Loading...

Vạn Giới Tiên Tung

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Harem , Manhua , Mystery , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 07-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 168 07-05-2019 16:54:16 Tải xuống
Chapter 167 05-05-2019 15:44:19 Tải xuống
Chapter 166 05-05-2019 15:44:17 Tải xuống
Chapter 165 05-05-2019 16:00:22 Tải xuống
Chapter 164 05-05-2019 16:00:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 15:43:20 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 17:59:35 Tải xuống
Chapter 3 28-03-2019 11:37:22 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 18:00:36 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 17:59:45 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 17:59:48 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 15:43:21 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 18:00:41 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 18:00:44 Tải xuống
Chapter 10 08-04-2019 07:00:18 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 18:01:32 Tải xuống
Chapter 12 08-04-2019 05:04:51 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 18:01:38 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 18:01:41 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 18:04:33 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 15:43:26 Tải xuống
Chapter 17 03-01-2019 18:04:39 Tải xuống
Chapter 18 03-01-2019 18:04:42 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 18:04:45 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 15:43:28 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 18:05:33 Tải xuống
Chapter 22 03-01-2019 18:05:36 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 18:05:39 Tải xuống
Chapter 24 03-01-2019 18:05:41 Tải xuống
Chapter 25 03-01-2019 18:05:45 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 18:05:47 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 18:06:32 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 18:06:36 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 18:06:39 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 18:06:41 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 18:06:44 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 18:06:47 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 18:07:33 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 18:07:36 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 18:07:39 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 18:07:42 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 18:07:45 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 18:07:48 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 18:08:33 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 18:08:36 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 18:08:39 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 18:08:42 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 18:08:45 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 18:08:48 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 18:09:33 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 18:09:36 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 18:09:39 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 18:09:42 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 18:09:45 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 18:09:48 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 18:10:33 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 18:10:36 Tải xuống
Chapter 53 03-01-2019 18:10:39 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 18:10:42 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 18:10:45 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 18:10:48 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 18:11:33 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 18:11:36 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 18:11:39 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 18:11:42 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2019 18:11:45 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 18:11:48 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 18:12:33 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 18:12:36 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 18:12:39 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 18:12:42 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 18:12:45 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 18:12:48 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 18:13:33 Tải xuống
Chapter 70 03-01-2019 18:13:36 Tải xuống
Chapter 71 03-01-2019 18:13:39 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 18:13:42 Tải xuống
Chapter 73 05-05-2019 15:43:30 Tải xuống
Chapter 74 05-05-2019 15:43:34 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 18:14:33 Tải xuống
Chapter 76 03-01-2019 18:14:36 Tải xuống
Chapter 77 03-01-2019 18:14:39 Tải xuống
Chapter 78 03-01-2019 18:14:42 Tải xuống
Chapter 79 03-01-2019 18:14:45 Tải xuống
Chapter 80 03-01-2019 18:14:48 Tải xuống
Chapter 80.5 03-01-2019 18:15:33 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 18:15:36 Tải xuống
Chapter 82 03-01-2019 18:15:39 Tải xuống
Chapter 83 03-01-2019 18:15:42 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 18:15:45 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 18:15:48 Tải xuống
Chapter 86 03-01-2019 18:16:33 Tải xuống
Chapter 87 03-01-2019 18:16:36 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2019 18:16:39 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 18:16:42 Tải xuống
Chapter 90 03-01-2019 18:16:45 Tải xuống
Chapter 91 03-01-2019 18:16:48 Tải xuống
Chapter 92 03-01-2019 18:17:33 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 18:17:36 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 18:17:39 Tải xuống
Chapter 95 03-01-2019 18:17:42 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 18:17:45 Tải xuống
Chapter 97 03-01-2019 18:17:48 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 18:18:33 Tải xuống
Chapter 99 03-01-2019 18:18:36 Tải xuống
Chapter 100 03-01-2019 18:18:39 Tải xuống
Chapter 101 03-01-2019 18:18:42 Tải xuống
Chapter 102 03-01-2019 18:18:45 Tải xuống
Chapter 103 03-01-2019 18:18:48 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 18:19:33 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 18:19:36 Tải xuống
Chapter 106 03-01-2019 18:19:39 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 18:19:42 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 18:19:46 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 18:19:49 Tải xuống
Chapter 110 03-01-2019 18:20:32 Tải xuống
Chapter 111 05-05-2019 15:43:38 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 18:20:39 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 18:20:42 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 18:20:45 Tải xuống
Chapter 115 03-01-2019 18:20:47 Tải xuống
Chapter 116 05-05-2019 15:43:43 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 18:21:35 Tải xuống
Chapter 118 03-01-2019 18:21:38 Tải xuống
Chapter 119 05-05-2019 15:43:46 Tải xuống
Chapter 120 03-01-2019 18:21:44 Tải xuống
Chapter 121 03-01-2019 18:21:47 Tải xuống
Chapter 122 03-01-2019 18:22:33 Tải xuống
Chapter 123 03-01-2019 18:22:36 Tải xuống
Chapter 124 03-01-2019 18:22:39 Tải xuống
Chapter 125 03-01-2019 18:22:42 Tải xuống
Chapter 126 03-01-2019 18:22:45 Tải xuống
Chapter 127 03-01-2019 18:22:48 Tải xuống
Chapter 128 03-01-2019 18:23:33 Tải xuống
Chapter 129 03-01-2019 18:23:36 Tải xuống
Chapter 130 03-01-2019 18:23:39 Tải xuống
Chapter 131 03-01-2019 18:23:42 Tải xuống
Chapter 132 03-01-2019 18:23:45 Tải xuống
Chapter 133 05-05-2019 15:43:48 Tải xuống
Chapter 134 03-01-2019 18:24:33 Tải xuống
Chapter 135 05-05-2019 15:43:55 Tải xuống
Chapter 136 07-01-2019 19:04:47 Tải xuống
Chapter 137 05-05-2019 15:43:58 Tải xuống
Chapter 138 16-01-2019 12:39:30 Tải xuống
Chapter 139 21-01-2019 04:04:12 Tải xuống
Chapter 140 29-01-2019 00:24:11 Tải xuống
Chapter 141 29-01-2019 00:24:17 Tải xuống
Chapter 142 29-01-2019 00:24:24 Tải xuống
Chapter 143 07-02-2019 07:32:24 Tải xuống
Chapter 144 07-02-2019 07:32:30 Tải xuống
Chapter 145 24-02-2019 09:00:24 Tải xuống
Chapter 146 24-02-2019 08:00:39 Tải xuống
Chapter 147 24-02-2019 05:00:42 Tải xuống
Chapter 148 24-02-2019 09:04:24 Tải xuống
Chapter 149 21-03-2019 23:06:28 Tải xuống
Chapter 150 21-03-2019 23:06:30 Tải xuống
Chapter 151 21-03-2019 23:06:32 Tải xuống
Chapter 152 21-03-2019 23:06:35 Tải xuống
Chapter 153 21-03-2019 23:06:38 Tải xuống
Chapter 154 21-03-2019 23:06:42 Tải xuống
Chapter 155 28-03-2019 11:37:32 Tải xuống
Chapter 156 28-03-2019 11:46:05 Tải xuống
Chapter 157 28-03-2019 11:38:04 Tải xuống
Chapter 158 05-05-2019 15:43:59 Tải xuống
Chapter 159 08-04-2019 05:15:57 Tải xuống
Chapter 160 05-05-2019 15:44:02 Tải xuống
Chapter 161 05-05-2019 15:44:04 Tải xuống
Chapter 162 05-05-2019 15:44:07 Tải xuống
Chapter 163 05-05-2019 16:00:18 Tải xuống
Chapter 164 05-05-2019 16:00:18 Tải xuống
Chapter 165 05-05-2019 16:00:22 Tải xuống
Chapter 166 05-05-2019 15:44:17 Tải xuống
Chapter 167 05-05-2019 15:44:19 Tải xuống
Chapter 168 07-05-2019 16:54:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM