phong Lôi Động 17-09-2019 05:36:05 Tải xuống
Chapter 224: - Hồng gia lão tổ 24-08-2019 20:46:21 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 09-07-2019 21:30:29 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 24-08-2019 20:50:45 Tải xuống
Chapter 226: - Ai làm người nấy chịu 25-03-2019 05:09:30 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 09-07-2019 21:30:31 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 08-09-2019 10:34:24 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 24-08-2019 21:13:14 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 24-08-2019 21:18:27 Tải xuống
Chapter 229: Vừa đi vừa chiến đấu 24-08-2019 21:36:31 Tải xuống
Chapter 230: Chiến Huyễn Thân 24-08-2019 21:43:54 Tải xuống
Chapter 231 03-01-2019 17:38:37 Tải xuống
Chapter 232: - Bóng Hình Xinh Đẹp 13-12-2020 07:03:12 Tải xuống
Chapter 233: - Gặp lại Nạp Lan 24-08-2019 22:02:51 Tải xuống
Chapter 234 02-04-2019 22:51:42 Tải xuống
Chapter 235 03-01-2019 17:38:48 Tải xuống
Chapter 236 18-11-2020 09:07:14 Tải xuống
Chapter 237 03-01-2019 17:39:35 Tải xuống
Chapter 237.2 28-04-2019 21:26:38 Tải xuống
Chapter 237.3 03-01-2019 17:39:41 Tải xuống
Chapter 238 03-01-2019 17:39:44 Tải xuống
Chapter 238.2 03-01-2019 17:39:48 Tải xuống
Chapter 238.3 05-05-2019 11:59:28 Tải xuống
Chapter 239 03-01-2019 17:40:36 Tải xuống
Chapter 239.2: Raw 29-11-2018 10:39:21 Tải xuống
Chapter 239.3: Raw 24-08-2019 23:06:02 Tải xuống
Chapter 240 03-01-2019 17:40:39 Tải xuống
Chapter 240: raw 04-12-2018 00:13:45 Tải xuống
Chapter 241 03-01-2019 17:40:42 Tải xuống
Chapter 242 03-01-2019 17:40:45 Tải xuống
Chapter 243 10-01-2019 12:04:07 Tải xuống
Chapter 243: Raw 03-01-2019 17:40:48 Tải xuống
Chapter 244 17-01-2019 10:48:06 Tải xuống
Chapter 244: Raw 10-01-2019 12:04:09 Tải xuống
Chapter 244: Raw - raw 10-01-2019 09:02:08 Tải xuống
Chapter 245 13-03-2019 02:04:03 Tải xuống
Chapter 245: Raw 17-01-2019 11:00:05 Tải xuống
Chapter 245: Raw - raw 13-08-2019 21:50:16 Tải xuống
Chapter 246 13-03-2019 02:04:08 Tải xuống
Chapter 246: raw 27-01-2019 11:04:17 Tải xuống
Chapter 247 12-03-2019 20:04:20 Tải xuống
Chapter 248 05-05-2019 11:59:29 Tải xuống
Chapter 249 13-12-2020 07:02:48 Tải xuống
Chapter 250 05-05-2019 11:59:36 Tải xuống
Chapter 251 05-05-2019 11:59:38 Tải xuống
Chapter 252 05-05-2019 11:59:42 Tải xuống
Chapter 253 05-06-2019 20:36:58 Tải xuống
Chapter 254 13-12-2020 07:02:18 Tải xuống
Chapter 255 08-09-2019 12:06:43 Tải xuống
Chapter 256 01-06-2019 22:12:13 Tải xuống
Chapter 257 23-06-2019 19:00:12 Tải xuống
Chapter 258 09-07-2019 21:06:34 Tải xuống
Chapter 259 26-07-2019 23:13:38 Tải xuống
Chapter 260 14-09-2019 17:27:29 Tải xuống
Chapter 262 24-08-2019 16:31:18 Tải xuống
Chapter 263 24-08-2019 16:31:19 Tải xuống
Chapter 264 20-08-2019 16:12:10 Tải xuống
Chapter 265 24-08-2019 16:31:21 Tải xuống
Chapter 266 20-08-2019 16:12:14 Tải xuống
Chapter 266.5 20-08-2019 19:12:25 Tải xuống
Chapter 267 29-08-2019 11:48:17 Tải xuống
Chapter 268 11-09-2019 20:06:12 Tải xuống
Chapter 268.5 15-09-2019 10:30:53 Tải xuống
Chapter 269.5 04-10-2019 16:31:57 Tải xuống
Chapter 270 04-10-2019 12:00:43 Tải xuống
Chapter 270.5 10-10-2019 12:06:45 Tải xuống
Chapter 271 20-10-2019 21:04:22 Tải xuống
Chapter 271.5 25-10-2019 18:19:18 Tải xuống
Chapter 272 31-10-2019 21:18:16 Tải xuống
Chapter 272.5 05-11-2019 11:37:05 Tải xuống
Chapter 273 15-11-2019 18:42:44 Tải xuống
Chapter 273.5 20-11-2019 20:36:45 Tải xuống
Chapter 274 04-12-2019 18:42:52 Tải xuống
Chapter 275 11-01-2020 10:54:48 Tải xuống
Chapter 275.5 11-01-2020 10:36:49 Tải xuống
Chapter 276 19-01-2020 10:48:17 Tải xuống
Chapter 277 21-10-2019 02:26:51 Tải xuống
Chapter 277.5: Kho tàng của Hùng Chiến 2 22-02-2020 09:30:41 Tải xuống
Chapter 277: Kho tàng của Hùng Chiến 22-02-2020 09:31:08 Tải xuống
Chapter 278 21-10-2019 02:47:21 Tải xuống
Chapter 278.5: Tiến vào bát phẩm 2 22-02-2020 09:29:43 Tải xuống
Chapter 278: Tiến vào bát phẩm 22-02-2020 09:30:10 Tải xuống
Chapter 279 21-10-2019 02:24:48 Tải xuống
Chapter 279.5 03-04-2020 21:15:24 Tải xuống
Chapter 279: Vòng thi đấu cuối cùng 22-02-2020 09:27:09 Tải xuống
Chapter 279: a - Vòng thi đấu cuối cùng 22-02-2020 09:28:39 Tải xuống
Chapter 279: b - Bắt đầu luyện đan 22-02-2020 09:29:09 Tải xuống
Chapter 280.5: b - Ba loại dị hỏa 22-02-2020 09:26:38 Tải xuống
Chapter 280: Diễn biến của đan hội 22-02-2020 09:39:41 Tải xuống
Chapter 280: a - Diễn biến của đan hội 22-02-2020 09:27:40 Tải xuống
Chapter 280: b - Ba loại dị hỏa 22-02-2020 09:28:09 Tải xuống
Chapter 281.5: b - Nghênh đón đan lôi! 22-02-2020 09:26:10 Tải xuống
Chapter 281: Thăng Linh Chi Pháp! 22-02-2020 09:39:11 Tải xuống
Chapter 281: a - Thăng Linh Chi Pháp! 22-02-2020 09:23:39 Tải xuống
Chapter 281: b - Nghênh đón đan lôi! 22-02-2020 09:24:08 Tải xuống
Chapter 282.5: b - Idol Tiêu Viêm 22-02-2020 09:25:39 Tải xuống
Chapter 282: Quán quân Đan Hội 22-02-2020 09:38:39 Tải xuống
Chapter 282: a - Quán quân Đan Hội 22-02-2020 09:22:40 Tải xuống
Chapter 282: b - Idol Tiêu Viêm 22-02-2020 09:23:09 Tải xuống
Chapter 283.5: b - Thái Hư Cổ Long tộc 22-02-2020 09:25:09 Tải xuống
Chapter 283: Tào Dĩnh thả thính 10-10-2020 06:56:30 Tải xuống
Chapter 283: a - Tào Dĩnh thả thính 22-02-2020 09:21:38 Tải xuống
Chapter 283: b - Thái Hư Cổ Long tộc 22-02-2020 09:22:09 Tải xuống
Chapter 284.5: b - Tinh Vực mở ra 22-02-2020 09:24:41 Tải xuống
Chapter 284: Long ấn - Tinh Vực mở ra 22-02-2020 09:37:41 Tải xuống
Chapter 284: a - Long ấn 22-02-2020 09:20:39 Tải xuống
Chapter 284: b - Tinh Vực mở ra 22-02-2020 09:21:10 Tải xuống
Chapter 285: Tinh Vực - Hình thái của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa 22-02-2020 09:37:10 Tải xuống
Chapter 285: a - Tinh Vực 22-02-2020 09:19:40 Tải xuống
Chapter 285: b - Hình thái của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa 22-02-2020 09:20:10 Tải xuống
Chapter 286: Sự hung hãn của Tam thiên diễm viêm hỏa 22-02-2020 09:36:41 Tải xuống
Chapter 286: a - Sự hung hãn của Tam thiên diễm viêm hỏa 22-02-2020 09:18:40 Tải xuống
Chapter 286: b - Viện trợ của Hồn Điện 22-02-2020 09:19:08 Tải xuống
Chapter 287 15-03-2020 10:22:34 Tải xuống
Chapter 288 15-03-2020 10:22:04 Tải xuống
Chapter 288.5: Video 22-03-2020 02:07:41 Tải xuống
Chapter 289.1: Video 15-03-2020 13:37:11 Tải xuống
Chapter 289.2: Raw 15-03-2020 13:36:42 Tải xuống
Chapter 289.5: Video 03-04-2020 21:04:02 Tải xuống
Chapter 289: Raw - Linh Hồn Giao Phong 15-03-2020 10:19:46 Tải xuống
Chapter 289: Video - Linh Hồn Giao Phong 15-03-2020 14:18:41 Tải xuống
Chapter 290.5: Video 22-03-2020 02:50:11 Tải xuống
Chapter 290: Video - Đổ Nát 22-03-2020 02:07:11 Tải xuống
Chapter 291: - Phong Thiên Trận 11-04-2020 17:59:10 Tải xuống
Chapter 292.1: Video - Dịch Trần 18-04-2020 18:45:08 Tải xuống
Chapter 292.2: Tu la 28-09-2020 10:18:00 Tải xuống
Chapter 293.1: Video - Khôi lỗi đấu tôn 28-09-2020 10:17:53 Tải xuống
Chapter 293.2: Video - Bại giả chi vũ 22-12-2020 05:52:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh