Loading...

Vạn Giới Tiên Tung

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Harem , Manhua , Mystery , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 30-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 244 30-05-2020 20:49:48 Tải xuống
Chapter 243 25-05-2020 10:48:16 Tải xuống
Chapter 242 17-05-2020 19:30:44 Tải xuống
Chapter 241 02-05-2020 19:47:08 Tải xuống
Chapter 240 21-04-2020 20:43:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 22:43:20 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2019 17:33:16 Tải xuống
Chapter 3 28-03-2019 18:37:22 Tải xuống
Chapter 4 06-09-2019 10:20:21 Tải xuống
Chapter 5 13-09-2019 11:47:17 Tải xuống
Chapter 6 03-09-2019 09:01:48 Tải xuống
Chapter 7 24-10-2019 06:36:30 Tải xuống
Chapter 8 13-09-2019 11:49:57 Tải xuống
Chapter 9 29-08-2019 18:24:18 Tải xuống
Chapter 10 24-10-2019 06:45:27 Tải xuống
Chapter 11 24-10-2019 06:45:40 Tải xuống
Chapter 12 08-04-2019 12:04:51 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 01:01:38 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 01:01:41 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 01:04:33 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 22:43:26 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 01:04:39 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 01:04:42 Tải xuống
Chapter 19 24-10-2019 06:57:48 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 22:43:28 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 01:05:33 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 01:05:36 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 01:05:39 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 01:05:41 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 01:05:45 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 01:05:47 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 01:06:32 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 01:06:36 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 01:06:39 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 01:06:41 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 01:06:44 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 01:06:47 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 01:07:33 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 01:07:36 Tải xuống
Chapter 35 24-10-2019 12:17:23 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 01:07:42 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 01:07:45 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 01:07:48 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 01:08:33 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 01:08:36 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 01:08:39 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 01:08:42 Tải xuống
Chapter 43 04-01-2019 01:08:45 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 01:08:48 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 01:09:33 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 01:09:36 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 01:09:39 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 01:09:42 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 01:09:45 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 01:09:48 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 01:10:33 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 01:10:36 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 01:10:39 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 01:10:42 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 01:10:45 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 01:10:48 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 01:11:33 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 01:11:36 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 01:11:39 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 01:11:42 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 01:11:45 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 01:11:48 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 01:12:33 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 01:12:36 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 01:12:39 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 01:12:42 Tải xuống
Chapter 67 04-01-2019 01:12:45 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 01:12:48 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 01:13:33 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 01:13:36 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 01:13:39 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 01:13:42 Tải xuống
Chapter 73 05-05-2019 22:43:30 Tải xuống
Chapter 74 05-05-2019 22:43:34 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 01:14:33 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 01:14:36 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 01:14:39 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 01:14:42 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 01:14:45 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 01:14:48 Tải xuống
Chapter 80.5 04-01-2019 01:15:33 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 01:15:36 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 01:15:39 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 01:15:42 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 01:15:45 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 01:15:48 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 01:16:33 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 01:16:36 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 01:16:39 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 01:16:42 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 01:16:45 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 01:16:48 Tải xuống
Chapter 92 04-01-2019 01:17:33 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 01:17:36 Tải xuống
Chapter 94 04-01-2019 01:17:39 Tải xuống
Chapter 95 04-01-2019 01:17:42 Tải xuống
Chapter 96 04-01-2019 01:17:45 Tải xuống
Chapter 97 04-01-2019 01:17:48 Tải xuống
Chapter 98 04-01-2019 01:18:33 Tải xuống
Chapter 99 04-01-2019 01:18:36 Tải xuống
Chapter 100 04-01-2019 01:18:39 Tải xuống
Chapter 101 04-01-2019 01:18:42 Tải xuống
Chapter 102 04-01-2019 01:18:45 Tải xuống
Chapter 103 04-01-2019 01:18:48 Tải xuống
Chapter 104 04-01-2019 01:19:33 Tải xuống
Chapter 105 04-01-2019 01:19:36 Tải xuống
Chapter 106 04-01-2019 01:19:39 Tải xuống
Chapter 107 04-01-2019 01:19:42 Tải xuống
Chapter 108 04-01-2019 01:19:46 Tải xuống
Chapter 109 04-01-2019 01:19:49 Tải xuống
Chapter 110 04-01-2019 01:20:32 Tải xuống
Chapter 111 05-05-2019 22:43:38 Tải xuống
Chapter 112 04-01-2019 01:20:39 Tải xuống
Chapter 113 04-01-2019 01:20:42 Tải xuống
Chapter 114 04-01-2019 01:20:45 Tải xuống
Chapter 115 04-01-2019 01:20:47 Tải xuống
Chapter 116 05-05-2019 22:43:43 Tải xuống
Chapter 117 04-01-2019 01:21:35 Tải xuống
Chapter 118 04-01-2019 01:21:38 Tải xuống
Chapter 119 05-05-2019 22:43:46 Tải xuống
Chapter 120 04-01-2019 01:21:44 Tải xuống
Chapter 121 04-01-2019 01:21:47 Tải xuống
Chapter 122 04-01-2019 01:22:33 Tải xuống
Chapter 123 04-01-2019 01:22:36 Tải xuống
Chapter 124 04-01-2019 01:22:39 Tải xuống
Chapter 125 04-01-2019 01:22:42 Tải xuống
Chapter 126 04-01-2019 01:22:45 Tải xuống
Chapter 127 04-01-2019 01:22:48 Tải xuống
Chapter 128 04-01-2019 01:23:33 Tải xuống
Chapter 129 04-01-2019 01:23:36 Tải xuống
Chapter 130 04-01-2019 01:23:39 Tải xuống
Chapter 131 04-01-2019 01:23:42 Tải xuống
Chapter 132 04-01-2019 01:23:45 Tải xuống
Chapter 133 05-05-2019 22:43:48 Tải xuống
Chapter 134 04-01-2019 01:24:33 Tải xuống
Chapter 135 05-05-2019 22:43:55 Tải xuống
Chapter 136 08-01-2019 02:04:47 Tải xuống
Chapter 137 05-05-2019 22:43:58 Tải xuống
Chapter 138 16-01-2019 19:39:30 Tải xuống
Chapter 139 21-01-2019 11:04:12 Tải xuống
Chapter 140 29-01-2019 07:24:11 Tải xuống
Chapter 141 29-01-2019 07:24:17 Tải xuống
Chapter 142 29-01-2019 07:24:24 Tải xuống
Chapter 143 07-02-2019 14:32:24 Tải xuống
Chapter 144 07-02-2019 14:32:30 Tải xuống
Chapter 145 24-02-2019 16:00:24 Tải xuống
Chapter 146 24-02-2019 15:00:39 Tải xuống
Chapter 147 24-02-2019 12:00:42 Tải xuống
Chapter 148 24-02-2019 16:04:24 Tải xuống
Chapter 149 22-03-2019 06:06:28 Tải xuống
Chapter 150 22-03-2019 06:06:30 Tải xuống
Chapter 151 22-03-2019 06:06:32 Tải xuống
Chapter 152 22-03-2019 06:06:35 Tải xuống
Chapter 153 22-03-2019 06:06:38 Tải xuống
Chapter 154 22-03-2019 06:06:42 Tải xuống
Chapter 155 28-03-2019 18:37:32 Tải xuống
Chapter 156 28-03-2019 18:46:05 Tải xuống
Chapter 157 28-03-2019 18:38:04 Tải xuống
Chapter 158 05-05-2019 22:43:59 Tải xuống
Chapter 159 08-04-2019 12:15:57 Tải xuống
Chapter 160 05-05-2019 22:44:02 Tải xuống
Chapter 161 05-05-2019 22:44:04 Tải xuống
Chapter 162 05-05-2019 22:44:07 Tải xuống
Chapter 163 05-05-2019 23:00:18 Tải xuống
Chapter 164 05-05-2019 23:00:18 Tải xuống
Chapter 165 05-05-2019 23:00:22 Tải xuống
Chapter 166 05-05-2019 22:44:17 Tải xuống
Chapter 167 05-05-2019 22:44:19 Tải xuống
Chapter 168 07-05-2019 23:54:16 Tải xuống
Chapter 169 02-06-2019 12:12:17 Tải xuống
Chapter 170 04-06-2019 12:48:20 Tải xuống
Chapter 171 13-06-2019 15:01:01 Tải xuống
Chapter 172 16-06-2019 08:08:45 Tải xuống
Chapter 173 13-06-2019 15:00:58 Tải xuống
Chapter 174 13-06-2019 14:06:48 Tải xuống
Chapter 175 13-06-2019 14:07:06 Tải xuống
Chapter 176 16-06-2019 16:50:41 Tải xuống
Chapter 177 13-06-2019 14:07:10 Tải xuống
Chapter 178 13-06-2019 14:07:13 Tải xuống
Chapter 179 13-06-2019 14:07:16 Tải xuống
Chapter 180 16-06-2019 16:50:44 Tải xuống
Chapter 181 19-07-2019 11:42:26 Tải xuống
Chapter 182 24-07-2019 14:04:30 Tải xuống
Chapter 183 31-07-2019 13:23:05 Tải xuống
Chapter 184 31-07-2019 13:00:36 Tải xuống
Chapter 185 25-09-2019 23:22:24 Tải xuống
Chapter 186 25-09-2019 23:26:18 Tải xuống
Chapter 187 15-08-2019 17:02:21 Tải xuống
Chapter 188 17-08-2019 12:13:00 Tải xuống
Chapter 189 24-08-2019 17:19:52 Tải xuống
Chapter 190 24-08-2019 17:19:55 Tải xuống
Chapter 191 02-12-2019 22:33:33 Tải xuống
Chapter 192 24-08-2019 17:20:00 Tải xuống
Chapter 193 24-08-2019 17:20:05 Tải xuống
Chapter 194 24-08-2019 17:20:06 Tải xuống
Chapter 195 24-08-2019 17:20:09 Tải xuống
Chapter 196 24-08-2019 17:20:13 Tải xuống
Chapter 197 24-08-2019 17:20:15 Tải xuống
Chapter 198 24-08-2019 17:20:19 Tải xuống
Chapter 199 24-08-2019 17:20:22 Tải xuống
Chapter 200 24-08-2019 17:20:24 Tải xuống
Chapter 201 24-08-2019 17:20:27 Tải xuống
Chapter 202 26-08-2019 10:48:20 Tải xuống
Chapter 203 03-09-2019 11:54:12 Tải xuống
Chapter 204 03-09-2019 11:54:15 Tải xuống
Chapter 205 05-09-2019 11:30:11 Tải xuống
Chapter 206 11-09-2019 11:06:16 Tải xuống
Chapter 207 13-09-2019 11:42:09 Tải xuống
Chapter 208 15-09-2019 11:06:17 Tải xuống
Chapter 209 17-09-2019 11:00:12 Tải xuống
Chapter 210 21-09-2019 11:08:39 Tải xuống
Chapter 211 26-09-2019 18:09:29 Tải xuống
Chapter 212 29-09-2019 20:01:19 Tải xuống
Chapter 213 04-01-2020 20:22:20 Tải xuống
Chapter 214 07-10-2019 00:43:44 Tải xuống
Chapter 215 11-10-2019 19:12:45 Tải xuống
Chapter 216 15-10-2019 11:07:11 Tải xuống
Chapter 217 19-10-2019 20:15:17 Tải xuống
Chapter 218 23-10-2019 18:07:13 Tải xuống
Chapter 219 27-10-2019 19:01:17 Tải xuống
Chapter 220 02-11-2019 02:22:47 Tải xuống
Chapter 221 02-11-2019 20:50:20 Tải xuống
Chapter 222 05-11-2019 18:12:49 Tải xuống
Chapter 223 13-11-2019 15:37:50 Tải xuống
Chapter 224 01-12-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 225 03-12-2019 11:31:20 Tải xuống
Chapter 226 18-12-2019 10:31:48 Tải xuống
Chapter 227 25-12-2019 11:36:51 Tải xuống
Chapter 228 02-01-2020 18:42:51 Tải xuống
Chapter 229 12-01-2020 10:48:43 Tải xuống
Chapter 230 17-01-2020 10:38:42 Tải xuống
Chapter 231 27-01-2020 18:45:25 Tải xuống
Chapter 232 05-02-2020 10:31:05 Tải xuống
Chapter 233 15-02-2020 18:30:46 Tải xuống
Chapter 234 21-02-2020 11:31:41 Tải xuống
Chapter 235 28-02-2020 19:48:39 Tải xuống
Chapter 236 19-03-2020 20:11:17 Tải xuống
Chapter 237 19-03-2020 19:49:19 Tải xuống
Chapter 238 30-03-2020 20:37:39 Tải xuống
Chapter 239 07-04-2020 23:19:07 Tải xuống
Chapter 240 21-04-2020 20:43:10 Tải xuống
Chapter 241 02-05-2020 19:47:08 Tải xuống
Chapter 242 17-05-2020 19:30:44 Tải xuống
Chapter 243 25-05-2020 10:48:16 Tải xuống
Chapter 244 30-05-2020 20:49:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
phuong nam - 9 tháng trước
đã có chap 207 rồi ae https://youtu.be/01mXYvg5f9I
Trả Lời