Loading...

Vạn Giới Tiên Tung

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Harem , Manhua , Mystery , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 318 18-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 317 15-09-2020 14:10:01 Tải xuống
Chapter 316 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 315 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 314 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 22:43:20 Tải xuống
Chapter 2 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 3 28-03-2019 18:37:22 Tải xuống
Chapter 4 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 5 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 6 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 7 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 8 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 9 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 10 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 11 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 12 08-04-2019 12:04:51 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 01:01:38 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 01:01:41 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 01:04:33 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 22:43:26 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 01:04:39 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 01:04:42 Tải xuống
Chapter 19 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 22:43:28 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 01:05:33 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 01:05:36 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 01:05:39 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 01:05:41 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 01:05:45 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 01:05:47 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 01:06:32 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 01:06:36 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 01:06:39 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 01:06:41 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 01:06:44 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 01:06:47 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 01:07:33 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 01:07:36 Tải xuống
Chapter 35 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 01:07:42 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 01:07:45 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 01:07:48 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 01:08:33 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 01:08:36 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 01:08:39 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 01:08:42 Tải xuống
Chapter 43 04-01-2019 01:08:45 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 01:08:48 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 01:09:33 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 01:09:36 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 01:09:39 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 01:09:42 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 01:09:45 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 01:09:48 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 01:10:33 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 01:10:36 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 01:10:39 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 01:10:42 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 01:10:45 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 01:10:48 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 01:11:33 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 01:11:36 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 01:11:39 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 01:11:42 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 01:11:45 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 01:11:48 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 01:12:33 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 01:12:36 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 01:12:39 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 01:12:42 Tải xuống
Chapter 67 04-01-2019 01:12:45 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 01:12:48 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 01:13:33 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 01:13:36 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 01:13:39 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 01:13:42 Tải xuống
Chapter 73 05-05-2019 22:43:30 Tải xuống
Chapter 74 05-05-2019 22:43:34 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 01:14:33 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 01:14:36 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 01:14:39 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 01:14:42 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 01:14:45 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 01:14:48 Tải xuống
Chapter 80.5 04-01-2019 01:15:33 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 01:15:36 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 01:15:39 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 01:15:42 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 01:15:45 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 01:15:48 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 01:16:33 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 01:16:36 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 01:16:39 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 01:16:42 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 01:16:45 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 01:16:48 Tải xuống
Chapter 92 04-01-2019 01:17:33 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 01:17:36 Tải xuống
Chapter 94 04-01-2019 01:17:39 Tải xuống
Chapter 95 04-01-2019 01:17:42 Tải xuống
Chapter 96 04-01-2019 01:17:45 Tải xuống
Chapter 97 04-01-2019 01:17:48 Tải xuống
Chapter 98 04-01-2019 01:18:33 Tải xuống
Chapter 99 04-01-2019 01:18:36 Tải xuống
Chapter 100 04-01-2019 01:18:39 Tải xuống
Chapter 101 04-01-2019 01:18:42 Tải xuống
Chapter 102 04-01-2019 01:18:45 Tải xuống
Chapter 103 04-01-2019 01:18:48 Tải xuống
Chapter 104 04-01-2019 01:19:33 Tải xuống
Chapter 105 04-01-2019 01:19:36 Tải xuống
Chapter 106 04-01-2019 01:19:39 Tải xuống
Chapter 107 04-01-2019 01:19:42 Tải xuống
Chapter 108 04-01-2019 01:19:46 Tải xuống
Chapter 109 04-01-2019 01:19:49 Tải xuống
Chapter 110 04-01-2019 01:20:32 Tải xuống
Chapter 111 05-05-2019 22:43:38 Tải xuống
Chapter 112 04-01-2019 01:20:39 Tải xuống
Chapter 113 04-01-2019 01:20:42 Tải xuống
Chapter 114 04-01-2019 01:20:45 Tải xuống
Chapter 115 04-01-2019 01:20:47 Tải xuống
Chapter 116 05-05-2019 22:43:43 Tải xuống
Chapter 117 04-01-2019 01:21:35 Tải xuống
Chapter 118 04-01-2019 01:21:38 Tải xuống
Chapter 119 05-05-2019 22:43:46 Tải xuống
Chapter 120 04-01-2019 01:21:44 Tải xuống
Chapter 121 04-01-2019 01:21:47 Tải xuống
Chapter 122 04-01-2019 01:22:33 Tải xuống
Chapter 123 04-01-2019 01:22:36 Tải xuống
Chapter 124 04-01-2019 01:22:39 Tải xuống
Chapter 125 04-01-2019 01:22:42 Tải xuống
Chapter 126 04-01-2019 01:22:45 Tải xuống
Chapter 127 04-01-2019 01:22:48 Tải xuống
Chapter 128 04-01-2019 01:23:33 Tải xuống
Chapter 129 04-01-2019 01:23:36 Tải xuống
Chapter 130 04-01-2019 01:23:39 Tải xuống
Chapter 131 04-01-2019 01:23:42 Tải xuống
Chapter 132 04-01-2019 01:23:45 Tải xuống
Chapter 133 05-05-2019 22:43:48 Tải xuống
Chapter 134 04-01-2019 01:24:33 Tải xuống
Chapter 135 05-05-2019 22:43:55 Tải xuống
Chapter 136 08-01-2019 02:04:47 Tải xuống
Chapter 137 05-05-2019 22:43:58 Tải xuống
Chapter 138 16-01-2019 19:39:30 Tải xuống
Chapter 139 21-01-2019 11:04:12 Tải xuống
Chapter 140 29-01-2019 07:24:11 Tải xuống
Chapter 141 29-01-2019 07:24:17 Tải xuống
Chapter 142 29-01-2019 07:24:24 Tải xuống
Chapter 143 07-02-2019 14:32:24 Tải xuống
Chapter 144 07-02-2019 14:32:30 Tải xuống
Chapter 145 24-02-2019 16:00:24 Tải xuống
Chapter 146 24-02-2019 15:00:39 Tải xuống
Chapter 147 24-02-2019 12:00:42 Tải xuống
Chapter 148 24-02-2019 16:04:24 Tải xuống
Chapter 149 22-03-2019 06:06:28 Tải xuống
Chapter 150 22-03-2019 06:06:30 Tải xuống
Chapter 151 22-03-2019 06:06:32 Tải xuống
Chapter 152 22-03-2019 06:06:35 Tải xuống
Chapter 153 22-03-2019 06:06:38 Tải xuống
Chapter 154 22-03-2019 06:06:42 Tải xuống
Chapter 155 28-03-2019 18:37:32 Tải xuống
Chapter 156 28-03-2019 18:46:05 Tải xuống
Chapter 157 28-03-2019 18:38:04 Tải xuống
Chapter 158 05-05-2019 22:43:59 Tải xuống
Chapter 159 08-04-2019 12:15:57 Tải xuống
Chapter 160 05-05-2019 22:44:02 Tải xuống
Chapter 161 05-05-2019 22:44:04 Tải xuống
Chapter 162 05-05-2019 22:44:07 Tải xuống
Chapter 163 05-05-2019 23:00:18 Tải xuống
Chapter 164 05-05-2019 23:00:18 Tải xuống
Chapter 165 05-05-2019 23:00:22 Tải xuống
Chapter 166 05-05-2019 22:44:17 Tải xuống
Chapter 167 05-05-2019 22:44:19 Tải xuống
Chapter 168 07-05-2019 23:54:16 Tải xuống
Chapter 169 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 170 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 171 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 172 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 173 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 174 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 175 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 176 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 177 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 178 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 179 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 180 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 181 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 182 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 183 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 184 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 185 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 186 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 187 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 188 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 189 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 190 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 191 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 192 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 193 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 194 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 195 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 196 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 197 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 198 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 199 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 200 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 201 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 202 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 203 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 204 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 205 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 206 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 207 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 208 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 209 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 210 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 211 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 212 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 213 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 214 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 215 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 216 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 217 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 218 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 219 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 220 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 221 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 222 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 223 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 224 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 225 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 226 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 227 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 228 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 229 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 230 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 231 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 232 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 233 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 234 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 235 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 236 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 237 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 238 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 239 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 240 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 241 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 242 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 243 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 244 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 245 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 246 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 247 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 248 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 249 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 250 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 251 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 252 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 253 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 254 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 255 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 256 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 257 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 258 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 259 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 260 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 261 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 262 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 263 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 264 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 265 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 266 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 267 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 268 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 269 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 270 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 271 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 272 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 273 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 274 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 275 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 276 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 277 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 278 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 279 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 280 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 281 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 282 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 283 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 284 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 285 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 286 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 287 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 288 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 289 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 290 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 291 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 292 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 293 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 294 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 295 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 296 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 297 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 298 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 299 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 300 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 301 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 302 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 303 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 304 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 305 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 306 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 307 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 308 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 309 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 310 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 311 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 312 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 313 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 314 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 315 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 316 11-09-2020 14:36:07 Tải xuống
Chapter 317 15-09-2020 14:10:01 Tải xuống
Chapter 318 18-09-2020 09:54:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
phuong nam - 1 năm trước
đã có chap 207 rồi ae https://youtu.be/01mXYvg5f9I
Trả Lời