Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua , Mystery , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 366 26-11-2022 21:25:09 Tải xuống
Chapter 365 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 364 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 363 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 362 02-08-2022 22:16:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0.5 23-09-2022 18:05:29 Tải xuống
Chapter 1 10-07-2023 00:10:40 Tải xuống
Chapter 2 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 3 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 4 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 5 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 6 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 7 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 8 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 9 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 10 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 11 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 12 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 13 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 14 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 15 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 16 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 17 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 18 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 19 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 20 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 21 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 22 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 23 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 24 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 25 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 26 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 27 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 28 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 29 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 30 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 31 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 32 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 33 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 34 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 35 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 36 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 37 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 38 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 39 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 40 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 41 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 42 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 43 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 44 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 45 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 46 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 47 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 48 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 49 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 50 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 51 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 52 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 53 19-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 54 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 55 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 56 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 57 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 58 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 59 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 60 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 61 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 62 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 63 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 64 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 65 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 66 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 67 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 68 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 69 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 70 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 71 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 72 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 73 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 74 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 75 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 76 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 77 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 78 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 79 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 79.5 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 80 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 81 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 82 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 83 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 84 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 85 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 85.5 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 86 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 87 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 88 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 89 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 90 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 91 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 92 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 93 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 94 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 95 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 96 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 97 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 98 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 99 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 100 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 101 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 102 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 103 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 104 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 105 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 106 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 107 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 108 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 109 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 110 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 111 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 112 19-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 113 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 114 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 115 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 116 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 117 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 118 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 119 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 120 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 121 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 122 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 123 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 124 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 125 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 126 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 127 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 128 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 129 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 130 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 131 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 132 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 133 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 134 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 135 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 136 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 137: - Cự Mãng Chiến Thiên Viên 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 138: - Thật Giả Địa Tâm Nhũ 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 139: - Đối Chiến Bạch Trình 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 140: - Vương Giả Hồi Quy 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 141: - Thiên Ma Khải Giáp 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 142: - Đệ Nhất Cường Bảng 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 143: - Hắc Ma 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 144 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 145 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 146 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 147: - Cuộc Chiến Cường Bảng Bắt Đầu 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 148 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 149 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 150: - Nữ Thần 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 151 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 152 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 153 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 154 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 155 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 156 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 157: - Địa Tâm 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 158 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 159 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 160 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 161: - Đấu Vương Đỉnh Phong 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 162: - Tiêu Môn Đại Đấu Giá Hội 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 163: - Xuất Chinh 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 164: - Hiệu Lệnh Tấn Công 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 165: Ma quỷ 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 166 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 167: - Sư Đồ Thâm Tình 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 168 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 169 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 170 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 171 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 172 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 173 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 174 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 175 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 176 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 177 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 178 19-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 179 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 180 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 181 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 182 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 183 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 184 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 185 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 186 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 187 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 188 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 189 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 190 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 191 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 192 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 193 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 194 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 195 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 196 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 197 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 198 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 199 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 200 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 201 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 202 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 203 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 203.5 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 204 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 205: - Sức Mạnh Kinh Thiên 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 206 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 207 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 208 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 209: - Âm mưu của Hàn Phong 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 210 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 211 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 212 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 213 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 214: Phá độc ách 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 215 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 216 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 217: - Thiên Nhai Thành 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 218: - Không gian trùng động 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 219 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 220: - Cao thủ giấu mặt 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 221: Bạn Cũ Bạn Mới 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 222: - Lôi bạo 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 223: Phong Lôi Động 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 224: - Hồng gia lão tổ 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 225: - Tam Thiên Lôi Huyễn Thân 24-08-2019 13:50:45 Tải xuống
Chapter 226: - Ai làm người nấy chịu 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 227: - Lôi Đình Vạn Quân 08-09-2019 03:34:24 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 228: - Hóa Cốt Thành 24-08-2019 14:18:27 Tải xuống
Chapter 229: Vừa đi vừa chiến đấu 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 230: Chiến Huyễn Thân 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 231 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 232: - Bóng Hình Xinh Đẹp 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 233: - Gặp lại Nạp Lan 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 234 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 235 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 236 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 237 19-03-2022 16:30:17 Tải xuống
Chapter 237.2 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 237.3 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 238 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 238.2 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 238.3 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 239 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 239.2: Raw 29-11-2018 03:39:21 Tải xuống
Chapter 239.3: Raw 24-08-2019 16:06:02 Tải xuống
Chapter 240 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 240: raw 03-12-2018 17:13:45 Tải xuống
Chapter 241 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 242 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 243 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 243: Raw 03-01-2019 10:40:48 Tải xuống
Chapter 244 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 244: Raw 10-01-2019 05:04:09 Tải xuống
Chapter 244: Raw - raw 10-01-2019 02:02:08 Tải xuống
Chapter 245 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 245: Raw 17-01-2019 04:00:05 Tải xuống
Chapter 245: Raw - raw 13-08-2019 14:50:16 Tải xuống
Chapter 246 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 246: raw 27-01-2019 04:04:17 Tải xuống
Chapter 247 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 248 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 249 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 250 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 251 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 252 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 253 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 254 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 255 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 256 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 257 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 258 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 259 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 260 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 261 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 262 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 263 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 264 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 265 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 266 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 266.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 267 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 268 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 268.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 269 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 269.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 270 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 270.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 271 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 271.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 272 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 272.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 273 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 273.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 274 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 274.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 275 05-10-2022 13:03:03 Tải xuống
Chapter 275.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 276 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 276.5 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 277 20-10-2019 19:26:51 Tải xuống
Chapter 277.5: Kho tàng của Hùng Chiến 2 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 277: Kho tàng của Hùng Chiến 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 278 20-10-2019 19:47:21 Tải xuống
Chapter 278.5: Tiến vào bát phẩm 2 22-02-2020 02:29:43 Tải xuống
Chapter 278: Tiến vào bát phẩm 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 279 20-10-2019 19:24:48 Tải xuống
Chapter 279.5 03-04-2020 14:15:24 Tải xuống
Chapter 279: Vòng thi đấu cuối cùng 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 279: a - Vòng thi đấu cuối cùng 22-02-2020 02:28:39 Tải xuống
Chapter 279: b - Bắt đầu luyện đan 22-02-2020 02:29:09 Tải xuống
Chapter 280.5: b - Ba loại dị hỏa 22-02-2020 02:26:38 Tải xuống
Chapter 280: Diễn biến của đan hội 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 280: a - Diễn biến của đan hội 22-02-2020 02:27:40 Tải xuống
Chapter 280: b - Ba loại dị hỏa 22-02-2020 02:28:09 Tải xuống
Chapter 281.5: b - Nghênh đón đan lôi! 22-02-2020 02:26:10 Tải xuống
Chapter 281: Thăng Linh Chi Pháp! 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 281: a - Thăng Linh Chi Pháp! 22-02-2020 02:23:39 Tải xuống
Chapter 281: b - Nghênh đón đan lôi! 22-02-2020 02:24:08 Tải xuống
Chapter 282.5: b - Idol Tiêu Viêm 22-02-2020 02:25:39 Tải xuống
Chapter 282: Quán quân Đan Hội 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 282: a - Quán quân Đan Hội 22-02-2020 02:22:40 Tải xuống
Chapter 282: b - Idol Tiêu Viêm 22-02-2020 02:23:09 Tải xuống
Chapter 283.5: b - Thái Hư Cổ Long tộc 22-02-2020 02:25:09 Tải xuống
Chapter 283: Tào Dĩnh thả thính 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 283: a - Tào Dĩnh thả thính 22-02-2020 02:21:38 Tải xuống
Chapter 283: b - Thái Hư Cổ Long tộc 22-02-2020 02:22:09 Tải xuống
Chapter 284.5: b - Tinh Vực mở ra 22-02-2020 02:24:41 Tải xuống
Chapter 284: Long ấn - Tinh Vực mở ra 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 284: a - Long ấn 22-02-2020 02:20:39 Tải xuống
Chapter 284: b - Tinh Vực mở ra 22-02-2020 02:21:10 Tải xuống
Chapter 285: Tinh Vực - Hình thái của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 285: a - Tinh Vực 22-02-2020 02:19:40 Tải xuống
Chapter 285: b - Hình thái của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa 22-02-2020 02:20:10 Tải xuống
Chapter 286: Sự hung hãn của Tam thiên diễm viêm hỏa 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 286: a - Sự hung hãn của Tam thiên diễm viêm hỏa 22-02-2020 02:18:40 Tải xuống
Chapter 286: b - Viện trợ của Hồn Điện 22-02-2020 02:19:08 Tải xuống
Chapter 287 19-03-2022 16:30:18 Tải xuống
Chapter 288 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 288.5 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 288.5: Video 21-03-2020 19:07:41 Tải xuống
Chapter 289.1: Video 15-03-2020 06:37:11 Tải xuống
Chapter 289.2: Raw 15-03-2020 06:36:42 Tải xuống
Chapter 289.5: Video 03-04-2020 14:04:02 Tải xuống
Chapter 289: Linh Hồn Giao Phong 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 289: Raw - Linh Hồn Giao Phong 15-03-2020 03:19:46 Tải xuống
Chapter 289: Video - Linh Hồn Giao Phong 15-03-2020 07:18:41 Tải xuống
Chapter 290 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 290.5: Video 21-03-2020 19:50:11 Tải xuống
Chapter 290: Video - Đổ Nát 21-03-2020 19:07:11 Tải xuống
Chapter 291 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 291: - Phong Thiên Trận 11-04-2020 10:59:10 Tải xuống
Chapter 292 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 292.1: Video - Dịch Trần 18-04-2020 11:45:08 Tải xuống
Chapter 292.2: Tu la 28-09-2020 03:18:00 Tải xuống
Chapter 293 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 293.1: Video - Khôi lỗi đấu tôn 28-09-2020 03:17:53 Tải xuống
Chapter 293.2: Video - Bại giả chi vũ 21-12-2020 22:52:52 Tải xuống
Chapter 294 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 295 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 296 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 297: - Trích tinh tôn giả 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 298: - Tháo hồn 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 299: - Thái hư quyền 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 300 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 301 13-02-2024 09:25:52 Tải xuống
Chapter 302 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 303 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 304 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 305 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 306: - Chân dung di tích 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 307: - Cơ quan trận 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 308 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 309 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 310 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 311 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 312 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 313 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 314 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 315 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 316 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 317 28-03-2022 15:54:49 Tải xuống
Chapter 318 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 319 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 320 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 321 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 322 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 323 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 324 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 325 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 326 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 327 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 327.5 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 328 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 328.5 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 329 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 330 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 331 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 332 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 333 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 334 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 335 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 336 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 337 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 338 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 339 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 340 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 341 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 342 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 343 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 344 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 345 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 346 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 347 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 348 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 349 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 349: Raw 08-09-2021 17:55:45 Tải xuống
Chapter 350 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 351 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 352 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 353 19-03-2022 16:30:19 Tải xuống
Chapter 354 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 355 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 356 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 357 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 358 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 359 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 360 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 361 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 362 02-08-2022 22:16:07 Tải xuống
Chapter 363 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 364 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 365 19-03-2022 16:30:20 Tải xuống
Chapter 366 26-11-2022 21:25:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh